Poděkování rodičům a všem, kdo žákům pomáhají s domácím vzděláváním

Vážení rodiče,
zanedlouho alespoň mladší žáci usednou zpět do lavic. Výuka bude probíhat přirozeně, tak jak jsme na ni po staletí zvyklí, jak ji máme rádi a jak ji snad umíme. Z očí do očí, s možností okamžitě vysvětlit, doplnit či upřesnit, je-li něco nejasné. Číst si navzájem z tváří naše emoce, potřeby. Reagovat okamžitě a udělat hned, co je třeba.
V současnosti se v médiích často pěje chvála na moderní způsoby komunikace a přeceňují se internetové formy výuky. Mluví i lidé, kteří se školstvím mají málo společného. Hovoří se o nezbytnosti notebooků pro každé dítě apod. Domnívám se, že osobnost učitele a jeho lidská setkání se žáky ve třídě, jejich vzájemné interakce a vztahy, nemůže nahradit sebelepší technika.
Vzdělávání na dálku bylo prostě řešení z nouze a v nouzi. Dětem a mladým dnes nejvíce chybí sociální kontakt, osobní pobytí se spolužáky i s učiteli. Ovlivňuje to jejich rozpoložení, což se velmi pravděpodobně projevuje při učení. Dítě je nespokojené, nedaří se, rodiče trpí s ním a jak to bývá – snaží se občas i hledat viníka na různých místech…
Víme, že domácí učení bylo jen velmi nedokonalou náhražkou školy. Ani počítače, ani upřímná snaha učitelů leccos zajímavého do distančního vzdělávání zařadit ve výsledku třídu, učitele a vyučování nenahradily. Není to totiž možné.
Vy rodiče, někdy patrně i prarodiče, jste to měli neobyčejně těžké. Byli jste nuceni skloubit starosti a práci v zaměstnání s péčí o chod domácnosti a k tomu přibylo navíc učení se s dětmi. Ne všechny jsou samostatné a pilné, jsou různě motivované. (Dříve se říkalo i „poslušné“). Toho všeho jsme si velmi dobře vědomi.
Proto se nelze divit, že jsme zaznamenali Vaše stesky, jindy přání, abychom se již zase práce ujali my, tu a tam i kritické ohlasy, kde se hledala chyba „různě“. (Třeba v nedobrých zadáních apod).
Za Vaši součinnost a za velkou práci s dětmi v nelehkých podmínkách Vám chceme poděkovat.
Vážíme si, že jste se snažili vše zvládat tak, jak jste nejlépe uměli. A že jste chápali, jak je to pro nás (rodiče, učitele, žáky i vedení školy…) společně těžké. Děkujeme za Vaši snahu, dělali jste, co se dalo.
Vaše úsilí chci alespoň zde slovy díků vyzdvihnout a ocenit. Věřím, že zakrátko převezmeme štafetu v učení našich dětí již my a budeme dále spolupracovat.
Pro ty z Vás, kdo ještě budou v domácím učení muset pokračovat, píši jednu prosbu: prosím o trpělivost. Vytrvejme, prosím, je to již jen pět týdnů závěrečného opakování, procvičování a shrnutí učiva.
Požádám na středeční poradě i všechny učitele, aby věnovali v závěru roku všechny své síly a projevili vynalézavost, aby se letošní společné dílo podařilo.
S trpělivostí se dočkáme růží, děkuji Vám za ni!

Zůstávejte ve zdraví
Z. Jančíková, Vaše ředitelka

PODĚKOVÁNÍ

V době uzavření školy přišla nabídka: Poskytnutí ochranných pomůcek pro školy. Když jsme na tento email zareagovali, obdržela naše škola zdarma 30 obličejových štítů pro zaměstnance.
Chceme velmi poděkovat sdružení ZLÍNSKO TISKNE ŠTÍTY  za tuto pomoc a jmenovitě panu Raškovi z Malenovic, ul. B. Smetany, za jejich předání.
Paní kuchařky i někteří pedagogové tuto pomůcku při práci ocení. 
Ještě jednou za nezištnou pomoc děkujeme.
 
Z. Jančíková, řed. š.

Důležité informace k výuce od 11. 5., resp. 25. 5. 2020

                                                              V Malenovicích 5. 5. 2020

Vážení rodiče,
dovolujeme si zveřejnit

VÝBĚR Z INFORMACÍ K VYUČOVÁNÍ V AKTUÁLNÍM OBDOBÍ
Kompletní text Vám zaslali dne 5. 5. třídní učitelé. Obdrželi jste také 2 přílohy: NÁVRATKA – přihlášení a Čestné prohlášení.

Řídíme se závaznými pokyny Ministerstva školství ČR a také zdravotnictví. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Provozní doba školy:
v době od 11. 5. v čase 7:45 – 13:00, od 25. 5., v čase 7:30 –  16:00.

Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení: První den při vstupu do školy žák předá vyučujícímu vyplněné čestné prohlášení s podpisem rodičů (zák. zástupců), s datem, kdy začíná jeho výuka. Tento dokument si můžete stáhnout zde: NÁVRATKA Přihláška k docházce – I.stupeň

Hygienická opatření:
Ve škole se vše připravuje na zvýšený úklid a desinfikování.  Po přípravě a v souladu s výše uvedenými pokyny budeme dohlížet, aby děti dodržovaly všechna preventivní opatření a zůstaly zdravé. Věříme, že pět týdnů vyučování i díky výborné spolupráci s Vámi úspěšně zvládneme bez komplikací a v pohodové atmosféře.
–  Na výuku si děti budou nosit nejméně 2 roušky v sáčku.
–  Pro osoby, u nichž by se přesto v době pobytu v ZŠ objevily příznaky nemoci způsobené virem covid19, je vyčleněna místnost a bude v příp. potřeby postupováno dle odbor.  pokynů.

Organizace vzdělávacích aktivit:
Žáci I. stupně:
-výuka dobrovolná dle rozhodnutí rodičů, od 25. 5., denně 8-11:30, ukončení v pátek 26.6.
v případě nemoci omlouvání emailem třídním učitelům jako obvykle
– upozorňujeme, že pro dopolední výuku Vašeho dítěte nemůžeme zaručit právě „Vaši“ třídní paní učitelku – učitele. Obsah výuky – převaha „naukových“ předmětů, ČJ, M, AJ, Čls.
– vyžádají-li si to technické, personální a jiné okolnosti, mohou být ve skupině i děti dvou ročníků, např. I. a II. roč.
– do odpoledního zájmového bloku (12 – 16h) můžete přihlásit i děti I. st., které nejsou do ŠD přihlášeny, tj. běžně do družiny nechodí, docházka zdarma.
– neměnná skupina dětí (do 15) zůstává ve své třídě, do třídy přichází na odpolední blok jiný pedagog, venkovní aktivity probíhají pouze v areálu školy.
vyzvedávání dětí umožňujeme vždy v celou hodinu (ve 13h, ve 14h, v 15h, v 16h), detaily pro přebírání dítěte upřesníme ve zvláštním emailu (zašleme přihlášeným). Dítě může odcházet i samo, bez doprovodu.
– ročníkům I. st. je stanoven začátek výuky s časovým rozestupem 15 min., aby se děti nekumulovaly, z prostoru před školou je odvede pedagog, přezouvání na lavičce v chodbě před třídou. (Omezení shlukování v šatnách).

– Od 29. 6. do 10. 7. 2020 bude v provozu celodenně šk. družina. Chceme Vám, rodičům, být nápomocni, budete-li potřebovat pracovat. Přihlaste dítě písemně včas u vedoucí vychovatelky na e-mailu: kafkova@zsmalenovice.cz ! Tento provoz zajistí vychovatelé ŠD.

Žáci I. stupně, kteří nebudou docházet do školy:
-učitelé jim budou tak jako dosud vyvěšovat zadání k domácí výuce na internet v prostředí Bakalářů, budou s nimi virtuálně komunikovat jako dosud.

Pro žáky II. stupně kromě 9. ročníku
– bude pokračovat výuka nadále distančně, tedy na dálku jako doposud. (Vyvěšení do Bakalářů vždy v pondělí, zpětná vazba a vyhodnocování, interaktivní formy – videokonference aj.).

Žáci 9. ročníku:
– od 11. května 2020 budou ve 2 skupinách moci navštěvovat (dobrovolně) po pís. přihlášení EMAILOVOU ZPRÁVOU třídní učitelce třikrát týdně (po, st, pá)  od 8 do 11:30 konzultace ve škole. Obsahem je příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
sdělení emailem, zda žák bude, nebo nebude  navštěvovat tyto konzultace, zašlete emailem třídní učitelce co nejdříve, děkujeme. (kozarkova@zsmalenovice.cz)

Stravování:
-od 25. 5. svačiny klasicky, obědy formou studených obědových balíčků, rozdávány do tříd.
-žák si bude nosit v aktovce textilní ubrousek, vlastní pití a vlastní kelímek (nápoj k obědu)
-přihlašování na obědy a na svačiny jako obvykle –  jídelníček viz www.zsmalenovice.cz

Závěr:
Školní rok ukončíme v pátek 26. 6. 2020, o 2 dny dříve z důvodu ředitelského volna. Žáci budou hodnoceni podle nové vyhlášky MŠMT. Blíže Vás budeme informovat.  

Milí rodiče, milí prarodiče, děkujeme Vám za obětavost při vzdělávání Vašeho dítěte po dobu zvláštního režimu. Těšíme se již na osobní setkání se žáky i s Vámi. Přejeme Vám, abyste zůstávali všichni zdraví.  

S pozdravem

za kolektiv vedení školy, pedagogických a správních pracovníků školy

Vaše ředitelka Zdeňka Jančíková