ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Jako všichni záříme i my ve školní družině. Co se dělo v odděleních v měsíci září?
S dětmi jsme se přivítali, seznámili, věnovali jsme se nepopulárním, leč nutným věcem, jako je seznámení se s vnitřním řádem školní družiny, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti v odděleních, venku v atriu, průlezkách, školním hřišti, při společných vycházkách.
Ve všech odděleních jsme se připravovali na společný „Jablíčkový den“. Různými formami podle věku dětí jsme si napříč celou družinkou povídali s dětmi o jablku.
Dá se toho o jablku hodně namluvit? Ale ano, odkud se k nám dostalo, kolik známe druhů jablíček, kolik vitamínů se v jablku ukrývá, co všechno se lze z jablek uvařit, recepty z jablek, celý cyklus růstu jabloně. V den D jsme všichni připravili jednoduchý pokrm z jablek a všichni jsme se sešli venku ve školním atriu, společně jsme prostřeli velkou jablečnou tabuli a pustili jsme se do hodování. Mňam, to byly dobroty!
Připomněli jsme si první podzimní den i s ním přicházející změny v přírodě, společně s dětmi jsme tvořili, četli, sportovali, zpívali, seznámili jsme se s legendou o sv. Václavovi, a proč slavíme Den české státnosti.

Projekt: „Marie Terezie a baroko“

13. května 1717 se narodila Marie Terezie, jediná panovnice na českém trůnu. V letošním roce jsme si tedy připomněli 300 let od jejího narození. Naše škola si toto významné výročí připomněla aktivitami v květnu, ale 7 tříd prvního stupně se rozhodlo, že si toto významné výročí  připomene i  na začátku tohoto školního roku.  Marie Terezie měla ráda děti, sama jich měla celkem 16. Z toho pět synů a jedenáct dcer. Většina žáků i dospělých si ji spojuje také se zavedením povinné školní docházky. Co však ještě víme o této panovnici?
Učitelé chtěli žákům v rámci projektu přiblížit dobu, ve které tato císařovna žila. Proto svůj projekt nazvali „Marie Terezie a baroko“. Žáci se během práce na projektu seznámili nejen s osobností Marie Terezie, ale zejména s hlavními rysy tohoto slohu. Srovnávali společné znaky na stavbách, vyzkoušeli si osovou souměrnost. Nejlépe nám to šlo při vytváření obrazců z květin,  stejně jako je můžeme vidět např. v zahradách v Kroměříži či v Lednici. Doma žákům rodiče připravovali historické kostýmy. Všechny aktivity směrovaly k přípravě velkého karnevalového plesu 26. září.
Právě maškarní bály a plesy byly kratochvílí, kterou si Marie Terezie neodříkala ani v dospělosti. V dětství se Marie Terezie nestyděla zpívat a hrát divadlo před publikem. Velmi ráda až do úmoru tančila. Měla pěkný sopránový hlas a zvládala i obtížné operní árie. Všechny třídy proto po celé září připravovaly výzdobu naší školní tělocvičny. Motivací nám byl taneční sál na zámku v Českém Krumlově. Tamní výmalba totiž představuje další figury v barokních oděvech a maskách tak, aby se zdálo, že je v tanečním sále více lidí. Těm nejmenším připravili figury žáci osmých tříd a jejich menší kamarádi je jen vymalovávali. Poděkování na druhý stupeň patří paní učitelce Liškové i Proislové. Některým třídám tyto maxi omalovánky připravily i třídní paní učitelky a pan asistent.  I tak bylo hodně práce, ale konečná výzdoba stála za to.
Tři dny před karnevalem si žáci ve škole nasadili květiny (vřesy, macešky apod.) do truhlíků. Ráno 26. září se s nimi vydali na hrad v Malenovicích. Před hradem se zástupci za jednotlivé třídy snažili společně vytvořit nějaký květinový kobercový vzor. Hrad Malenovice jsme si zvolili záměrně. Tento hrad společně se zámkem v Pohořelicích  vlastnil Jakub Arnošt Lichtenštejn Kastelkorn. Právě on korunoval Marii Terezii na českou královnu, protože pražský arcibiskup byl v nemilosti. Marie Terezie mu neodpustila, že podporoval vzdorokrále Karla VII. Bavorského.
Poté se všichni žáci i učitelé převlékli do barokních kostýmů a mohl začít karnevalový ples na počest výročí narození Marie Terezie. Moc pěknou atmosféru nám pomohli vytvořit i naši hosté. Nejprve žáci z druhého stupně Dominik a Helenka, kteří se převlékli do barokních kostýmů, které nám zapůjčila členka Zlínské šermířské skupiny paní Martina Hřibová. Další hosté, Monika Mončeková z Malenovic se svou paní učitelkou Lucií Fajkusovou,  jim k tomu hráli krásné melodie na irské harfy. Právě tyto malé harfy byly běžným nástrojem v období baroka. Byly to nástroje bůžků a bohů, jak nám říkala paní učitelka Lucie ze Základní umělecké školy Morava. Společně zahrály obě muzikantky několik skladbiček. Poté se představily jednotlivé třídy připraveným tancem na barokní hudbu. Mezi jednotlivými tančícími třídami vždy zaznělo několik dalších skladeb na harfy. Na závěr samozřejmě nesmělo chybět společné fotografování a volná improvizace dobových tanců na barokní hudbu. Zbývá jen vyhodnotit nejlepší tanečníky.
Samozřejmě  je také  nezbytná  pochvala a  poděkování  všem hostům, učitelům a jejich třídám (Eva Urbanová I. C, Jana Svozilová II. B, Pavlína Hrdlíková II. C, Jana Hoferková III. A, Libuše Přílučíková III. B, Markéta Krotká III. C, Veronika Strojilová IV. C), asistentům (Jiří Velčovský a Pavlína Kopečková), školní jídelně, rodičům za přípravu historických kostýmů.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková

Zlínskem po proudu času

V letošním školním roce začali žáci třídy III. B pracovat na celoročním projektu „Zlínskem po proudu času“. Cílem projektu je, aby se žáci zábavnou formou seznámili s historií našeho regionu od pravěku až po současnost. Hned v září jsme si pozvali do naší školy hlavní archeoložku Zlínska RNDr. PhDr. Janu Langovou. Paní Langová nás seznámila s náplní práce archeologa, ale také nám přinesla do třídy ukázat některé zajímavé nálezy z období pravěku na Zlínsku. Nás zaujala např. malá botička, právě proto, že bota se později stane velkým symbolem města Zlína. Sami jsme si vyzkoušeli zaznamenat nálezovou zprávu tak, jak ji zpracovávali první muzejníci, často i z řad laické veřejnosti.
Hned další týden jsme se vydali na hrad v Malenovicích, kde jsme si na místě prohlédli archeologické pracoviště. Tentokrát měla s sebou paní Langová i svou novou kolegyni Petru Halbsgut. Nálezů ze Zlínska bylo k vidění daleko více a to nejen z pravěku, ale i z dalších historických období. Prošli jsme si i depozitář, kde jsme měli možnost vidět, co všechno se k nalezeným předmětům zapisuje. Dnes už samozřejmě využívají i počítače. Viděli jsme také, jak se nalezené předměty zbavují např. rzi, čím se slepují či doplňují chybějící části. Na památku jsme si dokonce odnesli „Sokolníka“ z období Velké Moravy. Pro nás je velkou zajímavostí i to, že archeologické pracoviště na hradu v Malenovicích je spjato i se jménem Jana Erazima Vocela, který je pokládán za zakladatele české archeologie. Právě Vocel působil u Šternberků jako vychovatel. Samozřejmě nepobývali na hradu v Malenovicích, ale na blízkém zámku v Pohořelicích. Ten jsme navštívili i v letošním školním roce 12. září.
V další části projektu se budeme zabývat dílem např. Karla Zemana, který natočil „Cestu do pravěku“. Motivují nás také obrázky výtvarníka Zdeňka Buriana. Ale o tom více zase příště.   

Mgr. Libuše Přílučíková  
třídní učitelka III. B

AUTOMAT NA MLÉKO !!

Důležitá informace od firmy Happysnack provozující „mléčný automat“ , prosím čtěte !! Dotovaná mléka zatím nejsou v automatu dostupná, vysvětlení najdete ZDE :

ZAČÍNÁME S NEDOTOVANÝMI PRODUKTY: Vzhledem k tomu, že ještě nejsou stanoveny ceny dotovaných produktů Ministerstvem financí a není známa metodika jejich prodeje a evidence ze strany Ministerstva zemědělství (SZIF), naplnili jsme automaty nedotovanými výrobky zdravých svačinek. Všechny výrobky odpovídají tzv.pamlskové vyhlášce.

Příspěvek do sdružení rodičů na školní rok 2017/18

Vážení rodiče,

prosíme Vás o zaplacení ročního příspěvku pro Sdružení rodičů naší školy, který je v letošním školním roce 2017/2018 ve výši Kč 150,- na žáka. Peníze, prosím, pošlete po svém dítěti třídní učitelce/třídnímu učiteli nejpozději do 13. 10. 2017.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích.

Sdružení rodičů

 

Pro info:

Příspěvek do sdružení rodičů slouží k pokrytí celých nebo částečných nákladů na akce pořádané školou, školní družinou a sdružením rodičů. Jsou to např. odměny na školní soutěže, odměny pro sbory, včetně kancelářského papíru, odměny na školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařský výcvik, dále příspěvky na adventní putování a karneval, kancelářský papír a pomůcky pro školní družinu – koloběžky, míče, hokejky, stavebnice, knihy pro prvňáky, lasergame – rozloučení deváťáků se školou, bruslení, Ježíškova dílna atd.

Vaše připomínky, dotazy a názory pište na náš email: srpsmalenovice@seznam.cz

 

 

Po stopách T. G. Masaryka

Ve čtvrtek 14. září tomu bude právě 80 let, co zemřel náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně. Studoval na gymnáziu v Brně, později ve Vídni. Pokračoval na univerzitách ve Vídni a v Lipsku. Zde se seznámil se svou budoucí ženou Američankou Charlottou Garrigueovou a roku 1878 se s ní v New Yorku oženil. Z úcty ke své ženě a americkému národu přijímá přídomek Garrigue ke svému jménu.  Narodilo se jim pět dětí. Nejznámější jsou syn Jan Masaryk (budoucí ministr zahraničí) a dcera Alice. Jako profesor filozofie vyučoval na české univerzitě v Praze. Masaryk se podílel na vzniku Československa během 1. sv. války, Československo patřilo mezi nové nástupnické státy.  Roku 1918 se tak stal  prvním prezidentem Československa. Byl velmi oblíben, do své funkce byl zvolen celkem 4x. Abdikoval ze zdravotních důvodů 14. prosince 1935. V září 1937 vážně onemocněl a právě 14. září 1937 zemřel na zápal plic.

    T. G. Masaryk za svého života několikrát navštívil i město Zlín. V mnoha obcích a městech uctívali jeho osobu, stal se jejich čestným občanem. Žáci třídy III. B pracují v letošním školním roce na projektu „Zlínskem po proudu času“. Budou se tak v hodinách věnovat našemu kraji od pravěku po současnost. K výročí úmrtí našeho prvního prezidenta se v úterý 12. září vydali do okolních obcí. V obci Oldřichovice položili žáci věneček a zapálili svíčku u pomníku, který připomíná, že se T. G. Masaryk stal čestným občanem této obce. Poté pokračovali dále do obce Pohořelice, kde je památník prezidentu Osvoboditeli z r. 1937. Tyto pomníky byly v minulosti často poničeny nebo schovány na bezpečných místech. Dnes se najdou i v dalších obcích. Věnečky nám vyrobila paní Jitka Omelková, které tímto moc děkujeme. Žáci podali úctyhodný sportovní výkon a získali nové informace, které podají v rozhlasové relaci 14. září. „Tatíček Masaryk“, jak prvního prezidenta nazývaly naše babičky, si určitě úctu a vzpomínku zaslouží.

                                                                                                                            Mgr. Libuše Přílučíková
                                                                                                                                  třídní učitelka III. B

Na prahu nového školního roku

Zdravíme všechny žáky, jejich rodiče, všechny spolupracovníky.
Děkujeme panu hejtmanovi našeho kraje p. Jiřímu Čunkovi, že přijal pozvání a přišel pozdravit a povzbudit naše žáky i pedagogy na začátku nového šk. roku. Svým vtipem a bezprostředností nás zaujal, vyvolal mnoho úsměvů u dětí i rodičů. To je vidět i na fotografiích z prvního školního dne. 
Děkujeme všem správním zaměstnancům za krásně uklizenou a připravenou školu, za kvalitní úklid a péči o prostředí, v němž se scházíme. Je velmi pěkné, moderní a upravené.
Děkujeme zřizovateli – Městu Zlín za to, že jsme mohli přijmout paní recepční, která bude pomáhat s přepojováním telefonů, doprovodem návštěv, a bude tak zvýšena bezpečnost školy. Všechny návštěvy tedy prosíme o vstup do školy přes vestibul II. stupně (vpravo).

Přejeme všem ve škole i okolo ní, našim partnerům, rodičům, prarodičům, dětem i zaměstnancům příjemný a úspěšný rok 2017 – 2018 prožitý ve zdraví.

Zdeňka Jančíková, řed. š.

Autorem fotografií je Mgr. Art. Jiří Balát.