Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Badatelské dny ve fyzice

Ve dnech 4. a 11. dubna 2018 proběhly v rámci výuky fyziky ve dvouhodinových blocích badatelsky a prakticky zaměřené lekce na měření délky a o týden později na měření hmotnosti. Tato aktivita byla realizována v rámci projektu zvyšování kompetencí pedagogů v přírodovědných oborech, na němž se naše škola podílí spolu s Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci.
Žáci spolupracovali v obou blocích ve skupinách, které byly předem určeny na základě jejich znalostí ve fyzice. Zadání bylo vypracováno odborníky ze zmíněných univerzit ve spolupráci s učiteli fyziky na základních školách,  pro různé skupiny bylo upraveno dle aktuální situace ve třídě a našich časových možností. Žáci se seznámili s historickými jednotkami délky a hmotnosti, naučili se stanovit základní jednotku délky a využít ji pro měření rozměrů vybraných předmětů. Získali představu o velikosti jednotlivých jednotek délky a hmotnosti. Naučili se správně používat základní druhy měřidel délky, vhodný typ vah pro určení hmotnosti předmětů. Upevnili své poznatky v rámci mezipředmětových vztahů (zeměpis, přírodopis, sport, běžný život, dějepis, matematika).
Oba bloky vycházely z poznatků vědní disciplíny metrologie, která se zabývá měřením všech fyzikálních technických veličin, metodami a prostředky zabezpečujícími jednotnost a přesnost výsledků měření. Je nezbytná pro ostatní vědní disciplíny, výzkum a vývoj, zabývá se všemi problémy týkajícími se měření a s měřením souvisejícími, jak teoretickými, tak praktickými.
Žáci si kromě teoretických poznatků měli možnost sestrojit vlastní měřidla a s jejich pomocí změřit a porovnat hmotnosti a délky předmětů z běžného života. Praktickými činnostmi si mohli lépe osvojit a zapamatovat probírané učivo. Prací ve skupinách si osvojovali dovednosti týmové spolupráce, u většiny úloh došli vzájemnou spoluprací ke správným výsledkům, zažili si správné pracovní postupy a řada z nich se přesvědčila, že i fyzika může být zábavná.
Oba pracovní bloky byly přínosné i pro vyučující. Získali jsme spoustu informací a poznatků o samotných dětech i nutnosti některých úprav v samotném zadání, aby bylo pro žáky srozumitelnější. Věříme, že i do budoucna bude více příležitostí zařadit do výuky badatelsky orientované vyučování.
Všem zúčastněným žákům z 6.B děkujeme za skvělou spolupráci, a i když možná mohli mít někdy pocit, že se jim příliš nedaří plnit zadání správně, jejich snahu velice oceňujeme.

Ing. Věra Benkovičová, Mgr. Lenka Pavlová