INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021

Základní škola Zlín Malenovice, tř. Svobody 868

INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu jsme nuceni změnit způsob zapisování žáků do I. ročníku. Věříme, že jej s ohledem na závažnost současného nouzového stavu přijmete s pochopením, odpovídáme i za bezpečnost zaměstnanců školy.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tedy bezkontaktním způsobem.
Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a ve většině případů i bez jejich zákonných zástupců v pátek 3. 4. 2020 od 13.00 do 18.00 hod.

Zákonný zástupce své dítě nejpozději do 2. 4. 2020 zaregistruje na www.zapisdozszlin.cz  a žádost doručí do příslušné školy 3. 4. 2020. Na žádost je zapotřebí připsat své telefonní číslo a aktuální email!

Žádost převezmeme některým z následujících způsobů:
–          emailem s elektronickým podpisem – pošlete na adresu zurkova@zsmalenovice.cz
–          vytisknutou a podepsanou žádost doručí Česká pošta
–          prostřednictvím datové schránky: ia4muq4
–          nebo bude v pátek 3. 4. 2020 osobně vhozena do schránky u vchodu do budovy školy

Termín doručení do školy je nejpozději 3. 4. 2020 do 18:00.

Nemůže-li zákonný zástupce předat žádost v uvedený den (3. 4.) z důvodu nemoci nebo karantény nebo nemůže-li se zaregistrovat v systému a vytisknout žádost o přijetí, zkontaktuje se co nejdříve v dopoledních hodinách (8-12:00) na tel. 774 716 119 a dohodne vše potřebné.

V týdnu od 6. 4. 2020 škola zákonnému zástupci sdělí informaci, že jeho přihlášku zaevidovala a přidělila jí registrační číslo. Pod tímto číslem dál povede spis a bude zveřejněno přijetí či nepřijetí dítte. Upozorňujeme, že pokud budou v žádosti uvedeny nepravdivé údaje, bude toto důvodem ke změně rozhodnutí o přijetí. Nezapomeňte žádost podepsat.

Seznam přijatých žáků pod jejich registračními čísly bude zveřejněn na webu školy a na dveřích – hlavní vstup do školy od 15. 4. 2020. Zveřejnění bude po dobu 15 dnů, tj. do 3. 5. 2020.

Pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků a žáků žádajících o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí, popř. Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Přijatým žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno na žádost zákonného zástupce.

Schůzka s rodiči předškoláků bude uskutečněna v krátké době po odvolání nouzového stavu a po otevření školy. Tam budeme ještě jednou kontrolovat shodu údajů na přihlášce s údaji v rodném listu a občanském průkazu.

Ostatní informace o zápisu jsou platné a najdete je na www.zapisdozszlin.cz nebo na zlin.eu, https://www.zlin.eu/zapis-do-zs-2020-2021-cl-2985.html

Co je třeba odevzdat:
DOKUMENTY K ZÁPISU (věk dítěte 6 let do 31. 8. 2020 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD:
Žádost o odklad povinné školní docházky, vytisknutá a podepsaná – po zaregistrování na www.zapisdozszlin.cz se zde tato žádost vygeneruje, vytiskněte 2 povinné přílohy:  Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum). Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Vyplněnou žádost i s přílohami a uvedením aktuálního kontaktu na Vás vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky nejpozději v pátek 3. 4. 2020 do 18:00.

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ NEŠESTILETÝCH: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, doložte Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum).
Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, doložte Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) a Doporučení odborného lékaře.

Ve Zlíně 26. března 2020  

                                  PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., řed.š.

 

 

 

POTVRZENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE – dokument pro výplatu tzv. OŠETŘOVNÉHO pro děti do 13 let

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude tzv. ošetřovné poskytnuto zaměstnancům (rodičům) po celou dobu uzavření základních škol. Pro ty, kdo si již dokument ve škole vyzvedli, se nic nemění, nepotřebují nový formulář.

Zároveň byl z rozhodnutí vlády ČR k poskytnutí tohoto fin. příspěvku prodloužen limit věku dětí do 13 let (méně než 13 let).

Abychom Vám co nejvíce usnadnili tuto situaci, v příloze přikládáme formulář na ošetřovné, který si můžete vyplnit sami. Potvrzení (razítko, podpis) ze školy již není potřeba.

V případě, že na něm přesto bude Váš zaměstnavatel trvat, formulář si vytiskněte a vyplněný přineste v době úředních hodin do školy, kde Vám jej na počkání potvrdíme.

ÚŘEDNÍ HODINY ve škole od 31.3. 2020  pro tento úkon do odvolání jsou stanoveny:
PONDĚLÍ A STŘEDA, OD 8:00 DO 11:00.

NEZVOŇTE.  NA DVEŘÍCH HLAVNÍHO VSTUPU DO ZŠ JE UVEDEN TELEFONNÍ KONTAKT, NA KTERÝ ZATELEFONUJTE. PŘIJDE POVĚŘENÝ PRACOVNÍK, (služba) KTERÝ VÁM VYDÁ POTVRZENÍ.

Žádáme Vás, abyste po celou dobu vyčkali před vchodem do školy.

Děkujeme za spolupráci, přejeme hodně zdraví.                           

Z. Jančíková, ředitelka školy

zadost-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-le-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni63192

 

 

 

Ošetřovné pro děti do 13 let

Vážení rodiče,

vláda rozhodla, že ošetřovné bude poskytnuto po celou dobu uzavření škol (pro ty co si již ošetřovné vyzvedli, se nic nemění, nepotřebují nový formulář) a prodloužili věk dítěte do 13 let (méně než 13).

Abychom Vám co nejvíce usnadnili tuto situaci, v příloze přikládáme formulář na ošetřovné, který si můžete vyplnit sami. Potvrzení ze školy, již není potřeba. Avšak v případě, že na něm budě zaměstnavatel trvat, ve škole samozřejmě potvrdíme v době od 8:00 do 12:00 (tel. kontakt na odpovědnou osobu na dveřích hlavního vstupu).

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně sil v této nelehké situaci

 

                  zadost-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-le-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni63192

                  89_628_5

OŠETŘOVNÉ NA DĚTI DO 10 LET – DOKUMENT

V týdnu od 16.3. do 20.3.  od 8 do 12 hodin máme pro rodiče k vyzvednutí ve škole vyplněné dokumenty na OŠETŘOVNÉ PRO DĚTI DO 10 LET.

Podle zpráv Ministerstva práce a soc. věcí v současné době je již možné, aby si rodiče sami daný dokument stáhli, vytiskli a vypsali i bez potvrzení školy. Odevzdají jej svému zaměstnavateli.

 S přáním klidných dnů a pevného zdraví
Z. Jančíková, řed.š.

Šijeme roušky pro nejpotřebnější

Paní školní spec. pedagožka přichází s nabídkou zprostředkování dobrého skutku.
Prosíme ty z Vás, kdo chtějí a mohou pomoci, aby se připojili k těm, kdo šijí roušky. Je možné šít na stroji nebo jen jehlou a nití v ruce.
Prosíme i Vás, kdo máte látky, nejlépe 100% bavlnu, zda ji můžete darovat k těmto účelům. Někteří by rádi ušili, ale nemají z čeho.
Námět na jednoduché ušití je zde.
Hotové roušky a látky noste každé pondělí a pátek od 8 do 12 hodin do boxu před vchodem pro II. stupeň na 11. ZŠ Malenovice, tř. Svobody. Roušky všem potřebným rozveze p. spec. pedagožka.
Box bude u školy poprvé v pondělí 23.3. od 8 do 12h.
Všem dárcům děkujeme!

Jak pečovat o své duševní zdraví

Milí učitelé, žáci a rodiče,

poslední dny jsou pro většinu z nás poměrně náročné a nepříjemné. Možná prožíváte, podobně jako já, i určitou dávku strachu, obav a nejistoty. Proto jsem, i díky pomoci mých kolegů školních psychologů z celé České republiky, vytvořila tuto pdf prezentaci, která by Vám a Vašim blízkým snad mohla nabídnout pár nápadů, jak v této době pečovat o duševní zdraví své a svých blízkých – jak se nenechat nastalými událostmi zahltit a momentální omezení prožít co možná nejklidněji.

Jak pečovat o své duševní zdraví (covid19)
Vaše paní psycholožka
Barbora Synková

VYPLNĚNÉ POTVRZENÍ PRO OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

připravili jsme pro všechny rodiče našich žáků do 10 let vyplněné formuláře pro čerpání ošetřovného (OČR). Bohužel Vám tento dokument nemůžeme zaslat elektronicky, neboť OSSZ požaduje originál.
Pro tento dokument se můžete zastavit do školy  12. – 13.3. v čase od 8 – 12 hodin. 

Zároveň sdělujeme, že plánovaný sběr papíru v příštím týdnu neproběhne.

Děkujeme za pochopení.

PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D., řed. školy 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
jak jistě víte z médií, v důsledku dnes přijatého M I M O Ř Á D N É HO  O P A T Ř E N Í Ministerstva zdravotnictví

je nařízeno podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vážení rodiče, proto do odvolání, o němž Vás budeme informovat na webových stránkách školy, (www.zsmalenovice.cz) bude zrušena výuka, také školní jídelna a družina bude mimo provoz.

Třídní učitelé zašlou na Váš email dětem úkoly pro mírné domácí procvičování učiva. Forma splnění zadaných úkolů bude vysvětlena v zadání (v jednotlivém předmětu). Po skončení přerušení výuky učitelé práce převezmou a vyhodnotí.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se situace upraví a bude pokračovat normální činnosti školy.

 

Ve Zlíně Malenovicích dne 10.3. 2020                                  

         S pozdravem Z. Jančíková, řed. š.

 

INFORMACE ZE DNE 9. 3. 2020

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, př.org.

Děkujeme všem odpovědným rodičům, kteří nám ohlásili pobyt v Itálii a ponechávají dítě v domácí karanténě. Úkoly a témata učební látky jim budeme zasílat, doplnění učiva po návratu zajistíme.

Dnes, 9. 3. 2020, se uskutečnila porada všech zaměstnanců školy. Byli seznámeni s aktuálním vývojem – epidemiologickou situací, s doporučeními, výzvou KHS Zlínského kraje. Dále byli podrobně seznámeni se režimovými opatřeními, se zvýšenými hygienickými pravidly pro úklid, s technickoorganizačními úpravami apod.

Zítra v první vyučovací hodině provedou třídní učitelé podrobné poučení všech žáků o hygienických a dalších pravidlech za současné epidemiologické situace.

Situaci ve škole budeme průběžně důsledně vyhodnocovat a přijímat opatření, zejména dle pokynů odborníků.

Podrobnější informace jsou zasílány rodičům emaily. Přejeme pevné zdraví všem, klidné dny a děkujeme za spolupráci.                

Ve Zlíně Malenovicích 9. 3. 2020                                                       

Z. Jančíková a členové vedení školy

 

Volný den pro žáky (ředitelské volno) – pondělí 9. 3. 2020

Vážení rodiče žáků 11. ZŠ Malenovice, tř. Svobody,
z důvodu závažné epidemiologické situace vyhlašuji v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 24, odst. 2, v platném znění,  v pondělí 9. 3. 2020 volný den pro žáky školy.
Škola, školní družina a školní jídelna budou tento den mimo provoz.
 
Další aktuální zprávy budou zvřejňovány na webu školy a budou rozesílány hromadnými emaily třídními učiteli.  Žádám zákonné zástupce všech žáků, aby si prostudovali důležitou zprávu k této situaci, která jim bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty třídními učiteli.
Děkuji všem za pochopení této výjimečné situace.   
Z. Jančíková, řed. školy
Sdělení KHS Zlín všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji ze dne 5.3.2020
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území  Zlínského kraje, aby do kolektivu nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

DŮLEŽITÉ – VÝZVA A PROSBA NAŠIM RODIČŮM

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které už patří celá Itálie, abyste své děti v úterý 10. března 2020 ani ve dnech následujících neposílali do školy a nechali je ve 14denní karanténě doma.

Absence bude v tomto případě ze strany školy omluvena a Vašim dětem bude po návratu do školy umožněno doplnění učiva tak, aby na konci školního roku z tohoto důvodu nehrozilo neklasifikování. Toto opatření vydávám v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín, kterou jsme obdrželi dnešního dne 6. března 2020.

V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o zaslání zprávy a sdělení jména dítěte, kterého se karanténa týká, třídy, kterou navštěvuje, nejpozději do neděle 8. března 2020 na moji mailovou adresu jancikova@zsmalenovice.cz.

Věřím, že toto opatření pochopíte a budete respektovat.

Z. Jančíková, řed. š.

Důležité informace Krajské hygienické stanice – aktualizace

Vážení rodiče, 

vzhledem zvýšené pravděpodobnosti cest do zahraničí během jarních prázdnin věnujte prosím pozornost důležitým informacím Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Informace jsou průběžně aktualizovány. 
Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.

khs-zk—informace-covid-19

vyzva

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

 

Velkomoravská olympiáda

Masarykovo muzeum organizuje již šestým rokem prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích dějepisnou olympiádu na téma Velká Morava. Cílem soutěže je podněcovat děti obou stupňů základních škol k rozšiřování znalostí o vzniku prvního státního útvaru na našem území. Pomáhá žákům uvědomit si kulturní i náboženské hodnoty, které zde vybudoval silný panovnický rod a zanechali za sebou především sv. Cyril a sv. Metoděj.
Soutěžící náleží do 2 věkových kategorií: nižší věková kategorie je pro žáky 4. až 6. třídy, vyšší pak pro žáky 7. až 9. třídy. První kolo probíhá na jednotlivých školách, druhé finálové kolo na Slovanském hradišti v Mikulčicích.
V pátek 28. února se vydali naši školu reprezentovat tři žáci třídy V. B a jedna žákyně třídy IV. B-E. Naši žáci byli velmi úspěšní. Obsadili první a druhé místo. Zároveň žáci obdrželi také první místo v soutěži týmů škol. Všem soutěžícím patří velké poděkování za pěknou reprezentaci naší školy a vítězům samozřejmě gratulujeme.

Mgr. Libuše Přílučíková

Bøe, boj se! Wiererová, třes se!

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě skončilo, do světového poháru v Novém Městě na Moravě ještě pár dní zbývá, proto jsme tuto pauzu vyplnili indoor biatlonem, speciálně vytvořeným pro potřeby naší družiny. V pátek 28. února si děti v 5. a 6. oddělení zopakovaly pravidla klasického biatlonu, připomněly si jeho disciplíny a nejlepší závodníky posledních let. A pak už se vypravily do naší nově zbudované TĚLOCVIČNA ARÉNY, aby poměřily své síly v originální disciplíně. Náboje z malorážek musely zůstat pod zámkem, a tak je nahradily pingpongové míčky, jimiž závodnice a závodnici neomylně trefovali terče. Škoda, že náš závod nebyl přístupný fanouškům z řad veřejnosti – mohli by se přesvědčit, že máme chlapce rychlé jako Johannes Bø a dívky přesně mířící a stejně krásné jako Dorothea Wiererová.

                                                                  Erika Salkim a Jiří Velčovský