Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Společné vzdělávání


Od listopadu 2017 se Základní škola, ul. tř. Svobody 868 ve Zlíně-Malenovicích stala centrem kolegiální podpory v rámci řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“.
1. listopadu 2017 bylo na Ostravské univerzitě – Pedagogické fakultě zahájeno řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Řešitelem tohoto projektu je Ostravská univerzita, a to katedra speciální pedagogiky z Pedagogické fakulty (hlavní řešitel doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.).
Uvedený projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů ZŠ pro práci s žáky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. Jádrem projektu je vytvořit podmínky pro vzájemnou výměnu jejich zkušeností a znalostí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Cíl projektu bude naplněn vytvořením sítě inkluzivních škol a zřízením center kolegiální podpory – v Moravskoslezském kraji jsou zřízena dvě centra a rovněž dvě centra jsou zřízena ve Zlínském kraji. V centrech kolegiální podpory probíhají setkávání učitelů ze síťovaných škol. V rámci jednotlivých setkání dochází k vzájemné výměně zkušeností. Dalším cílem je šíření osvěty inkluze a inkluzivního vzdělávání nejen v odborných kruzích, ale také v širším spektru laické veřejnosti. Projekt bude realizován do 31. 10. 2020.