Zahájení školního roku 2015/2016

Ředitelství Základní školy Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, oznamuje:

ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016 BUDE SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2015 V 8:00.

Žáky 1. tříd (a jejich rodiče) vyzvednou a odvedou do školy jejich třídní učitelky v 7:30.

Prosíme, shromážděte se před vchodem u pavilonu I. stupně, tj. vlevo, strana od školního hřiště. Na zahájení šk. roku srdečně zveme také rodiče prváčků. Vezměte s sebou aktovku, psací potřeby.

Žáci vyšších tříd (2.-9. ročník) budou vcházet do školy samostatně, tak jako obvykle, tj. od 7:40 do 7:55. Přezují se a jejich třídní učitelé je odvedou z šaten do tříd.

Vyučování první den skončí v 9:00.

Již první den mohou jít žáci na oběd do školní jídelny, do školní družiny.

Žáci si vezmou první den s sebou: přezůvky, aktovku, psací potřeby, zápisník, čip.

Několik údajů o 11. základní škole a zpráva o činnosti v letních měsících

 • V červnu 2015 jsme se rozloučili s 29 absolventy – žáky 9. třídy. Do životní etapy zaslouženého odpočinku po letech práce odešla p. uklízečka L. Holková, p. učitelka D. Navrátilová a p. učitelka M. Hynčicová. Děkujeme jim za dlouholetou obětavou práci a přejeme zdraví, pohodu. Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. M. Bílková.

 • Celkem má ZŠ v novém šk. roce ve škole 438 žáků. (V r. 2014/15 – 417 žáků). Na I. stupni 266, na II. stupni 172 žáků.

 • Bude je vyučovat 30 pedagogických pracovníků. Ve školní družině je 6 vychovatelek, ve třídách dále působí 7 asistentů pedagoga.

 • Na škole pracuje šk. psycholožka. Pomáhá v nejrůznějších situacích žákům, rodičům a radí i pedagogům.

 • Výchovné záležitosti, integrované žáky a volbu povolání má na starosti výchovná poradkyně a je ustanovena také metodička prevence rizikových jevů.

 • O pořádek, čistotu, hospodaření školy a o stravovací zázemí se stará celkem 13 správních zaměstnanců.

 • Do I. ročníku nastoupí 1. 9. 2015 do 3 tříd celkem 60 prvňáčků. Pro nedostatek učeben jsme pro ně museli připravit dvě nové učebny v přízemí pavilonu I. stupně. Díky dotaci (Zlínský kraj a Statutární město Zlín) na vybudování 1 učebny na chodbě však nemuselo dojít k plánovanému – zvažovanému- sdílení části prostor Základní uměleckou školou Malenovice a základní školou. Nová učebna je vybudována v hodnotě 0,6 mil. Kč. Děkujeme tímto p.primátorovi, p. hejtmanovi a dalším představitelům obou jmenovaných samosprávných orgánů.

 • Ve škole je celkem 22 tříd, z toho 14 na I. st., 8 na II. stupni.

 • Po prázdninách přestoupí z jiných škol do různých ročníků celkem 10 žáků. Do jiných škol (sportovní, stěhování – změna bydliště apod.) přestupuje – odchází 6 žáků. Z V. ročníku odchází studovat na víceletá gymnázia 9 žáků.

 • V červenci a srpnu byla po několikaměsíční přípravě zrekonstruována díky starostlivé péči zřizovatele školy školní kuchyně. Stavbu provedla fa Pozemní stavitelství Zlín a.s. a vybavení dodala fa UNIS-JAKOS, s.r.o. Uh. Hradiště. Tyto firmy zvítězily ve výběrovém řízení. Práce se dotkly i prostor šk. družiny, suterénních skladů a chodeb, takže po oba měsíce panoval ve škole čilý stavební ruch. Cena díla je 5,6 mil. Kč

 • Z důvodu zvládání náročných situací při mimořádných událostech – je známo, že jsme měli dvojnásobnou evakuaci školy v jarních měsících, jsme byli nuceni opravit školní rozhlas a zajistit jeho plnou funkčnost ve všech místnostech a ve všech pavilonech – pro obě školy. Tato práce probíhala průběžně po oba letní měsíce. Vyžádala si náklad 150 tis. Kč.

 • Proběhly pravidelné práce malířské a natěračské, mnoho údržby, ošetření 15 stromů po bouři a další činnosti.

Děkujeme všem správním zaměstnancům za velký objem práce při náročné přípravě nového šk. roku.

Těšíme se na nové žáky. Máme radost ze změn, které v naší škole díky péči zřizovatele proběhly.

Školní družina ve školním roce 2015/2016

„Na jih stěhovaví ptáci letí – a škola zase přivítá děti ….“

Také naše školní družina přivítá všechny děti, které se už určitě těší na své kamarády, ale hlavně přivítá děti nové – prvňáčky.

V letošním školním roce zahájíme svou činnost při velkém počtu dětí – tj. 180. Ty budou rozděleny do šesti kmenových oddělení – od první až do páté třídy. Při této maximální kapacitě nově otevíráme další, šesté oddělení, což nás samozřejmě těší, že je o naši školní družinu tak velký zájem.

Provoz školní družiny začíná denně od 6.00 hodin a scházíme se nejpozději do 7.30 hod. Ukončení provozu školní družiny je v 16.30 hodin. Během pobytu ve školní družině děti dodržují daný řád školní družiny. Ve všech odděleních se o děti budou starat a pracovat s nimi odborně kvalifikované vychovatelky, které tak budou děti i rodiče oslovovat. Vychovatelky při své práci vycházejí z promyšleného Školského vzdělávacího programu (ŠVP) pro ŠD, nenásilnou a zábavnou formou budou u dětí rozvíjet poznatky z vyučování, zdokonalovat děti v sociálních dovednostech, učit je žít a spolupracovat s ostatními, být vstřícní a empatičtí, tolerovat odlišnosti. Nejnovější trendy již nepočítají s tím, že vychovatelé budou děti bavit, proto si společně sestavujeme program práce, vytváříme zajímavé projekty a určujeme si rozmanité činnosti. Zejména mladší děti mohou ke svým hrám aktivně využívat vkusně zařízené hrací kouty ve svých hernách, kde mají k dispozici i tvořivé hračky a společenské hry. Všechny děti rovněž rády recitují, zpívají, výtvarně se projevují, tvoří z přírodních i netradičních materiálů a společně mohou využívat vybavení audiovizuálními pomůckami a počítači. I po tomto bohatém programu zůstává čas na individuální i společné hry, na odpočinek. Školní družina dětem slouží i jako zázemí při odcházení do jednotlivých kroužků a individuální výuky hry na nástroj.

Pro odreagování po organizovaném vyučování je nesmírně důležitý pohyb s otužováním dětského organismu. I zde máme neomezené možnosti využití – atrium s vévodícím bazénkem, školní zahradu se vzrostlými stromy, malé hřiště s posilovacími outdoorovými prvky, nově moderně vybavené velké hřiště i dětská hřiště na sídlišti. Při nepříznivém počasí můžeme využívat moderní tělocvičnu i hrací plochy na kobercích v jednotlivých částech školy.

Během celého školního roku připravují vychovatelky ŠD pro děti zajímavé společné akce, o kterých vás budeme pravidelně informovat na informativní tabuli ŠD při vstupu do vestibulu I. stupně, a na webových stránkách ŠD, včetně fotodokumentace.

Přestože jsou pro rodiče i děti hlavní prioritou známky ve škole, hovořte s dětmi i o volném čase ve školní družině – jaké zde mají děti kamarády, co prožily, co vytvořily, či co nového se naučily.

V závěru chci dětem – zejména novým prvňáčkům i jejich rodičům – popřát úspěšné vykročení do tohoto školního roku, hodně úspěchů, optimismu i radostných chvil ve školní družině.

Na vzájemnou komunikaci i spolupráci se těší všechny vychovatelky.

 

Ilona Jirků

vedoucí vychovatelka

Doplňková výuka angličtiny na I. stupni

Vážení rodiče dětí prvního stupně,
pro školní rok 2015/16 jsme pro Vás připravili nabídku doplňkové angličtiny pro šikovné a motivované děti 1. až 5. tříd.

1. a 2. třída
Vytvoříme skupinku 8-12 dětí, které budou mít akcelerovanou angličtinu s celkovým rozsahem 3h týdně. Jedna hodina nahradí školní angličtinu (proběhne ve stejný termín), další bude odpoledne. Tyto dvě hodiny bude vyučovat profesionální lektor Mgr. Tomáš Fojtů z jazykové školy
See You English. Třetí hodinu budou děti mít s rodilou mluvčí, aby si upevnily výslovnost a současně byly nuceny komunikovat v cizím jazyce.
Pro zapsané děti potom budou hodiny povinné a výuka bude probíhat přímo ve škole.
Cena za výuku včetně tisku materiálů je 500 Kč za měsíc (anebo 4800 Kč za celý rok).
Naším cílem je nabídnout dětem touto formou kvalitní výuku angličtiny po celý první stupeň základní školy.

3. až 5. třída
Vytvoříme skupinku 8-12 dětí, které budou mít přidanou jednu hodinu s rodilou mluvčí, aby si upevnily výslovnost a současně byly nuceny
komunikovat v cizím jazyce.
Pro zapsané děti potom budou hodiny povinné a výuka bude probíhat přímo ve škole.
Cena za výuku včetně tisku materiálů je 300 Kč za měsíc (anebo 2800 Kč za celý rok).
Naším cílem je nabídnout dětem touto formou kvalitní výuku angličtiny po celý první stupeň základní školy.

Přihlášky
Uzávěrka přihlášek je 3. září ve 12:00. Přihlášky posílejte prosím naskenované na e-mail tblumen@mensa.cz anebo doručte do kanceláře
školy.

Informační schůzka pro rodiče proběhne ve středu 2. září v 17:00 v budově školy.

V případě, že počet zájemců v jednom ročníku překročí počet 12, budeme provádět výběr.
Máte-li jakékoli dotazy, volejte 603726030.

Další informace naleznete na www.tridazlin.cz

Ing. Tomáš Blumenstein
ředitel Svět vzdělání, z. s.

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph. D.
ředitelka ZŠ Zlín, tř. Svobody 868