Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Zápis dětí do 1. třídy pro rok šk. rok 2016/2017

logoZákladní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-17

proběhne 
v pátek 12. 2. 2016 od 13:00 do 18:00 hodin

K zápisu se se svými zákonnými zástupci dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 – 31. 12. 2009 a od 1. 1. 2010 – 31. 8. 2010 a děti, které měly ve školním roce 2015 – 2016 odklad školní docházky.

Dítě, které bude mít 6 let od září do prosince 2016, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září 2010 do prosince 2010 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Krajské pedagogicko-psychologické poradny). Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2011 do konce června 2011 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu rodiče přinesou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bude možné také zapsat dítě do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy – proběhne výběrové řízení do této třídy.

Informace o elektronické registraci naleznete zde.