Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Předškoláci

Pro ty, kdo přemýšlejí o volbě základní školy pro své dítě, si dovolujeme nabídnout následující informace.

Podle poslední úpravy se zápis do I. ročníku koná v měsíci dubnu, ve zlínských školách se koná každoročně zpravidla první pátek v měsíci dubnu, tj. bude se konat v pátek 6. dubna 2018. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které do 31. 8. 2018 (včetně) dosáhnou věku 6 let.

V období do zápisu informujeme rodiče o naší škole:

ZŠ ve Zlíně Malenovicích na tř. Svobody v současné době nabízí výuku ve třech vzdělávacích programech:

Základní škola

Všeobecně orientovaný vzdělávací program – školní vzdělávací program „Škola pro 21. století“. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů obsahuje (jde o předměty mimo povinný obsah ZŠ):
MATEMATICKÁ DÍLNA, VÝTVARNÉ TVOŘENÍ, ZAJÍMAVÁ MATEMATIKA, ESTETICKÁ VÝCHOVA

Pro všechny děti a jejich rodiče nabízíme aktivitu ŠKOLA NANEČISTO, která si klade za cíl představit zájemcům z řad předškolních dětí a jejich rodičům naši školu. Prohlídka školy, informace a ukázky prací žáků jsou určeny nejen rodičům. Děti prožijí hodinu vyučování jako v opravdové škole – zaměření na procvičení dovedností předškoláka: grafomotorická cvičení, jazykové a matematické představy, cvičení na prostorovou představivost, rozvoj kreativity apod. Pokud mají rodiče zájem, mohou být v zadní části místnosti třídy přítomni a chování a práci svého dítěte v této vyučovací hodině pozorovat. Mohou si tak ověřit, nakolik je schopno vydržet s pozorností, jak reaguje na paní učitelku, jak je aktivní či pasivní apod.

Vhodné i pro ty, kdo zvažují odklad školní docházky. Vstup volný, termíny těchto školiček:

ČTVRTEK 1. 2. 2018 od 16:00
ČTVRTEK 1. 3. 2018 od 16:00
ČTVRTEK 22. 3. 2018 od 16:00

Základní škola s rozšířenou hudební výchovou

Již téměř třicetiletá tradice tříd s posílenou dotací hudební výchovy (2 – 3 hodiny týdně), s výukou sborového zpěvu v našich dětských pěveckých sborech a mnoha zážitky se skrývá pod zkratkou RVHV.

Komplexní hudební vzdělání, vystoupení na koncertech, přehlídkách, festivalech, soustředění a také stmelovací zážitkové akce jsou součástí tohoto vzdělávacího programu. Podmínkou pro přijetí je žádost rodičů a doporučení učitelek HV na základě prozkoušení elementárních hudebních schopností. Je možné provést po dohodě ve škole nebo i přímo při zápisu do 1. ročníku.

Program pro nadané děti: ERIN – Edukace a Rozvoj Intelektově Nadaných

Program vznikl v r. 2007, v každém ročníku I. stupně je třída – skupina nadaných dětí. Jejich zařazení do projektu probíhá na žádost rodičů po výběrovém řízení.
V programu pro nadané děti probíhá výuka obohacená a rozšířená tak, aby odpovídala jejich zájmům, individuálním dovednostem, aby se rozvíjelo jejich nadání.
Dobrým základem pro vypracování individuálních vzdělávacích plánů je výsledek a doporučení komplexního vyšetření v KPPP Zlín – pracoviště Kroměříž. Dobré znalosti o dítěti mají již v předškolním období jejich rodiče a také učitelky v MŠ. Často rodiče na šikovnost, bystrost a rychlý úsudek jejich dítěte upozorní. Prvotní diagnostiku nabízí i naše školní psycholožka, s níž je možné dohodnout si individuální schůzku s posouzením intelektového nadání.
Kontakt: psycholog@zsmalenovice.cz
Máte-li doma šikovné dítě, které se zajímá o písmena, čísla, rádo si hledá v knihách, encyklopediích, které je zvídavé a má zálibu v objevování nových věcí, pokud rádo přichází věcem na kloub, rychle postihne souvislosti a další, možná máte doma nadané dítě, pro nějž by náš program znamenal přiměřené zatížení, nelenošení a nenudu v 1. ročníku.

Zveme vás na projekt ZVÍDAVÍ PŘEDŠKOLÁCI, který je určen takovým dětem. Koná se vždy druhý čtvrtek v měsíci od 16 hodin v učebnách na I. stupni naší školy. Volný vstup, pro rodiče připravujeme přednášky, besedy, prohlídky školy. Děti si zahrají na školu, a pokud je naše činnost zaujme, můžete po dohodě s námi o daný program více zajímat.