Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Předškoláci

Pro ty, kdo přemýšlejí o volbě základní školy pro své dítě, si dovolujeme nabídnout následující informace.

Rodiče mají podle školského zákona povinnost zapsat k povinné školní docházce dítě, které v tomto roce do 31. 8. 2020 dovrší věk šesti let. K zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

 

V období do zápisu informujeme rodiče o naší škole:

ZŠ ve Zlíně Malenovicích na tř. Svobody v současné době nabízí výuku ve třech vzdělávacích programech:

Základní škola

Všeobecně orientovaný vzdělávací program – školní vzdělávací program „Škola pro 21. století“. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů obsahuje (jde o předměty mimo povinný obsah ZŠ):
MATEMATICKÁ DÍLNA, VÝTVARNÉ TVOŘENÍ, ZAJÍMAVÁ MATEMATIKA, ESTETICKÁ VÝCHOVA

Pro všechny děti a jejich rodiče nabízíme aktivitu ŠKOLA NANEČISTO, která si klade za cíl představit zájemcům z řad předškolních dětí a jejich rodičům naši školu. Prohlídka školy, informace a ukázky prací žáků jsou určeny nejen rodičům. Děti prožijí hodinu vyučování jako v opravdové škole – zaměření na procvičení dovedností předškoláka: grafomotorická cvičení, jazykové a matematické představy, cvičení na prostorovou představivost, rozvoj kreativity apod. Pokud mají rodiče zájem, mohou být v zadní části místnosti třídy přítomni a chování a práci svého dítěte v této vyučovací hodině pozorovat. Mohou si tak ověřit, nakolik je schopno vydržet s pozorností, jak reaguje na paní učitelku, jak je aktivní či pasivní apod.

Vhodné i pro ty, kdo zvažují odklad školní docházky. Vstup volný, termín:
                                                                                                                           čtvrtek 26.3.2020 od 16 hodin

Základní škola s rozšířenou hudební výchovou

Již téměř třicetiletá tradice tříd s posílenou dotací hudební výchovy (2 – 3 hodiny týdně), s výukou sborového zpěvu v našich dětských pěveckých sborech a mnoha zážitky se skrývá pod zkratkou RVHV.

Komplexní hudební vzdělání, vystoupení na koncertech, přehlídkách, festivalech, soustředění a také stmelovací zážitkové akce jsou součástí tohoto vzdělávacího programu. Podmínkou pro přijetí je žádost rodičů a doporučení učitelek HV na základě prozkoušení elementárních hudebních schopností. Je možné provést po dohodě ve škole nebo i přímo při zápisu do 1. ročníku.

Program pro nadané děti: ERIN – Edukace a Rozvoj Intelektově Nadaných

Od roku 2007 umožňujeme nadaným a bystrým dětem speciální vzdělávání (ERIN) rozvíjející jejich nadání (třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky). Jejich zařazení do projektu probíhá na žádost rodičů po výběrovém řízení. V menších kolektivech vyučují vyškolení učitelé. Je podporován individuální přístup a jsou rozvíjeny silné stránky dítěte. Ve škole působí školní psycholog a speciální pedagog.  Škola je částečně bezbariérová. 
V programu pro nadané děti probíhá výuka obohacená a rozšířená tak, aby odpovídala jejich zájmům, individuálním dovednostem, aby se rozvíjelo jejich nadání.
Prvotní diagnostiku nabízí i naše školní psycholožka, s níž je možné dohodnout si individuální schůzku s posouzením intelektového nadání.
Kontakt: psycholog@zsmalenovice.cz
Máte-li doma šikovné dítě, které se zajímá o písmena, čísla, rádo si hledá v knihách, encyklopediích, které je zvídavé a má zálibu v objevování nových věcí, pokud rádo přichází věcem na kloub, rychle postihne souvislosti a další, možná máte doma nadané dítě, pro nějž by náš program znamenal přiměřené zatížení, nelenošení a nenudu v 1. ročníku.

Zveme vás na projekt ZVÍDAVÍ PŘEDŠKOLÁCI, který je určen takovým dětem. Koná se 20. února 2020 od 16 hodin. Volný vstup, pro rodiče připravujeme přednášky, besedy, prohlídky školy. Děti si zahrají na školu, a pokud je naše činnost zaujme, můžete po dohodě s námi o daný program více zajímat.

Pro zájemce pořádáme také DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍčtvrtek 19. března 2020, od 15 do 18 hodin. V 15:00, 16:00 a 17:00 budou komentované prohlídky školy.