Carmina bona reprezentuje

V letošním roce jsme poprvé dostali pozvánku na předvánoční festival Loučenská vločka, který se koná v Loučné nad Desnou. Členové dětského pěveckého sboru Carmina bona výtečně reprezentovali naši školu mezi dalšími šestnácti sbory z celé České republiky. Absolvovali dva koncerty během pátku 27. listopadu. Vzhledem k větší vzdálenosti místa konání od Zlína jsme spojili toto vystoupení s poznáváním tohoto kraje. Cestou jsme se seznámili s přírodními zajímavostmi Litovelského Pomoraví, dozvěděli jsme se o historii výroby tvarůžků v Lošticích a také o průběhu čarodějnických procesů na Šumpersku. Po noclehu v domově mládeže při SPŠ Šumperk jsme v sobotu na zpáteční cestě navštívili ruční papírnu ve Velkých Losinách. 

video ke zhlédnutí

IMG_8983 IMG_8988 IMG_8998 poděkování loučenská vločka

„K betlémům spěcháme – Ježíška tam vítáme“

… a naše nejmladší děti, I. a II. oddělení ŠD spěchaly do MŠ Milíčova a Tř. Svobody, kde byly v předvánočním adventním čase pozvány učitelkami k prohlídce, dětmi vyrobených, betlémů.

Betlém v mateřské škole Milíčova byl prostorový, se zasněženými chaloupkami i postavičkami, dle Ladových obrázků. Vedle něj již zářil ozdobený vánoční stromeček a v koutku pod ním se v košíčku krčily postavičky tří králů, kteří ještě čekali na svůj čas. Celou prohlídku nám zpestřila paní učitelka, která doprovodila hrou na housle koledy, které jsme si společně zazpívaly.

Betlém v MŠ Tř. Svobody byl také zajímavý – ztvárněn malbou na velké plakátové ploše. I zde na nás dýchla voňavá adventní atmosféra.

 

Na vánoce i vánoční prázdniny se všechny naše děti rozcházely s radostným očekáváním dárečků u betlémů, pod stromečky ve svých domovech.

 

Kolektiv vychovatelek ŠD přeje všem dětem i jejich rodičům příjemně strávený čas  vánoční, zdraví, štěstíčko i pohodu po celý rok 2016.

Jsme „Prověřená společnost 2015“

Naše škola obdržela certifikát Prověřené společnosti, který se přiznává organizacím, jež se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Osvědčení jsme získali za žádné negativní ohlasy, etiku v oblasti podnikání a zodpovědný přístup k závazkům klientů a obchodních partnerů.
Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií.

Děkujeme!

Výsledky společenskovědní soutěže Šprt

   V říjnu a prosinci proběhla na naší škole 2 kola společenskovědní soutěže Šprt pro druhý stupeň. Celkem se zúčastnilo 31 žáků, kteří odpovídali na nejrůznější otázky z oblasti historie, společenských věd či zeměpisu. Mohli přitom využívat internetový vyhledávač.
Nejlépe si vedla Klára Fialová ze třídy 7. A a stala se vítězkou za 1. pololetí. V těsném závěsu skončili žáci 9. A – Agáta Doležalová, Aneta Večeřová, Jan Holík, Vojtěch Vičík a žák 8. A Petr Přikryl.
Všem soutěžícím děkuji za účast. Příští pololetí pokračuje soutěž dalšími koly.

Mgr. Tomáš Juříček 

Soutěžíme v angličtině

   Ve středu 16.12. 2015 si naši žáci zasoutěžili a vyzkoušeli si své jazykové schopnosti v poslechové soutěži,
která proběhla ve dvou kategoriích – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Celkem se zúčastnilo 21 žáků s těmito
výsledky:

I. kategorie:
1. místo – Patrik Mokráš 6. A
2. místo – Leo Beywasser 6. A
3. místo – Viktor Vidlář 6. A

II. kategorie:
1. místo – Markéta Dohnálková – 9. A
2. místo – Petr Balga – 9. A
3. místo – Matěj Kršák – 8. B

Ing. Eva Doležalová

9. ročník navštívil Okresní soud ve Zlíně

V úterý 1. prosince a ve středu 3. prosince 2015 navštívily postupně třídy IX. A a IX. B budovu Okresního soudu ve Zlíně. Během poutavě připravené přednášky se žáci dozvěděli řadu informací o fungování Probační a mediační služby či samotného soudu. V následné debatě se zase poučili o právech a povinnostech, jež se týkají zejména těch, kterým již bylo 15 let. Na samotný závěr si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet soudní přelíčení a vtělit se tak do rolí soudců, obhájců, obžalovaných či svědků.

Mgr. Tomáš Juříček

Misie do Ameriky – víkendový výlet žáků náboženství do DIS Fryšták

 Spolu se šestnácti žáky náboženství ze Zlína a Malenovic jsem dostal výjimečnou možnost vydat se na velkou výpravu. Při ní jsme se přenesli do minulosti a stali se misionáři, snažící se předat víru v Krista domorodým obyvatelům Ameriky. Cestou jsme se museli naučit slaňovat, abychom dokázali slézt strmé vodopády. Také jsme se učili plavit na raftu, abychom mohli překonat oceán. V půli plavby začala naše loď nabírat vodu, ale vše se podařilo zvládnout a šťastně jsme přistáli v Novém světě. Hledali jsme cesty, jak pomocí obrázků a pantomimických scén přiblížit domorodcům, mluvícím neznámým jazykem, hlavní příběhy Bible. Při setkání s velkým indiánským náčelníkem Železným uchem  jsme se před ním pokoušeli statečně hájit naši víru a přivést i jeho na cestu, kterou nám ukázal  Ježíš Kristus. Dlouho se zdálo, že nedůvěřivý náčelník zůstane věrný Velkému Manitouovi. Avšak poté, co jsme jej zahrnuli štědrými dary v podobě perníčků, rozzářil se jako slunce a slíbil, že se spolu s celým kmenem nechá pokřtít.
V sobotu uprostřed noci krátce před druhou hodinou ranní k nám zavítal samotný svatý Mikuláš doprovázený andělem a kouzelným zvůkem zvonků. Mikuláš – nápadně připomínající otce Františeka Bezděka – všem mlčky žehnal, anděl dal každému k posteli malý dárek a po pár minutách dvojice, osvícen jen mihotavým světlem svíce,  tiše zmizel a dům se opět ponořil do tmy. Pro ty,  kdo spolu se mnou měli po náročném dni dost sil se probudit, to byl nesmírně působivý zážitek.
Celý pobyt byl protkán desítkami her, činností a nejrůznějších aktivit, které pro nás chystal tamní animátor Štěpán, kterému tímto vyjadřujeme velký dík. Díky patří také místním kněžím a kuchařkám za duchovní a tělesnou stravu během celého pobytu. Děkujeme za krásný zážitek a věříme, že se do Fryštáku příští rok opět vypravíme.

František Němec

DSC_0989 DSC_1005

Investice 2015

Vážení rodiče,

jak jste se dočetli na stránkách našich Školských listů, došlo v průběhu prázdnin v naší škole k významným rekonstrukcím. Proto Vám chci přesně specifikovat náklady na tyto akce a zároveň způsob jejich financování.
Rekonstrukce školní kuchyně:
1. Stavební práce a nová vzduchotechnika                            3.936.845 Kč
2. Strojové a ostatní vybavení                                                   866.029 Kč

Rekonstrukce byla hrazena z investiční dotace Statutárního města Zlín ve výši 4.000.000 Kč, zbylá částka byla uhrazena z investičního fondu a provozních prostředků školy.

Vybudování nové učebny v přízemí pavilonu 1. stupně:
Prosklené přepážky, okna, úprava topení, vodoinstalatérské práce, podhledy, podlaha   650.229 Kč
Na vybudování nové třídy škola získala investiční dotaci z Krajského úřadu Zlínského kraje ve výši 250.000 Kč a od Statutárního města Zlín 400.000 Kč.
Dále naše škola uhradila rekonstrukci školního rozhlasu v hodnotě 155.000 Kč, malování a natírání v kuchyni, učebnách a společných prostorách ve výši 112.000 Kč a nákup 3 ks interaktivních tabulí v hodnotě 310.000 Kč.

Mgr.Věra Vydrová
ekonomka školy

PF07-15 Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2015

I v letošním roce se Zlínský kraj rozhodl v rámci tří podprogramů podpořit dobrovolnictví, prevenci rizikových typů chování a integraci romské menšiny. Uchazeči o dotace mohli své žádosti podávat do 12.února 2015.
Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování je podporou ve formě přímé dotace pro organizace poskytující služby v oblasti protidrogové prevence a dále obecně prevence rizikových typů chování. Podprogram navazuje na předchozí podprogramy

realizované v letech 2003 až 2014 a na víceleté financování, které probíhalo v letech 2006 až 2008. Pro rok 2015 byl podprogram nově rozšířen na cílovou skupinu škol a školských zařízení, které si mohly také podávat projekty v oblasti prevence rizikových typů chování. Jedná se o projekty primární prevence. Naše škola se ucházela o dotace s projektem „Jdeme společnou cestou“. Ve výběru z několika organizací, škol a školských zařízení náš projekt uspěl a naše škola získala dotace na jeho uskutečnění.

V rámci tohoto projektu se uskutečnily tyto aktivity:

  • adaptační pobyt třídy VI.B (současné VII.B) v dubnu 2015 v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku
  • prožitkový program Unie Kompas Zlín pro třídy VI.A a VI.B na přelomu září a října 2015
  • seznamovací pobyt třídy VI.A a VI.B v DIS Fryšták v listopadu 2015
  • seminář pro pedagogické pracovníky v prosinci 2015

Mgr. Lenka Surovíková, metodik prevence

Adaptační pobyty v DIS Fryšták 2015

Každým rokem některé z našich tříd vyjíždějí na adaptační pobyt do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Program s názvem Orientační dny je zaměřen na posilování a upevňovaní pozitivních vzájemných vztahů v kolektivu prostřednictvím zážitkových aktivit pod vedením zkušených lektorů. Pobyt umožňuje žákům uvědomit si aktivní formou své základní hodnotové postoje a názory a také svou roli v kolektivu. Zároveň umožňuje žákům a třídnímu učiteli poznat se v jiném prostředí než je školní třída. Letos do Fryštáku vyjely třídy VI.A, VI.B a VIII.B. Tyto pobyty by se nemohly uskutečnit bez finanční pomoci Magistrátu města Zlína, Oddělení prevence kriminality a sportovišť ve formě dotace na lektorné. Jsme velmi rádi a děkujeme, že město Zlín touto formou podporuje prevenci rizikového chování žáků.

Mgr. Lenka Surovíková, metodik prevence

Mikulášský perníček – osladí nám jazýček

V týdnu před svátkem Mikuláše se družinkami a školou linula vůně, která dráždila naše jazýčky.

Paní vychovatelka Dana Ševčíková si pro děti připravila šest kilogramů perníkového těsta. Ve cvičné kuchyňce školy si připravila vše, co bude potřeba k tomu, aby z těsta upekla krásně zdobené, chutné a voňavé perníčky. Nejdříve si připravila těsto, které rozválela. Děti pomohly vykrajovat různé tvary, které paní vychovatelka dávala do trouby péct. Po vychladnutí děti perníčky potřely vajíčkem. Druhý den dostaly pytlíčky s polevou a perníčky zdobily. Zdobení jim šlo úplně krásně – najednou byla kuchyňka plná sněhuláčků, hvězdiček, zvonečků, rybiček a dalších roztomile zdobených perníčků. Další den, po zaschnutí polevy, si děti své vyrobené a vyzdobené perníčky mohly sníst. Mňam, ty ale byly dobré…

Škola nanečisto

 škola nanečisto

Milí předškoláci,
brzy začnete chodit do školy a budou z vás prvňáčci.
Přijďte si v doprovodu rodičů vyzkoušet jednu vyučovací hodinu na naší škole.
S sebou si vezměte přezůvky a pastelky.

8. 12. 2015 a 7. 1. 2016 od 16 hodin

Co vás čeká:
• cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání i jemné a hrubé motoriky
• procvičování pravolevé orientace a orientace v prostoru
• cvičení na rozvoj matematických představ, paměti a pozornosti

Těšíme se na vás!

Návštěva u myslivce

Chtěli jsme se dovědět více nejen o lesních zvířatech, ale také o lidech, kteří se o ně starají. A kdo jiný by nám tyto znalosti nejlépe zprostředkoval než opravdu „kovaný“ myslivec. Vypravili jsme se tedy na návštěvu na Zlínské paseky. Po cestě v Mezihoří jsme najednou uslyšeli nějaké tóny. To nás už z dálky vítala myslivecká borlice. Po usazení u praskajících kamen pěkně v teploučku začíná pan myslivec Bohumil Kapek poutavé vyprávění o myslivosti. Zjistili jsme, že to není zas až taková samozřejmost stát se myslivcem. Musí se naučit všechny předpisy a zákonitosti lesa z pěkně tlusté knihy a složit zkoušky. Ani jsme nedutali, když vyprávěl o lesní zvěři, a co teprve, když nám předvedl různé vábničky na srnčí a jelení zvěř. „Jestlipak znáte mysliveckou mluvu?“ zazněla náhle otázka. A nám nezbývalo nic jiného než odhadovat, co v této mluvě znamená například barva (krev), světla (oči) nebo pírko (ocásek). „Je čas na přestávku a svačinku,“ říká paní Kapková a na stůl pokládá voňavou bábovku, kterou pro nás upekla. Opravdu nikoho z nás nemusela pobízet k takové dobrotě. Každý myslivec se musí o zvěř starat. I my jsme se tedy jako myslivečtí hospodáři vydali do lesa ke krmelci s trochou dobrůtek, i když ještě není doba přikrmování. Tím ale naše „výzkumy“ nekončily. Pěkně zblízka jsme měli možnost prohlédnout si holuby a dovědět se něco více o jejich způsobu života. Ani neuvěříte, kdo si nás přišel prohlédnout. Bažant. Od našich hostitelů už dříve dostal jméno Koko. Včelky kupodivu ještě poletovaly, ale i tak jsme si prohlédli úly i rámečky s buňkami. Dokonce jsme měli možnost nahlédnout přímo do úlu. Už nemáme pochyby, odkud se vzala sklenice medu na stole k oslazení našeho čaje při svačině. Sklenici medu jsme si odnesli i do školy. To aby paní učitelka mohla slyšet každý den „Medíček by nebyl?“ Po všech těch dopoledních zážitcích nezbývá než se rozloučit opravdu velkým poděkováním našim hostitelům a vypravěčům. A pan myslivec? Ten se s námi rozloučil jak jinak, než tóny myslivecké borlice.

Za krásné a poučné dopoledne děkují žáci 2.C-E

Adventní koncert

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALENOVICE, TŘ. SVOBODY
SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI 11. ZŠ MALENOVICE
zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
ŽÁKŮ TŘÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU HUDEBNÍ VÝCHOVY

10. 12. 2015 v 17 hodin
Kostel sv. Mikuláše v Malenovicích

Účinkující sbory:
PŘÍPRAVKA – I.A, I.B a II.A ČAMLÍCI CARMINA BONA

Sbormistryně:
Mgr. K. Bartoníková, Mgr. A. Hobzová, Mgr. D. Kozárková, Mgr. L. Mudráková

Na koncert finančně přispěl Kulturní fond města Zlína.