Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Aktuálně – zápisový lístek, odvolání

Zápisový lístek

slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případech kdy:

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Odvolání

se podává písemně u příslušné střední školy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Uchazeči, kteří podají odvolání, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek). Poté musí opět ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů doručit zápisový lístek.

 

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se podává přímo řediteli střední školy. Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především ve středních školách. Přihlášku lze podat také na tiskopisu z webových stránek MŠMT.Podání přihlášky do dalších kol přijímacího řízení není omezeno pouze na jednu střední školu; je tedy možné podat přihlášku na více středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly.

Sledujte zde