Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Lípy republiky

Žáci tří­dy IV. B ZŠ Zlín, tří­da Svo­bo­dy 868, pra­cu­jí v letoš­ním škol­ním roce na pro­jek­tu “Po Šternber­ské stez­ce”. Pro­jekt při­po­mí­ná spo­leč­nou his­to­rii Male­no­vic (dnes část Zlí­na) a obce Poho­ře­li­ce. Posled­ní­mi maji­te­li panství byli Šternber­ko­vé. Ti si za své síd­lo zvo­li­li obec Poho­ře­li­ce na Zlín­sku. Tam­ní zámek je obklo­pen par­kem. Stro­my odchá­zí stá­řím a býva­jí pod­sa­zo­vá­ny. Žáci tří­dy IV.B se roz­hod­li vysa­dit před zám­kem “lípu repub­li­ky”. Saze­ni­ci obdr­že­li od envi­ron­men­tál­ní orga­ni­za­ce ORNIS Pře­rov na Den stro­mů v pátek 19. října. V ORNISU si žáci prohlédli výukový program Ze života hmyzu a poté v parku Michalov plnili úkoly v rámci Dne stromů. Za odměnu obdrželi právě lípu k vysazení v rámci oslav vzniku republiky. Cesta z Přerova do Otrokovic s Českými dráhami nebyla vůbec snadná. Žáci k lípě obdrželi i zpevňovací kůl. Chlapci se střídali v přenášení „stromku“, děvčata zase měla na starost kůl. Po cestě jsme si tak užili hodně legrace. Strom si opravdu zasloužili. Největší problém byl dostat lípu do vlaku a v Otrokovicích zase z vlaku ven. Pomáhali nám oba páni asistenti, paní průvodčí i cestující.
Obec Poho­ře­li­ce nám dala svo­le­ní a její pra­cov­ní­ci nám dnes, tj. 22. 10. 2018, pomoh­li strom nasa­dit. Strom najde­te na lou­ce před míst­ním zám­kem, kte­rý je pro­po­jen s kos­te­lem sv. Jana Nepo­muc­ké­ho.  Žáci si při prá­ci na pro­jek­tu při­po­mí­na­jí nejen his­to­rii, ale věnu­jí se také pří­ro­dě.
Dou­fá­me, že se naše lípa ujme a bude okra­sou míst­ní­ho par­ku. Všem návštěv­ní­kům bude při­po­mí­nat sté výro­čí vzni­ku repub­li­ky.

https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-republiky-v-pohorelicich/

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy IV. B