Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, IČO 71008110

 Vnitřní řád školní jídelny

  1. Úvodní ustanovení o provozu šk. jídelny

Školní jídelna (ŠJ) je zařízení školního stravování, jehož provoz se řídí § 119 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a zákonem č.250/2000Sb.,o rozpočtových  pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Ve ŠJ se uskutečňuje  školní stravování žáků (podávání obědů) v době jejich pobytu ve škole, zaměstnanců školy (i důchodců) a cizích strávníků. Každý strávník musí mít čip.
Žáci, zaměstnanci i cizí strávníci musí být ke stravování přihlášeni (příloha č.1 – Přihláška ke školnímu stravování). K přihlášení k odběru školních svačin slouží zvláštní přihláška – příloha č. 2). Čip slouží zároveň ke vstupu do školy a obdrží jej každý strávník po zaplacení zálohy. Po ukončení stravování a odevzdání nepoškozeného čipu bude strávníku vrácena v hotovosti záloha a případný zůstatek na stravovacím účtu.

2. Provoz školní jídelny

provoz školní jídelny                       11,00 – 14,00 hodin
výdejní doba pro cizí strávníky          11,00 – 11,30 hodin
pro zaměstnance                                  11,00 – 14,00 hodin
pro žáky                                                 11,45 – 14,00 hodin     

V době od 11:00 -11:30 jsou obědy vydávány pro cizí strávníky i zaměstnance školy do jimi přinesených jídlonosičů nebo na talíř v jídelně. Poté je jídelna dezinfikována. Cizí strávníci obědvají na vyhrazených místech. Od 11:45 do 14:00 hodin je jídlo vydáváno žákům.
ŠJ vaří ve dnech školního vyučování a podle počtu přihlášených strávníků ve dnech „volný den pro žáky podle §24 odst. 2 Zák.561/2004 Sb.“ZŠ.
Žáci přicházejí do ŠJ ukázněně po třídách. V prostorách ŠJ se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu, dodržují pravidla kulturního stolování. Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu, který je strávník povinen si zakoupit a denně nosit. Prokazuje se přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit čip nový.

Provozní doba pro výdej svačin: denně v jídelně v době velké přestávky, tj. 9:40 – 10:00.

3. Cena oběda
Pro žáky je určena cena oběda vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí ředitelky školy (příloha č. 3). Ředitelka školy zároveň rozhodla, že výše stravného v jednotlivých kategoriích je stejná i pro žáky – cizince ze zemí EU i pro žáky – cizince ze zemí mimo EU. Pro zaměstnance školy je cena oběda určena vyhláškou MŠMT ČR č.84/2005 Sb., v platném znění, pro cizí strávníky je cena oběda určena cenovou kalkulací (příloha č. 3). Všechny přílohy jsou uloženy k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.
Žáci jsou zařazeni podle svého věku (data narození) do věkových kategorií – skupin strávníků, od čehož se odvíjí cena oběda a velikost porcí. Podle data narození jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle příslušných skupin. (Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.)

  1. Úhrada obědů

Placení obědů se provádí v hotovosti nebo bankovním převodem. 

Formy úhrady bankovním převodem lze provést:
–  formou trvalého příkazu, částka bude každý měsíc vždy ve stejné výši
–  zasíláním měsíčně částky dle aktuální výše zůstatku kreditu na stravovacím účtu (nutno sledovat výši kreditu)
–  zasíláním platby nepravidelně; lze zaslat vyšší částku, která pokryje více měsíců

Hotovostně lze provést v kanceláří vedoucí školní jídelny vždy první tři pracovní dny v měsíci, od 7:00 – 15:00.

Stejným způsobem se hradí školní svačiny.

5. Objednávání a odhlašování obědů

Objednávání a odhlašování obědů se provádí prostřednictvím čipu na terminálu u školní jídelny nebo prostřednictvím internetu – www.zsmalenovice.cz. Popřípadě telefonicky na čísle 775 564 055. Objednat nebo odhlásit obědy lze nejpozději do 8:00 ráno téhož dne. V případě nemoci má žák nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den nemoci, na další dny je povinen si obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu účtována plná cena oběda. Jídelní lístek na daný týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ a na webových stránkách školy.

6. Objednávání a odhlašování svačin

Žák se přihlásí k odběru svačin vyplněním a odevzdáním Přihlášky k odběru školních svačin. (podpis zákonného zástupce žáka). Přihláška se odevzdá v kanceláři vedoucí školní jídelny. Přihlášený žák se může odhlásit z odebírání svačin písemnou formou (podpis zákonného zástupce) s účinností od prvního dne následujícího měsíce. (např. během měsíce února lze písemně odhlásit svačiny s účinností od 1.března).
Formuláře přihlášení a odhlášení svačin jsou k dispozici ke stažení na www.zsmalenovice.cz  nebo je lze vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny. Odhlášení je nutno předat v kanceláři školní jídelny v listinné podobě.
V případě nemoci či delší nepřítomnosti žáka lze přechodně odhlásit svačiny telefonicky nebo emailem v kanceláři šk. jídelny. (tel.775 564 055  email: jidelna@zsmalenovice.cz). Uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, délku očekávané nepřítomnosti ve škole. Po návratu do školy žák nebo zák. zástupce žáka ohlásí tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny, svačiny začne žák opět odebírat následující den po ohlášení.

Jídelníček svačin na daný měsíc je vyvěšen u šk. jídelny a na internetových stránkách školy.

 7. Dohled a úklid

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně každý den zajišťován pedagogickými pracovníky dohled po celou dobu výdeje obědů dle rozvrhu dohledů, který stanoví ředitelka školy a je vyvěšen ve ŠJ. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, zajistí pedagogický dohled ve spolupráci s uklízečkou nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků, a poté nahlásí tuto skutečnost vedoucí šk. jídelny, která zajistí kompletní úklid.

8.  Závěrečná ustanovení

  1. Ruší se vnitřní řád školní jídelny ze dne 1. 9. 2017
  2. Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2019
  3. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka školy a vedoucí školní jídelny.

 

   Marcela Bartončíková                                                        PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
  vedoucí školní jídelny                                                                        ředitelka školy