Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021

Základní škola Zlín Malenovice, tř. Svobody 868

INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu jsme nuceni změnit způsob zapisování žáků do I. ročníku. Věříme, že jej s ohledem na závažnost současného nouzového stavu přijmete s pochopením, odpovídáme i za bezpečnost zaměstnanců školy.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tedy bezkontaktním způsobem.
Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a ve většině případů i bez jejich zákonných zástupců v pátek 3. 4. 2020 od 13.00 do 18.00 hod.

Zákonný zástupce své dítě nejpozději do 2. 4. 2020 zaregistruje na www.zapisdozszlin.cz  a žádost doručí do příslušné školy 3. 4. 2020. Na žádost je zapotřebí připsat své telefonní číslo a aktuální email!

Žádost převezmeme některým z následujících způsobů:
–          emailem s elektronickým podpisem – pošlete na adresu zurkova@zsmalenovice.cz
–          vytisknutou a podepsanou žádost doručí Česká pošta
–          prostřednictvím datové schránky: ia4muq4
–          nebo bude v pátek 3. 4. 2020 osobně vhozena do schránky u vchodu do budovy školy

Termín doručení do školy je nejpozději 3. 4. 2020 do 18:00.

Nemůže-li zákonný zástupce předat žádost v uvedený den (3. 4.) z důvodu nemoci nebo karantény nebo nemůže-li se zaregistrovat v systému a vytisknout žádost o přijetí, zkontaktuje se co nejdříve v dopoledních hodinách (8-12:00) na tel. 774 716 119 a dohodne vše potřebné.

V týdnu od 6. 4. 2020 škola zákonnému zástupci sdělí informaci, že jeho přihlášku zaevidovala a přidělila jí registrační číslo. Pod tímto číslem dál povede spis a bude zveřejněno přijetí či nepřijetí dítte. Upozorňujeme, že pokud budou v žádosti uvedeny nepravdivé údaje, bude toto důvodem ke změně rozhodnutí o přijetí. Nezapomeňte žádost podepsat.

Seznam přijatých žáků pod jejich registračními čísly bude zveřejněn na webu školy a na dveřích – hlavní vstup do školy od 15. 4. 2020. Zveřejnění bude po dobu 15 dnů, tj. do 3. 5. 2020.

Pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků a žáků žádajících o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí, popř. Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Přijatým žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno na žádost zákonného zástupce.

Schůzka s rodiči předškoláků bude uskutečněna v krátké době po odvolání nouzového stavu a po otevření školy. Tam budeme ještě jednou kontrolovat shodu údajů na přihlášce s údaji v rodném listu a občanském průkazu.

Ostatní informace o zápisu jsou platné a najdete je na www.zapisdozszlin.cz nebo na zlin.eu, https://www.zlin.eu/zapis-do-zs-2020-2021-cl-2985.html

Co je třeba odevzdat:
DOKUMENTY K ZÁPISU (věk dítěte 6 let do 31. 8. 2020 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD:
Žádost o odklad povinné školní docházky, vytisknutá a podepsaná – po zaregistrování na www.zapisdozszlin.cz se zde tato žádost vygeneruje, vytiskněte 2 povinné přílohy:  Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum). Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Vyplněnou žádost i s přílohami a uvedením aktuálního kontaktu na Vás vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky nejpozději v pátek 3. 4. 2020 do 18:00.

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ NEŠESTILETÝCH: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, doložte Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum).
Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, doložte Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) a Doporučení odborného lékaře.

Ve Zlíně 26. března 2020  

                                  PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., řed.š.