Archiv autora: Eliška Kořenková

Zázraky se dějí. CD 2020 je natočené…

Náš nejstarší sbor Carmina bona měl jako jiní na jaro tohoto roku velké plány. Bohužel kvůli pandemii Covid – 19 se musel takřka všeho vzdát. Až na jeden zážitek.
Naši nejstarší zpěváci – deváťáci – se dlouhodobě podíleli na velmi výjimečných výkonech našeho sboru. Měli však ještě sen. Natočit CD na rozloučenou.  A ten se jim i přes všechny nástrahy v úterý 16. 6. 2020 splnil. Ačkoli jsme měli na secvičení daného repertoáru pouze jedno dopoledne, výsledek je úžasný…Vzhledem k vyváženosti jednotlivých hlasů byli osloveni i někteří mladší členové.
Kromě všech nadšených zpěváků patří velké poděkování paní učitelce Lucii Ševčíkové za bravurní klavírní výkon. Ovšem bez podpory paní ředitelky PaedDr. Zdeňky Jančíkové, PhD. bychom tento hudební  projekt v letošním školním roce nemohli uskutečnit…

A jaký bude název? Nechte se překvapit…

Věřím, že pro odcházející žáky to byla nádherná hudební tečka za pěveckými výkony v naší škole. Do další životní etapy vám přeji co nejméně falešných tónů a samou konzonanci 🙂 

Krásné slunné prázdniny všem sboristům přeje Dana Kozárková

 

 

Nabídka práce ve školní kuchyni

11. Základní škola Zlín – Malenovice, tř. Svobody 868

NABÍDKA PRÁCE VE ŠKOLNÍ KUCHYNI     

                                                                       Malenovice 2.6.2020

11. Základní škola Malenovice, tř. Svobody  přijme kuchaře/kuchařku do šk. jídelny.
Vyučení v oboru je předností, není podmínkou přijetí do pracovního poměru.

Nabízíme: moderní pracovní prostředí, 25 dnů dovolené, ranní směny, plný, popř. zkrácený úvazek. 

Nástup: od 1. září 2020.

Bližší informace, kontakt pro zaslání životopisu: zurkova@zsmalenovice.cz.
Tel: 577 104 411

 

Dotazník COVID pro učitele

Členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro naše školy krátký dotazník týkající se období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám škol na území ORP Zlín.

Prosíme pedagogy o vyplnění dotazníku, který je k dispozici elektronicky na odkazu: https://forms.gle/jFWS8HS1V7MtoQrt5
Dotazník je možné vyplnit i v písemné formě (dotazník COVID školy) a zaslat na e-mail: prudil@rravm.cz do 19.6.2020.
Celá akce je samozřejmě dobrovolná.

Dotazník COVID pro rodiče

Vážení rodiče,
členové realizačního týmu projektu MAP II připravili pro rodiče krátký dotazník z období nouzového stavu. Vysledované závěry budou předány k prostudování na oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína, tak abychom byli připraveni vyhovět potřebám našich občanů.

Prosíme o vyplnění dotazníku, který je k dispozici na https://forms.gle/KiSGUPHdgJqbd6K19
Dotazník je možné také stáhnout v pdf (dotazník COVID rodiče), vyplnit a naskenovaný odeslat na e-mail: prudil@rravm.cz do 19.6.2020.
Celá akce je samozřejmě dobrovolná.

Příměstský tábor Ludvíkovi v patách u nás ve škole

Týden netradičních zážitků a zábavy o tom, k čemu dospělí vedou děti, aby se neztratily mezi lidmi. Představení vybraných pravidel chování interaktivní formou v podobě her, improvizací, audio a video ukázek, soutěží a dalších aktivit.
Někde je tu Ludvík, kterého budeme hledat. Při tom budeme zkoumat, jak se lidé chovají, jak v tom umí Ludvík „chodit“, a zda by se mohl setkat … třeba s králem.
Pátrat budeme prostřednictvím videa, internetu, poslechem, vlastní zkušeností, na zámku a v podzámčí, na radnici, v restauraci, možná v módním salónu, v triku a teniskách při opékání špekáčků, ale i ve společenském při slavnostním tříchodovém obědu …
Výsledky bádání na závěr představíme.

Tábor je určen dětem ve věku 9 – 15 let, samostatně ve skupinách pro 4. až 6. ročník a 7. až 9. ročník základní školy, vždy v počtu 15 až 24 dětí.

Termín konání:
11. Základní škola Zlín – Malenovice, Zlín
ZL1: skupina 4. – 6. ročník 29. 06. – 03. 07. 2020
ZL2: skupina 7. – 9. ročník 20. 07. – 24. 07. 2020

elektronická přihláška
popis tábora
Další informace na https://regioprotokol.cz/ludvikovi-v-patach/

 

Poděkování rodičům a všem, kdo žákům pomáhají s domácím vzděláváním

Vážení rodiče,
zanedlouho alespoň mladší žáci usednou zpět do lavic. Výuka bude probíhat přirozeně, tak jak jsme na ni po staletí zvyklí, jak ji máme rádi a jak ji snad umíme. Z očí do očí, s možností okamžitě vysvětlit, doplnit či upřesnit, je-li něco nejasné. Číst si navzájem z tváří naše emoce, potřeby. Reagovat okamžitě a udělat hned, co je třeba.
V současnosti se v médiích často pěje chvála na moderní způsoby komunikace a přeceňují se internetové formy výuky. Mluví i lidé, kteří se školstvím mají málo společného. Hovoří se o nezbytnosti notebooků pro každé dítě apod. Domnívám se, že osobnost učitele a jeho lidská setkání se žáky ve třídě, jejich vzájemné interakce a vztahy, nemůže nahradit sebelepší technika.
Vzdělávání na dálku bylo prostě řešení z nouze a v nouzi. Dětem a mladým dnes nejvíce chybí sociální kontakt, osobní pobytí se spolužáky i s učiteli. Ovlivňuje to jejich rozpoložení, což se velmi pravděpodobně projevuje při učení. Dítě je nespokojené, nedaří se, rodiče trpí s ním a jak to bývá – snaží se občas i hledat viníka na různých místech…
Víme, že domácí učení bylo jen velmi nedokonalou náhražkou školy. Ani počítače, ani upřímná snaha učitelů leccos zajímavého do distančního vzdělávání zařadit ve výsledku třídu, učitele a vyučování nenahradily. Není to totiž možné.
Vy rodiče, někdy patrně i prarodiče, jste to měli neobyčejně těžké. Byli jste nuceni skloubit starosti a práci v zaměstnání s péčí o chod domácnosti a k tomu přibylo navíc učení se s dětmi. Ne všechny jsou samostatné a pilné, jsou různě motivované. (Dříve se říkalo i „poslušné“). Toho všeho jsme si velmi dobře vědomi.
Proto se nelze divit, že jsme zaznamenali Vaše stesky, jindy přání, abychom se již zase práce ujali my, tu a tam i kritické ohlasy, kde se hledala chyba „různě“. (Třeba v nedobrých zadáních apod).
Za Vaši součinnost a za velkou práci s dětmi v nelehkých podmínkách Vám chceme poděkovat.
Vážíme si, že jste se snažili vše zvládat tak, jak jste nejlépe uměli. A že jste chápali, jak je to pro nás (rodiče, učitele, žáky i vedení školy…) společně těžké. Děkujeme za Vaši snahu, dělali jste, co se dalo.
Vaše úsilí chci alespoň zde slovy díků vyzdvihnout a ocenit. Věřím, že zakrátko převezmeme štafetu v učení našich dětí již my a budeme dále spolupracovat.
Pro ty z Vás, kdo ještě budou v domácím učení muset pokračovat, píši jednu prosbu: prosím o trpělivost. Vytrvejme, prosím, je to již jen pět týdnů závěrečného opakování, procvičování a shrnutí učiva.
Požádám na středeční poradě i všechny učitele, aby věnovali v závěru roku všechny své síly a projevili vynalézavost, aby se letošní společné dílo podařilo.
S trpělivostí se dočkáme růží, děkuji Vám za ni!

Zůstávejte ve zdraví
Z. Jančíková, Vaše ředitelka

PODĚKOVÁNÍ

V době uzavření školy přišla nabídka: Poskytnutí ochranných pomůcek pro školy. Když jsme na tento email zareagovali, obdržela naše škola zdarma 30 obličejových štítů pro zaměstnance.
Chceme velmi poděkovat sdružení ZLÍNSKO TISKNE ŠTÍTY  za tuto pomoc a jmenovitě panu Raškovi z Malenovic, ul. B. Smetany, za jejich předání.
Paní kuchařky i někteří pedagogové tuto pomůcku při práci ocení. 
Ještě jednou za nezištnou pomoc děkujeme.
 
Z. Jančíková, řed. š.

Důležité informace k výuce od 11. 5., resp. 25. 5. 2020

                                                              V Malenovicích 5. 5. 2020

Vážení rodiče,
dovolujeme si zveřejnit

VÝBĚR Z INFORMACÍ K VYUČOVÁNÍ V AKTUÁLNÍM OBDOBÍ
Kompletní text Vám zaslali dne 5. 5. třídní učitelé. Obdrželi jste také 2 přílohy: NÁVRATKA – přihlášení a Čestné prohlášení.

Řídíme se závaznými pokyny Ministerstva školství ČR a také zdravotnictví. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Provozní doba školy:
v době od 11. 5. v čase 7:45 – 13:00, od 25. 5., v čase 7:30 –  16:00.

Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení: První den při vstupu do školy žák předá vyučujícímu vyplněné čestné prohlášení s podpisem rodičů (zák. zástupců), s datem, kdy začíná jeho výuka. Tento dokument si můžete stáhnout zde: NÁVRATKA Přihláška k docházce – I.stupeň

Hygienická opatření:
Ve škole se vše připravuje na zvýšený úklid a desinfikování.  Po přípravě a v souladu s výše uvedenými pokyny budeme dohlížet, aby děti dodržovaly všechna preventivní opatření a zůstaly zdravé. Věříme, že pět týdnů vyučování i díky výborné spolupráci s Vámi úspěšně zvládneme bez komplikací a v pohodové atmosféře.
–  Na výuku si děti budou nosit nejméně 2 roušky v sáčku.
–  Pro osoby, u nichž by se přesto v době pobytu v ZŠ objevily příznaky nemoci způsobené virem covid19, je vyčleněna místnost a bude v příp. potřeby postupováno dle odbor.  pokynů.

Organizace vzdělávacích aktivit:
Žáci I. stupně:
-výuka dobrovolná dle rozhodnutí rodičů, od 25. 5., denně 8-11:30, ukončení v pátek 26.6.
v případě nemoci omlouvání emailem třídním učitelům jako obvykle
– upozorňujeme, že pro dopolední výuku Vašeho dítěte nemůžeme zaručit právě „Vaši“ třídní paní učitelku – učitele. Obsah výuky – převaha „naukových“ předmětů, ČJ, M, AJ, Čls.
– vyžádají-li si to technické, personální a jiné okolnosti, mohou být ve skupině i děti dvou ročníků, např. I. a II. roč.
– do odpoledního zájmového bloku (12 – 16h) můžete přihlásit i děti I. st., které nejsou do ŠD přihlášeny, tj. běžně do družiny nechodí, docházka zdarma.
– neměnná skupina dětí (do 15) zůstává ve své třídě, do třídy přichází na odpolední blok jiný pedagog, venkovní aktivity probíhají pouze v areálu školy.
vyzvedávání dětí umožňujeme vždy v celou hodinu (ve 13h, ve 14h, v 15h, v 16h), detaily pro přebírání dítěte upřesníme ve zvláštním emailu (zašleme přihlášeným). Dítě může odcházet i samo, bez doprovodu.
– ročníkům I. st. je stanoven začátek výuky s časovým rozestupem 15 min., aby se děti nekumulovaly, z prostoru před školou je odvede pedagog, přezouvání na lavičce v chodbě před třídou. (Omezení shlukování v šatnách).

– Od 29. 6. do 10. 7. 2020 bude v provozu celodenně šk. družina. Chceme Vám, rodičům, být nápomocni, budete-li potřebovat pracovat. Přihlaste dítě písemně včas u vedoucí vychovatelky na e-mailu: kafkova@zsmalenovice.cz ! Tento provoz zajistí vychovatelé ŠD.

Žáci I. stupně, kteří nebudou docházet do školy:
-učitelé jim budou tak jako dosud vyvěšovat zadání k domácí výuce na internet v prostředí Bakalářů, budou s nimi virtuálně komunikovat jako dosud.

Pro žáky II. stupně kromě 9. ročníku
– bude pokračovat výuka nadále distančně, tedy na dálku jako doposud. (Vyvěšení do Bakalářů vždy v pondělí, zpětná vazba a vyhodnocování, interaktivní formy – videokonference aj.).

Žáci 9. ročníku:
– od 11. května 2020 budou ve 2 skupinách moci navštěvovat (dobrovolně) po pís. přihlášení EMAILOVOU ZPRÁVOU třídní učitelce třikrát týdně (po, st, pá)  od 8 do 11:30 konzultace ve škole. Obsahem je příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
sdělení emailem, zda žák bude, nebo nebude  navštěvovat tyto konzultace, zašlete emailem třídní učitelce co nejdříve, děkujeme. (kozarkova@zsmalenovice.cz)

Stravování:
-od 25. 5. svačiny klasicky, obědy formou studených obědových balíčků, rozdávány do tříd.
-žák si bude nosit v aktovce textilní ubrousek, vlastní pití a vlastní kelímek (nápoj k obědu)
-přihlašování na obědy a na svačiny jako obvykle –  jídelníček viz www.zsmalenovice.cz

Závěr:
Školní rok ukončíme v pátek 26. 6. 2020, o 2 dny dříve z důvodu ředitelského volna. Žáci budou hodnoceni podle nové vyhlášky MŠMT. Blíže Vás budeme informovat.  

Milí rodiče, milí prarodiče, děkujeme Vám za obětavost při vzdělávání Vašeho dítěte po dobu zvláštního režimu. Těšíme se již na osobní setkání se žáky i s Vámi. Přejeme Vám, abyste zůstávali všichni zdraví.  

S pozdravem

za kolektiv vedení školy, pedagogických a správních pracovníků školy

Vaše ředitelka Zdeňka Jančíková

 

 

 

 

Provoz školního hřiště

Vážení návštěvníci školního hřiště,
podle rozhodnutí vlády ČR je od 7. 4. 2020 umožněno individuální sportování na venkovním cvičišti za podmínky dodržení hygienických zásad:
nízký počet osob, vzdálenosti mezi osobami, použití roušek aj. Dbejte pokynů správce hřiště.

Provozní doba: po – ne:  15:00 – 19:00

OTEVÍRACÍ DOBA PO DOBU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
VELKÝ PÁTEK – SVÁTEK – HŘIŠTĚ UZAVŘENO
SOBOTA: 15:00 – 19:00
NEDĚLE, PONDĚLÍ – SVÁTEK – HŘIŠTĚ UZAVŘENO

 

 

INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021

Základní škola Zlín Malenovice, tř. Svobody 868

INFORMACE KE ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu jsme nuceni změnit způsob zapisování žáků do I. ročníku. Věříme, že jej s ohledem na závažnost současného nouzového stavu přijmete s pochopením, odpovídáme i za bezpečnost zaměstnanců školy.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tedy bezkontaktním způsobem.
Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a ve většině případů i bez jejich zákonných zástupců v pátek 3. 4. 2020 od 13.00 do 18.00 hod.

Zákonný zástupce své dítě nejpozději do 2. 4. 2020 zaregistruje na www.zapisdozszlin.cz  a žádost doručí do příslušné školy 3. 4. 2020. Na žádost je zapotřebí připsat své telefonní číslo a aktuální email!

Žádost převezmeme některým z následujících způsobů:
–          emailem s elektronickým podpisem – pošlete na adresu zurkova@zsmalenovice.cz
–          vytisknutou a podepsanou žádost doručí Česká pošta
–          prostřednictvím datové schránky: ia4muq4
–          nebo bude v pátek 3. 4. 2020 osobně vhozena do schránky u vchodu do budovy školy

Termín doručení do školy je nejpozději 3. 4. 2020 do 18:00.

Nemůže-li zákonný zástupce předat žádost v uvedený den (3. 4.) z důvodu nemoci nebo karantény nebo nemůže-li se zaregistrovat v systému a vytisknout žádost o přijetí, zkontaktuje se co nejdříve v dopoledních hodinách (8-12:00) na tel. 774 716 119 a dohodne vše potřebné.

V týdnu od 6. 4. 2020 škola zákonnému zástupci sdělí informaci, že jeho přihlášku zaevidovala a přidělila jí registrační číslo. Pod tímto číslem dál povede spis a bude zveřejněno přijetí či nepřijetí dítte. Upozorňujeme, že pokud budou v žádosti uvedeny nepravdivé údaje, bude toto důvodem ke změně rozhodnutí o přijetí. Nezapomeňte žádost podepsat.

Seznam přijatých žáků pod jejich registračními čísly bude zveřejněn na webu školy a na dveřích – hlavní vstup do školy od 15. 4. 2020. Zveřejnění bude po dobu 15 dnů, tj. do 3. 5. 2020.

Pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků a žáků žádajících o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí, popř. Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Přijatým žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno na žádost zákonného zástupce.

Schůzka s rodiči předškoláků bude uskutečněna v krátké době po odvolání nouzového stavu a po otevření školy. Tam budeme ještě jednou kontrolovat shodu údajů na přihlášce s údaji v rodném listu a občanském průkazu.

Ostatní informace o zápisu jsou platné a najdete je na www.zapisdozszlin.cz nebo na zlin.eu, https://www.zlin.eu/zapis-do-zs-2020-2021-cl-2985.html

Co je třeba odevzdat:
DOKUMENTY K ZÁPISU (věk dítěte 6 let do 31. 8. 2020 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD:
Žádost o odklad povinné školní docházky, vytisknutá a podepsaná – po zaregistrování na www.zapisdozszlin.cz se zde tato žádost vygeneruje, vytiskněte 2 povinné přílohy:  Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum). Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Vyplněnou žádost i s přílohami a uvedením aktuálního kontaktu na Vás vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky nejpozději v pátek 3. 4. 2020 do 18:00.

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ NEŠESTILETÝCH: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, doložte Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum).
Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, doložte Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) a Doporučení odborného lékaře.

Ve Zlíně 26. března 2020  

                                  PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., řed.š.

 

 

 

POTVRZENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE – dokument pro výplatu tzv. OŠETŘOVNÉHO pro děti do 13 let

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude tzv. ošetřovné poskytnuto zaměstnancům (rodičům) po celou dobu uzavření základních škol. Pro ty, kdo si již dokument ve škole vyzvedli, se nic nemění, nepotřebují nový formulář.

Zároveň byl z rozhodnutí vlády ČR k poskytnutí tohoto fin. příspěvku prodloužen limit věku dětí do 13 let (méně než 13 let).

Abychom Vám co nejvíce usnadnili tuto situaci, v příloze přikládáme formulář na ošetřovné, který si můžete vyplnit sami. Potvrzení (razítko, podpis) ze školy již není potřeba.

V případě, že na něm přesto bude Váš zaměstnavatel trvat, formulář si vytiskněte a vyplněný přineste v době úředních hodin do školy, kde Vám jej na počkání potvrdíme.

ÚŘEDNÍ HODINY ve škole od 31.3. 2020  pro tento úkon do odvolání jsou stanoveny:
PONDĚLÍ A STŘEDA, OD 8:00 DO 11:00.

NEZVOŇTE.  NA DVEŘÍCH HLAVNÍHO VSTUPU DO ZŠ JE UVEDEN TELEFONNÍ KONTAKT, NA KTERÝ ZATELEFONUJTE. PŘIJDE POVĚŘENÝ PRACOVNÍK, (služba) KTERÝ VÁM VYDÁ POTVRZENÍ.

Žádáme Vás, abyste po celou dobu vyčkali před vchodem do školy.

Děkujeme za spolupráci, přejeme hodně zdraví.                           

Z. Jančíková, ředitelka školy

zadost-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-le-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni63192

 

 

 

OŠETŘOVNÉ NA DĚTI DO 10 LET – DOKUMENT

V týdnu od 16.3. do 20.3.  od 8 do 12 hodin máme pro rodiče k vyzvednutí ve škole vyplněné dokumenty na OŠETŘOVNÉ PRO DĚTI DO 10 LET.

Podle zpráv Ministerstva práce a soc. věcí v současné době je již možné, aby si rodiče sami daný dokument stáhli, vytiskli a vypsali i bez potvrzení školy. Odevzdají jej svému zaměstnavateli.

 S přáním klidných dnů a pevného zdraví
Z. Jančíková, řed.š.

Šijeme roušky pro nejpotřebnější

Paní školní spec. pedagožka přichází s nabídkou zprostředkování dobrého skutku.
Prosíme ty z Vás, kdo chtějí a mohou pomoci, aby se připojili k těm, kdo šijí roušky. Je možné šít na stroji nebo jen jehlou a nití v ruce.
Prosíme i Vás, kdo máte látky, nejlépe 100% bavlnu, zda ji můžete darovat k těmto účelům. Někteří by rádi ušili, ale nemají z čeho.
Námět na jednoduché ušití je zde.
Hotové roušky a látky noste každé pondělí a pátek od 8 do 12 hodin do boxu před vchodem pro II. stupeň na 11. ZŠ Malenovice, tř. Svobody. Roušky všem potřebným rozveze p. spec. pedagožka.
Box bude u školy poprvé v pondělí 23.3. od 8 do 12h.
Všem dárcům děkujeme!

Jak pečovat o své duševní zdraví

Milí učitelé, žáci a rodiče,

poslední dny jsou pro většinu z nás poměrně náročné a nepříjemné. Možná prožíváte, podobně jako já, i určitou dávku strachu, obav a nejistoty. Proto jsem, i díky pomoci mých kolegů školních psychologů z celé České republiky, vytvořila tuto pdf prezentaci, která by Vám a Vašim blízkým snad mohla nabídnout pár nápadů, jak v této době pečovat o duševní zdraví své a svých blízkých – jak se nenechat nastalými událostmi zahltit a momentální omezení prožít co možná nejklidněji.

Jak pečovat o své duševní zdraví (covid19)
Vaše paní psycholožka
Barbora Synková

VYPLNĚNÉ POTVRZENÍ PRO OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

připravili jsme pro všechny rodiče našich žáků do 10 let vyplněné formuláře pro čerpání ošetřovného (OČR). Bohužel Vám tento dokument nemůžeme zaslat elektronicky, neboť OSSZ požaduje originál.
Pro tento dokument se můžete zastavit do školy  12. – 13.3. v čase od 8 – 12 hodin. 

Zároveň sdělujeme, že plánovaný sběr papíru v příštím týdnu neproběhne.

Děkujeme za pochopení.

PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D., řed. školy 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
jak jistě víte z médií, v důsledku dnes přijatého M I M O Ř Á D N É HO  O P A T Ř E N Í Ministerstva zdravotnictví

je nařízeno podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vážení rodiče, proto do odvolání, o němž Vás budeme informovat na webových stránkách školy, (www.zsmalenovice.cz) bude zrušena výuka, také školní jídelna a družina bude mimo provoz.

Třídní učitelé zašlou na Váš email dětem úkoly pro mírné domácí procvičování učiva. Forma splnění zadaných úkolů bude vysvětlena v zadání (v jednotlivém předmětu). Po skončení přerušení výuky učitelé práce převezmou a vyhodnotí.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se situace upraví a bude pokračovat normální činnosti školy.

 

Ve Zlíně Malenovicích dne 10.3. 2020                                  

         S pozdravem Z. Jančíková, řed. š.

 

INFORMACE ZE DNE 9. 3. 2020

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, př.org.

Děkujeme všem odpovědným rodičům, kteří nám ohlásili pobyt v Itálii a ponechávají dítě v domácí karanténě. Úkoly a témata učební látky jim budeme zasílat, doplnění učiva po návratu zajistíme.

Dnes, 9. 3. 2020, se uskutečnila porada všech zaměstnanců školy. Byli seznámeni s aktuálním vývojem – epidemiologickou situací, s doporučeními, výzvou KHS Zlínského kraje. Dále byli podrobně seznámeni se režimovými opatřeními, se zvýšenými hygienickými pravidly pro úklid, s technickoorganizačními úpravami apod.

Zítra v první vyučovací hodině provedou třídní učitelé podrobné poučení všech žáků o hygienických a dalších pravidlech za současné epidemiologické situace.

Situaci ve škole budeme průběžně důsledně vyhodnocovat a přijímat opatření, zejména dle pokynů odborníků.

Podrobnější informace jsou zasílány rodičům emaily. Přejeme pevné zdraví všem, klidné dny a děkujeme za spolupráci.                

Ve Zlíně Malenovicích 9. 3. 2020                                                       

Z. Jančíková a členové vedení školy

 

Volný den pro žáky (ředitelské volno) – pondělí 9. 3. 2020

Vážení rodiče žáků 11. ZŠ Malenovice, tř. Svobody,
z důvodu závažné epidemiologické situace vyhlašuji v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 24, odst. 2, v platném znění,  v pondělí 9. 3. 2020 volný den pro žáky školy.
Škola, školní družina a školní jídelna budou tento den mimo provoz.
 
Další aktuální zprávy budou zvřejňovány na webu školy a budou rozesílány hromadnými emaily třídními učiteli.  Žádám zákonné zástupce všech žáků, aby si prostudovali důležitou zprávu k této situaci, která jim bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty třídními učiteli.
Děkuji všem za pochopení této výjimečné situace.   
Z. Jančíková, řed. školy
Sdělení KHS Zlín všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji ze dne 5.3.2020
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území  Zlínského kraje, aby do kolektivu nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

DŮLEŽITÉ – VÝZVA A PROSBA NAŠIM RODIČŮM

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech, mezi které už patří celá Itálie, abyste své děti v úterý 10. března 2020 ani ve dnech následujících neposílali do školy a nechali je ve 14denní karanténě doma.

Absence bude v tomto případě ze strany školy omluvena a Vašim dětem bude po návratu do školy umožněno doplnění učiva tak, aby na konci školního roku z tohoto důvodu nehrozilo neklasifikování. Toto opatření vydávám v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín, kterou jsme obdrželi dnešního dne 6. března 2020.

V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o zaslání zprávy a sdělení jména dítěte, kterého se karanténa týká, třídy, kterou navštěvuje, nejpozději do neděle 8. března 2020 na moji mailovou adresu jancikova@zsmalenovice.cz.

Věřím, že toto opatření pochopíte a budete respektovat.

Z. Jančíková, řed. š.

Důležité informace Krajské hygienické stanice – aktualizace

Vážení rodiče, 

vzhledem zvýšené pravděpodobnosti cest do zahraničí během jarních prázdnin věnujte prosím pozornost důležitým informacím Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Informace jsou průběžně aktualizovány. 
Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.

khs-zk—informace-covid-19

vyzva

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

 

Velkomoravská olympiáda

Masarykovo muzeum organizuje již šestým rokem prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích dějepisnou olympiádu na téma Velká Morava. Cílem soutěže je podněcovat děti obou stupňů základních škol k rozšiřování znalostí o vzniku prvního státního útvaru na našem území. Pomáhá žákům uvědomit si kulturní i náboženské hodnoty, které zde vybudoval silný panovnický rod a zanechali za sebou především sv. Cyril a sv. Metoděj.
Soutěžící náleží do 2 věkových kategorií: nižší věková kategorie je pro žáky 4. až 6. třídy, vyšší pak pro žáky 7. až 9. třídy. První kolo probíhá na jednotlivých školách, druhé finálové kolo na Slovanském hradišti v Mikulčicích.
V pátek 28. února se vydali naši školu reprezentovat tři žáci třídy V. B a jedna žákyně třídy IV. B-E. Naši žáci byli velmi úspěšní. Obsadili první a druhé místo. Zároveň žáci obdrželi také první místo v soutěži týmů škol. Všem soutěžícím patří velké poděkování za pěknou reprezentaci naší školy a vítězům samozřejmě gratulujeme.

Mgr. Libuše Přílučíková

Bøe, boj se! Wiererová, třes se!

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě skončilo, do světového poháru v Novém Městě na Moravě ještě pár dní zbývá, proto jsme tuto pauzu vyplnili indoor biatlonem, speciálně vytvořeným pro potřeby naší družiny. V pátek 28. února si děti v 5. a 6. oddělení zopakovaly pravidla klasického biatlonu, připomněly si jeho disciplíny a nejlepší závodníky posledních let. A pak už se vypravily do naší nově zbudované TĚLOCVIČNA ARÉNY, aby poměřily své síly v originální disciplíně. Náboje z malorážek musely zůstat pod zámkem, a tak je nahradily pingpongové míčky, jimiž závodnice a závodnici neomylně trefovali terče. Škoda, že náš závod nebyl přístupný fanouškům z řad veřejnosti – mohli by se přesvědčit, že máme chlapce rychlé jako Johannes Bø a dívky přesně mířící a stejně krásné jako Dorothea Wiererová.

                                                                  Erika Salkim a Jiří Velčovský

Okrskové kolo recitační soutěže

Dne 26. 2. 2020 se v zrcadlovém sále uskutečnilo Okrskové kolo recitační soutěže. Úspěšní byli také naši žáci.
V první kategorii 2. a 3. tříd naši školu skvěle reprezentovala Vanda Šimková ze III.A, která obsadila 1. místo. Druhou kategorii obohatil výborně připraveným textem Matyáš Gurecký ze IV.B a vybojoval 3. pozici. Skvělá byla také Klára Večeřová z 9. třídy, která obsadila ve 4. kategorii 2. místo.
Děkuji za účast všem našim reprezentantům a postupujícím přeji hodně úspěchů v kole okresním, které se uskuteční 16. března.

Mgr. Lucie Juříčková

Sběr papíru – důležité informace

Vážení rodiče,

v následujících měsících bude sběr probíhat jen jeden den v měsíci, ve čtvrtky 19. března, 23.dubna, 21. května a 18. června. Čas zůstává stejný: 14,30- 17,00.
Stále nebude možno do sběru odevzdávat lepenku a karton.

Velmi si vážíme a děkujeme Vám i dětem, že i přes nepříznivé podmínky s výkupem starého papíru velká část vytrvala a sběr proběhl.
Moc oceňujeme, s jakým pochopením jste změnu přijali, a je cenné, že sběr nemusíme zrušit. Ekologicky i ekonomicky to dává smysl.

 

Pozorování vodního ptactva na březích Dřevnice

V pátek 14. února 2020 se žáci třídy V. B, I. A, I. B, I. C-E , IV. B a III. C-E vydali v rámci Světového dne mokřadů pozorovat s ornitologem Mgr. Tošenovským zimní ptactvo v okolí řeky Dřevnice. Program absolvovali žáci z jednotlivých tříd postupně během dopoledne. Pan Tošenovský přinesl binokulární dalekohledy a seznámil žáky s jejich používáním. On sám měl velký dalekohled se stativem a výborným rozlišením. Žáci obdrželi také malý atlas vodních ptáků, ve kterém mohli vyhledávat informace. Všechny skupiny měly štěstí, protože kromě kachen divokých mohly spatřit také pár morčáků, kteří jsou u nás vzácní. Morčák velký je o něco větší než kachna divoká. Je výborně přizpůsobený k lovu ryb. Pro lepší uchopení kořisti má tenký a na konci zahnutý zobák s pilovitými okraji. Po cestě mohli žáci vidět i slyšet sýkory koňadry, volavky, ledňáčka, straku a dokonce i poštolku. Stačilo jen být zticha a pozorně se dívat. Příroda se začíná probouzet. V okolí splavu pozorovali žáci i okusy na dřevinách od bobrů. Počasí nám přálo, a žáci tak zažili netradiční učení v přírodě.
Velké poděkování patří panu Tošenovskému a všem pedagogům a asistentům doprovázející žáky při pozorování.

                                                                                                                                                        Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

Recitační soutěž na II. stupni

V úterý 11. února 2020 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                       
1. místo R. Šlosárek (VI.B)                           
2. místo K. Balajková (VI.A)                       
3. místo O. Vlček (VII.B)                                                                                                   

2. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo K. Večeřová (IX. třída)
2. místo A. Vodárková (VIII.C)
3. B. Válková (IX. třída)
čestné uznání: V. Dotti (VIII.A)

Všem soutěžícím i porotě děkujeme a postupujícím recitátorům přejeme hodně štěstí a pevný hlas v kole okrskovém.

Mgr. Lucie Juříčková

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně se 11. února 2020 stalo místem konání Okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, která zahrnovala písemný test, porozumění poslechu a konverzační část – popis obrázku, konverzace na vylosované téma a sestavení příběhu na základě obrázkové osnovy.
Naši školu reprezentoval Martin Ostrusina z 9. ročníku. Martin prokázal výbornou znalost angličtiny a pohotovost v rozhovorech. Ve velké konkurenci dalších 19 soutěžících vybojoval skvělé 3. místo. Gratulujeme!

-kk-

Upozornění – změna v placení stravného od 1. 3. 2020

Vážení strávníci, žáci, zákonní zástupci žáků, vážení zaměstnanci školy,
jak jste již byli v předstihu informováni, od 1. března 2020 bude možné platit stravné (svačiny, obědy) pouze bezhotovostně.
Důvodem je skutečnost, že roste množství a složitost administrativy v chodu školy, platby v hotovosti činily komplikace při nemoci či jiné nepřítomnosti vedoucí jídelny aj. 

Žádáme tedy malou část strávníků, kteří dosud platili hotovostní platbou, aby si do konce února 2020, tj. včas, zajistili možnost zaplatit za svačiny a obědy bezhotovostně:
– převodem z účtu
-posíláním peněz na školní účet složenkou – pošt. poukázkou 

Děkujeme za pochopení.                                                     

  Vedení školy a školní jídelny

 Údaje pro platby převodem či složenkou:
·         Číslo účtu školní jídelny: 40184-1422344369/0800
·         Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka ve strav. systému  (vyzvedněte u vedoucí šk. jídelny)
·         Konstantní symbol: 2222

 

 

Za Dášeňkou i pejskem a kočičkou

…se dne 5. února se žáci 2.A vypravili do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Čekal je program Josef a Karel Čapkovi – Dášeňka a Pejsek a kočička bratří Čapků. Seznámili se s životy a díly obou slavných bratří, podívali se virtuálně do jejich domova a zahrady, poznali jejich knihy pro děti. Od paní knihovnice a herce Karla Hogera si poslechly pohádky, četly, dívaly se na zfilmovanou Dášeňku z roku 1979, listovaly v různých vydáních knih o pejska hledaly rozdíly v obrázcích knih Dášeňka a Povídání o pejskovi a kočičce. Děkujeme paní knihovnici za zajímavý program. Věříme, že knihami bratří Čapků jsme nelistovali naposledy.

Mgr. M. Oškerová

 

 

Krajské kolo Matematické olympiády

V minulém týdnu 29. 1. 2020 se naši nejlepší matematikové zúčastnili krajského kola matematické olympiády kategorie Z5 (pro páté třídy). Po úspěšném domácím kole se mohli utkat v souboji s ostatními žáky z celého kraje. Přestože olympiáda byla pro páté ročníky, podařilo se dokonce i jednomu žáčkovi ze čtvrté třídy domácí kolo úspěšně zvládnout. Naše tříčlenná skupina (T. Lapka, 5. C, P. Žeravský, 5. C a B. L. Vyoral, 4. B) zvládla skvěle nápor nervozity. Všichni naši soutěžící se stali úspěšnými řešiteli krajského kola matematické olympiády a dokonce vybojovali krásná místa těsně za stupni vítězů. Všem chlapcům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Z. Hynčicová

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na setkání, která jsme v tomto školním roce pro Vás připravili pro další období:

Rádi bádáte, poznáváte, řešíte zajímavé úkoly? Formou her se zapojíte do netradičních, logických a tvořivých aktivit a úkolů.
Přijďte se podívat ve čtvrtek 20. 2. 2020 na Setkání pro zvídavé předškoláky. Pokud se Vám bude dařit plnit zadané úkoly, můžete být zařazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky.
Setkání se uskuteční vždy od 16 do 17 hodin. Pro rodiče je připraven program a prohlídka školy.

Milé děti, po prázdninách začnete chodit do školy.
Chcete si vyzkoušet, jak takové vyučování ve školní třídě vypadá? Přijďte ve čtvrtek 26. 3. 2020  v době od 16.00 do 17:00 do „Školy nanečisto“. Seznámíte se s prostředím naší školy, poznáte, jak v naší škole pracujeme. Vaši rodiče se na tuto hravou vyučovací hodinu mohou dívat a pozorovat, jak se Vám bude školní „výuka nanečisto“ líbit a dařit.

Dne 19. 3. 2020 je připraven Den otevřených dveří. Můžete si v době od 15:00 do 18:00 prohlédnout naši školu. Prohlídka probíhá vždy v určenou hodinu – začíná v 15:00 a v 16:00 a v 17:00 hodin.

V pátek 3. 4. 2020 se bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

Těšíme se na setkání s Vámi

                Vedení a učitelé 11. ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody

 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz

Naše škola i letos zorganizovala lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník.
V neděli 5. ledna 2020 se žáci vydali pod vedením paní učitelek Pokorné, Bělíkové, Svobodové, paní psycholožky Synkové a pana učitele Najmana do Velkých Karlovic do areálu Kyčerka.
Po příjezdu na ubytování jsme neváhali ani chvilku, vzali jsme lopaty a šli prozkoumat sjezdovky.  Z hotelu ke sjezdovkám a zpět jsme se přemisťovali skibusem, lyže jsme měli uschované u sjezdovek, což nám podstatně zjednodušilo přesuny.
Žáci byli rozděleni do čtyř skupin podle jejich lyžařských dovedností.  Kromě lyžařského výcviku jsme měli půldenní procházku na Javorník. Večerní programy si částečně organizovali žáci (hry, filmy, diskotéka…) a uskutečnila se i přednáška na odborné téma.

Žáci udělali opravdu obrovské pokroky ve svých dovednostech. Ale bohužel lyžák utekl jako voda a my jsme se v pátek 10. ledna vraceli po týdnu do svých domovů.

 

V. Najman

Rodičům předškoláků

11. ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody

Vážení rodiče předškolních dětí,

přiblížily se jarní měsíce a s nimi se v pátek 3. dubna 2020 bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

Rodiče mají podle školského zákona povinnost zapsat k povinné školní docházce dítě, které v tomto roce do 31. 8. 2020 dovrší věk šesti let. K zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

Zápis proběhne 3. 4. v době od 13 do 18 hodin v pavilonu I. stupně, v I. patře. Pro přípravu k zápisu Vašeho dítěte je připravena internetová aplikace www.zapisdozszlin.cz, která bude spuštěna 16. 3. 2020. Abyste při zápisu nemuseli čekat, můžete si prostřednictvím rezervačního systému zadat konkrétní hodinu, kdy se dostavíte.
Zápis je možné realizovat i bez předchozího „vyplnění“ v této aplikaci.

K zápisu přijďte i s dítětem, v případě jeho akutní nemoci v daný den je možné se telefonicky omluvit a dohodnout náhradní termín (tel. 577 104 411).

S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz. Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, sdělte nám to při zápisu.

 Pro předškolní děti a jejich rodiče pořádáme akce:

ZVÍDAVÍ PŘEDŠKOLÁCI – setkání pro zájemce – děti do tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky. Pro rodiče je připraven samostatný program.
– čtvrtek 20. února 2020,  16 – 17 hodin

ŠKOLA NANEČISTO – pro všechny předškoláky
Rodiče mohou sledovat, jak si dítě ve třídě vede.
– čtvrtek 26. března 2020, 16 – 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
– čtvrtek 19. března 2020, 15 – 18 hodin
(komentované prohlídky v 15, 16 a 17 hodin)

ZÁPIS DO I. ROČNÍKU
– pátek 3. dubna 2020, 13 – 18 hodin

Těšíme se na setkání s Vámi                                            

Vedení 11. ZŠ Zlín, tř. Svobody  Zlín – Malenovice

 

 

Informace pro rodiče předškoláků

11. Základní škola Zlín – Malenovice, tř. Svobody 868

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na setkání, která jsme v tomto školním roce pro Vás připravili pro další období:

 Rádi bádáte, poznáváte, řešíte zajímavé úkoly? Formou her se zapojíte do netradičních, logických a tvořivých aktivit a úkolů.
Přijďte se podívat ve čtvrtek 23. 1. 2020  a 20. 2. 2020 na „Setkání pro zvídavé předškoláky“. Pokud se Vám bude dařit plnit zadané úkoly, můžete být zařazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky.
Setkání se uskuteční vždy od 16 do 17 hodin. Pro rodiče je připraven program a prohlídka školy.

 

  • Milé děti, po prázdninách začnete chodit do školy.

Chcete si vyzkoušet, jak takové vyučování ve školní třídě vypadá? Přijďte 26. 3. 2020  v době od 16.00 do 17:00 do „Školy nanečisto“. Seznámíte se s prostředím naší školy, poznáte, jak v naší škole pracujeme. Vaši rodiče se na tuto hravou vyučovací hodinu mohou dívat a pozorovat, jak se vám bude školní „výuka nanečisto“ líbit a dařit.

 

  •  Dne 3. 2020 je připraven „Den otevřených dveří“. Můžete si v době od 15:00 do 18:00 prohlédnout naši školu. Prohlídka probíhá vždy v určenou hodinu – začíná v 15:00 a v 16:00 a v 17:00 hodin.

 

  •  V pátek 3. 4. 2020 se bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

                

 

Vedení a učitelé 11. ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody

 

 

 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIKY

V pátek 20. 12. 2019 před vánočními prázdninami si žáci 9. ročníku zpestřili výuku praktickou hodinou, kde si každý žák vyrobil jednoduchý jednosměrný elektromotor. Na takto vyrobeném modelu si mohli prakticky ověřit probírané učivo – elektromagnetické jevy. Zaujetí bylo veliké a myslím, že žáky praktické ověření znalostí z fyziky bavilo.

Ing. V. Benkovičová

 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

V listopadu 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Je to největší soutěž svého druhu, která v tomto školním roce probíhá již počtvrté ve všech krajích ČR.
Nejlepšími Mladými chemiky školského kola byli: 1. Klanicová Klára
                                                                                           2. Sucháčková Lucie
                                                                                           3. Novotná Barbora

Tyto nejlepší žákyně školního kola postoupily do krajského kola soutěže, které se konalo 10. 12. 2019  na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí.

Krajského kola se zúčastnilo 102 žáků  z více než 30 základních škol. Barbora Novotná se umístila na krásném 53. místě. Blahopřejeme.

Ing. V. Benkovičová

„V čas jásavý, v čas rozjasněný…“

…zazpívala Carmina bona na bratislavském Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby první víkend v prosinci tohoto roku. Vystoupila opakovaně na Františkánském náměstí i v síni Klariski.
Se svým úvodním „Oh, happy day“ rozehřála publikum. Ve čtyřhlasých úpravách koled Antonína Tučapského si mohli všichni s námi zanotovat známé vánoční písně „U Betléma dnes Maria“, „Štěstí, zdraví“, „Narodil sa Pán“, „Jak jsi krásné neviňátko“. Song Marie Rottrové „Skořápky ořechů“ potěšil zejména českou a slovenskou část posluchačů. Presleyho „I Can´t Falling in Love“ s excelentním sólem dvou deváťáků Jana Hanuše a Martina Otrusiny rozněžnilo snad každé ženské srdce. Závěrečné „Ameno“ naprosto ohromilo všechny přítomné. Ebenova Truvérská mše s vynikajícími flétnami v podání sester Anety a Kláry Večeřových korunovala naše vystoupení.

Za krásné vystoupení patří poděkování všem sboristům. Za bezchybnou korepetici velký dík patří paní učitelce Lucii Ševčíkové. Za pomoc při organizaci a také za starostlivost po celý víkend moc děkujeme paní učitelce Ireně Bělíkové.

Na celé akci se finančně podílelo také město Zlín.

Krásné Vánoce plné odpočinku a relaxace přeje všem Dana Kozárková, sbormistryně.

 

Vánoční koncert – záznam

Vážení rodiče,

v minulém týdnu dne 10. 12. 2019 se konal  „Vánoční koncert“. Pro Vás, kteří jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, nebo se chcete ještě jednou podívat na výkony svých dětí, jsme připravili následujícím odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=1W1Y3SvXvBI

Přejeme Vám pěkný zážitek a těšíme se opět za rok!

Společné tvoření s klienty stacionáře Hvězda

Žáci třídy V. B již pátým rokem navštěvují klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. 12. prosince nejprve potěšili žáci klienty hrou na flétnu. Společně zahráli několik koled a navodili tak příjemnou atmosféru. Poté se věnovali všichni společnému tvoření. Nejprve vyráběli společně šiškové pochoutky pro ptáky, které žáci další den umístili u hradu v Malenovicích. Aby něco zůstalo i klientům, vyráběli společně anděla. Anděl je nejen vánočním poslem, ale také milou vzpomínkou na dětství klientů. Ve stacionáři byli žáci v tomto školním roce podruhé. Trochu nám všem bylo líto, že někteří klienti se už společného tvoření nemohli zúčastnit. Přibylo hodně nových klientů, kterým žáci zpříjemnili den. Všichni se při rozloučení těšili na další společné aktivity. Je dobré se někdy zastavit, zaposlouchat se a potěšit blízké. Vánoční svátky jsou k tomu dobrou příležitostí. Ale potěšit někoho můžeme určitě i během celého roku.

Žáci třídy V. B přejí společně s panem asistentem Jiřím Velčovským a třídní učitelkou všem kolegům, žákům naší školy i jejich rodičům krásné prožití vánočních svátků a také hodně štěstí v novém roce 2020.

                                                                 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

Podhradí v Malenovicích „včera a dnes“

Žáci třídy V. B začali pracovat na projektu Malenovice. Jak jinak se po pěti letech rozloučit právě s Malenovicemi. Během svého studia na prvním stupni naší ZŠ už v rámci projektové výuky prozkoumali Malenovice z různých stran. Zbývá jen „podhradí“. Postupně budou objevovat a srovnávat, jaká řemesla v Malenovicích byla rozšířena v minulosti a co z nich můžeme objevit i dnes.

Jako první místo si vybrali pivovar v Malenovicích.
Pivo se v Malenovicích vařilo již za moravského markraběte Jana Jindřicha, bratra Karla IV.
V r. 1356 povýšil Malenovice na městečko a udělil mu mílové právo, s čímž souviselo i to, že v okruhu jedné míle kolem městečka nesměl nikdo jiný vařit ani prodávat pivo.
Vznik malenovického pivovaru se datuje do období po roce 1517, kdy bylo Svatováclavskou smlouvou přiznáno šlechtě právo na vaření piva. Víme, že majitelé Tetourové z Tetova vlastnili „zámek malenovský s pivovarem a městečko Malenovice“. Pivo vařili i další majitelé malenovického panství.
Posledními majiteli malenovického panství byli Šternberkové. Ti měli další pivovar i v blízkých Pohořelicích, kde bydleli.
Součástí pivovaru v Malenovicích byla sladovna, v jejímž těsném sousedství pracovali bednáři. Po provedení elektrifikace v roce 1927 byl hraběcí pivovar modernizován a vybaven příslušnou mechanizací. Stavbu sítě provedly Středomoravské elektrárny, a.s., se sídlem v Přerově. V té době v pivovaru pracovalo 7 lidí. Za války zabrali malenovický velkostatek Němci, v r. 1946 byl zkonfiskován a stal se součástí Fondu národní obnovy Československé republiky. V r. 1948 byl provoz pivovaru definitivně zrušen. Dlouhou dobu zde byl sklad ovoce a zeleniny.
Ke svému původnímu účelu začal sloužit zase v r. 2012, kdy se sem přestěhoval pivovar ze Sazovic. Dnes se „pivovar Zlínský Švec Malenovice“ specializuje na spodně kvašená nefiltrovaná piva plzeňského typu. Žáci si mohli prohlédnout vnitřní prostory a seznámit se s technologií vaření piva. Ochutnali některé typy sladu. Dnes když prochází kolem pivovaru, říkají: „Paní učitelko, tady to voní.“ Název piva majitelé zvolili právě pro blízkou polohu města Zlína, proslaveného šitím obuvi. Znak upravil moravský kreslíř Ivan Křemeček. Majitelé objektu se pustili také do jeho záchrany. Upravují přilehlé okolí. Za zmínku stojí také oprava komínu, který dnes už neslouží původním účelům, ale k objektu určitě patří. Uvnitř si můžete také prohlédnout historické fotografie, které majitelé vyhledávají např. v archívu na Klečůvce. Určitě stojí za to pivovar navštívit a prohlédnout si ho.

                                                                                          Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

 

 

Soutěž v anglickém hláskování

Zatímco jejich spolužáci a kamarádi už byli dávno doma nebo řádili na hřišti, sešli se vybraní žáci 3.-5. ročníku při soutěži v anglickém hláskování. Mezi dětmi je tato zdánlivě jednoduchá soutěž velmi populární a každoročně zde soutěžící podávají výborné výkony.
Tentokrát se soutěžilo ve dvou kategoriích: 3. ročník a 4. + 5. ročník.
Třeťáci předvedli skvělé znalosti anglické abecedy, nenechali se překvapit ani hláskováním slov zadaných obrázkem, dokonce zvládli poradit starším spolužákům, když oni byli v koncích. Mezi třeťáky zvítězil J. I. Mozga, na druhém místě se umístil T. Gantulga a třetí příčka patří A. Turečkovi – všichni ze třídy III. A.
Starší kategorie přinesla velmi vyrovnaný souboj o první a druhé místo – díky široké slovní zásobě a perfektnímu hláskování nakonec zvítězil A. Batěk (V.C-E), na druhém místě byla V. Velčovská (IV.B), kterou od vítězství dělila jedna jediná hláska, třetí místo si vybojoval P. Žeravský (V.C-E).
Všem zúčastněným děkujeme za nasazení a perfektní výkony, vítězům gratulujeme!

Mgr. K. Bartoníková, Mgr. E. Kořenková

Do tajuplného podzemního světa jeskyní

Na výlet do tajuplného podzemního světa jeskyní se vydala 13. prosince třída V.C Erin. 
Návštěva Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně ukázala žákům zdejší zvířata a také to, jak se tomuto zdánlivě nehostinnému prostředí přizpůsobila. Prostřednictvím hravé aktivity se žáci dozvěděli, jakým způsobem se v takřka neproniknutelné tmě živočichové orientují nebo si hledají potravu.
Na závěr programu si všichni společně vyrobili netopýry – tedy zvíře pro jeskyně takřka erbovní.
 
Žákům se program moc líbil a určitě nabyté vědomosti využijí v předmětu Čls.
 
V. Najman

Poslechová soutěž v anglickém jazyce

V úterý 3.12.2019 se konala tradiční Poslechová soutěž v anglickém jazyce pro 6.-9.ročník. Soutěž se skládá z poslechu promluvy typu dialogu či popisu a poslechu písně.

V kategorii 6.-7.ročník soutěžilo 8 žáků. Poslech na téma Volný čas byl pro mladší kategorii dle jejich názoru poměrně náročný. Snad proto všechna místa obsadili žáci 7. ročníku. Na 1. místě se umístil A. Mareček ze VII.A, který z celkového počtu 20 bodů získal bodů 15. V této kategorii jsme udělili dvě 2.místa, a to M. Matyášové ze VII.B a V. Vroubkovi ze VII.A, kteří získali shodně 12 bodů. Ocenili jsme i výkon M. Navrátila ze VII.A, který s  11 body obsadil 3. místo.

V kategorii 8.-9.ročník soutěžilo 15 žáků, kteří poslouchali kromě písně promluvu na téma Moje zaměstnání. Na prvních dvou místech se umístili žáci 9. ročníku. 1.místo obsadil J. Hanuš s plným počtem bodů (42) a 2. místo obsadil M. Otrusina, který získal o 2 body méně. Na 3. místě se umístila E. Hyklová z VIII.B se 39 body.

Všem žákům děkujeme za účast a předvedení svých poslechových schopností a těšíme se, že minimálně ve stejném počtu se zúčastní také Konverzační soutěže ve II. pololetí, kde budou prezentovat své řečové dovednosti na daná témata.

Mgr. Lenka Surovíková

Mikulášská návštěva

Jako každý rok přišel i letos do naší školy Mikuláš. Jako doprovod měl dva anděly a čtyři čerty. V průběhu dopoledne společně navštívili všechny třídy. Na některých dětech bylo vidět, že zlobily a měly docela strach. Ve všech třídách musela zaznít písnička, jinak by čerti nebyli spokojeni. Děti dostaly od andílků dárečky a slíbily Mikuláši, že po celý rok budou hodní, nebudou odmlouvat, křičet na chodbách a v jídelně a že budou zdravit každou dospělou osobu.

Mikulášská výprava se s celou školou rozloučila a za rok se těší zas!

Vojtěch Najman a Erika Salkim

 

Carmina bona míří za hranice…

Náš nejstarší sbor po celý podzim pilně nacvičuje svůj adventní program. Čeká nás totiž 6. – 8. 12. 2019 výjezd do hlavního města Slovenské republiky. Každoročně se v Bratislavě koná Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby. Během již zmiňovaného víkendu mají obyvatelé tohoto nádherného města, ale i další návštěvníci možnost vyslechnout si koledy a vánoční písně v podání vybraných dětských i dospělých pěveckých sborů nejen střední Evropy, ale i jiných kontinentů.

Přejme si tedy krásný tón, radost na tváři a aspoň nějakou sněhovou vločku pro dokreslení atmosféry.

Dana Kozárková, sbormistryně

O nejlepší prezentaci

Ve čtvrtek 28. listopadu proběhl první ročník školní soutěže „O nejlepší prezentaci“.
O soutěž byl velký zájem, zúčastnilo se 24 soutěžících, kteří si sami vybrali své téma a přednesli jej porotě a divákům. Žáci byli zodpovědně připraveni, a tak měla porota velmi těžké rozhodování. Zvítězit mohli jen ti nejlepší.

V nejmladší kategorii žáků (3. + 4. ročník) zvítězil M. Gurecký, druhé místo obsadil J. Pipiš a o třetí místo se podělily J. Svobodová a E. Konečná, která prezentovala společně se S. Pandadisovou.

V II. kategorii (5. ročník) první místo získal P. Žeravský, druhé místo patřilo N. Janišové a K. Matochovi.

V poslední III. kategorii (7. – 9. ročník) vyhrála první místo dvojice kluků ze 7. ročníku – P. Štěpaník a P. Rucki, druhé místo obsadila opět dvojice chlapců ze 7. ročníku – M. Navrátil s L. Marcaníkem. Třetí příčku obsadily dvojice H. Rozmahelová a B. Pěčková z 8. ročníku a zároveň L. Sucháčková s B. Novotnou z 9. ročníku.
Čestné uznání získal Josef Petráš, rovněž z 9.ročníku.
Soutěžícím děkujeme za jejich snahu a pěkné prezentace a vítězům gratulujeme.

Mgr. H. Volná

Není réva jako Réva

V úterý 26. 11. se v Zrcadlovém sále školy konal koncert cimbálové muziky Réva.
Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky, to všechno dokáže čtveřice muzikantů ze Zlína s typickými lidovými nástroji zahrát. Za doprovodu cimbálu, houslí, kontrabasu a klarinetu si žáci I. stupně zazpívali např. lidové písničky Beskyde, Beskyde, Tancuj, tancuj, Pec nám spadla, umělé Jožin z bažin, Tři citrónky, písničku z pohádky S čerty nejsou žerty Voda, voděnka, ti starší měli možnost vyslechnout průvodní melodii z filmu Kmotr. V podání Révy všechny okouzlila Vltava Bedřicha Smetany. A protože máme už jenom krůček do Vánoc, nesměly chybět nejznámější koledy –  Vánoce přicházejí a Rolničky. Žáci si i aktivně zasoutěžili, pro vítěze byly připraveny drobné ceny.
Závěr celého koncertu byl bouřlivý. Zazněla totiž skladba skupiny Mirai – Když nemůžeš, tak přidej, při které si všichni, malí i ti starší, zařádili. Tak někdy příště, Révo!  

Mgr. K. Bartoníková

                          

 

Fórum udržitelného rozvoje

V loňském školním roce se žáci letošní třídy V. B zúčastnili soutěže Ministerstva životního prostředí. V rámci svého projektu zpracovali krátký film „Po Šternberské stezce“. V soutěži vyhráli diváckou cenu. V říjnu letošního školního roku obdrželi diplomy a odměny. V rámci výhry se mohli žáci také zúčastnit Fóra udržitelného rozvoje v Praze.
Ze sedmi žáků se do Prahy rozhodli jet tři žáci. A to v pátek 22. listopadu. Žáci jeli vlakem už ve 4.30 z nádraží v Otrokovicích, aby stihli začátek včas. Akce se konala na Akademii veřejného investování v Pařížské ulici. Jde o tradiční výroční akci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a zároveň je to jedna z největších platforem pro setkávání a diskusi o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje: sociální, ekonomické a environmentální. V letošním roce se Fórum zaměřilo na technologie, jejich využití v praxi a jejich společenské přínosy a dopady, na pozadí snahy o dosažení Cílů udržitelného rozvoje.
Vlastní program zahájila Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj. Původně se měl zúčastnit osobně i ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Bohužel se omluvil a zastoupil ho jeho náměstek Vladislav Smrž. Všichni účastníci se těšili na vystoupení prof. Jeffreyho Sachse, amerikého ekonoma, experta na udržitelný rozvoj z Columbijské Univerzity. Pro žáky naší školy bylo velkou zkouškou vydržet v tichosti sedět a snažit se pochopit podstatu jeho příspěvku. Samozřejmě měli k dispozici sluchátka s hlasem paní překladatelky. Netradičním zážitkem byla i panelová diskuze. Účastníci mohli využít aplikaci, přes kterou vkládali své dotazy. Zajímavé dotazy mohli všichni lajkovat a ty s největším počtem lajků byly zodpovězeny odborníky. Pro žáky byl určitě nejpřijatelnější příspěvek a odpovědi Ivo Macka, ředitele Přírodovědného muzea v Praze.
Na fóru byli žáci moc mile přivítáni, vyfotili se např. s paní Mg. Barborou Hirschovou, která zastává funkci ministerského rady. Za odměnu si v poledne mohli pochutnat na buchtách, které byly připraveny pro účastníky ke kávě.
Odpoledního bloku se žáci již neúčastnili, ale vydali se na společnou prohlídku Prahy. Viděli zbytky po oslavách výročí sametové revoluce, památníky prezidenta Masaryka i Beneše. Navštívili druhý největší poklad České republiky v Loretě. Prohlédli si také areál Pražského hradu a jeho přípravu na vánoční svátky. Nesměla chybět ani jízda metrem. Domů se vrátili až večer, ale plni nových dojmů.

    Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

 

 
 

Naši prezidenti

Žáci třídy V. B pracují v letošním roce na projektu „Naši prezidenti“. Na projektu začali pracovat již v září. Společně čtou a vyhledávají informace v knize Libora Budínského Jedenáct prezidentů. Osobnosti prvního prezidenta T. G. Masaryka se věnovali již v minulých letech při práci na svých projektech i aktuálních výročích. V letošním roce se vydali do Masarykova muzea v Hodoníně, kde také navštívili výstavu Podkarpatská Rus, země Šuhajova. Ve výuce pracovali s texty našeho prvního prezidenta, ve kterých určovali slovní druhy a mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen. V rámci hodin matematiky pracovali např. s rodokmenem a dopočítávali se k různým zajímavostem z rodinného života tohoto prezidenta. V rámci exkurze navštívili několik těžkých opevnění na jižní Moravě (Šatov Zahrada, pěchotní srub ve Chvalovicích Zatáčka, nebo Mikulov Svah). Po cestě jim pan řidič také zastavil u několika opevnění lehkých tzv. řopíků. Žáci si tak mohli představit, jak vypadala obrana Československa před hrozícím německým nebezpečím. A také jak těžké bylo pro E. Beneše učinit závazné rozhodnutí, zda naše pohraničí vydat či ne.
Prezident Emil Hácha pochází z Trhových Svinů, stejně jako náš pan školník. Tak jsme zjistili, že Trhové Sviny patřily do území tzv. Sudet. Období totality mají žáci spojené s „dělnickými prezidenty“. Právě po K. Gottwaldovi se přejmenovalo město Zlín, aby veřejnost zapomněla na rodinu Baťů. Vyhledávali jsme dokumenty s razítky v rodinných archivech. Větší představu si ale žáci vytvořili při návštěvě Muzea železné opony ve Valticích. Trocha odlehčení přišla při exkurzi Muzea Komenského v Přerově, kde se zúčastnili žáci výukového programu „Školní třídy“. Zapotili se ale v hodinách matematiky, kdy si vyzkoušeli měnovou reformu z r. 1953. Tehdy si veřejnost mohla vyměnit finanční částky na hotovosti pro představu tak, že z prvních 300 Kčs obdrželi jen 60 Kčs a z každých dalších 300 Kčs dostali jen 6 Kčs. Žáci se také vydali do Kroměříže, kde je na místním hřbitově pochována téměř celá rodina prezidenta Svobody. Většina z nich zahynula v koncentračním táboře Mauthausen.
Pro žáky prvního stupně připravila třída V. B „Malé muzeum“. V něm prezentovala nově získané informace a připravila stanoviště s úkoly na téma „Naši prezidenti“. Svůj projekt prezentovali žáci také pro klienty stacionáře Hvězda v Malenovicích. Odměnou jim byla beseda s pamětníky. 19. listopadu se vydali žáci V. B prezentovat svůj projekt na Dětskou vědeckou konferenci do Uherského Hradiště. Všechny žáky velmi potěšila přítomnost naší paní ředitelky Jančíkové a její pochvala. Žáci budou svůj projekt prezentovat i pro starší žáky naší školy a doufají, že se jim projekt bude také líbit.

V letošním roce si připomínáme 30 let od Sametové revoluce. Jsme rádi, že se historie nemusí zkreslovat a můžeme svobodně hovořit nejen o našich prezidentech.

   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka V. B

30 let svobody

Tuzex, bony, devizový příslib – slova, jež ve slovníku dnešních lidí nenajdeme. Patří totiž do období našich dějin, kdy hodnoty jako demokracie, svoboda či otevřený dialog byly jen nedosažitelným snem. Abychom se už nikdy nemuseli bát vyslovit svůj názor, je nutné si tuto dobu neustále připomínat. A kdy jindy než při 30. výročí Sametové revoluce?

30 let svobody jsme oslavili ve čtvrtek 14. 11. 2019 prostřednictvím projektového dne. Zadání znělo srozumitelně: „Přiblížit žákům život v naší zemi před rokem 1989″. Jak ale téma uchopit, aby bylo srozumitelné i těm nejmenším? Opět jsme se přesvědčili, že fantazie našich učitelů nezná mezí. Žáci vyráběli transparenty s dobovými hesly, recitovali verše nepohodlných básníků, zpívali zakázané písně. Připomněli si státní symboly a osobnosti „Sametové revoluce“. Zjistili, že dovolená u moře byla jen pro hrstku vyvolených  a koupě základních hygienických potřeb dala „fušku“. Ačkoliv povinné korzování po chodbě žáky pobavilo, denně by je chtěl absolvovat asi málokdo.

Dnes si neuvědomujeme křehkost svobody, stala se pro nás samozřejmostí stejně jako obchody nacpané zbožím téměř k prasknutí. Koupit dnes můžete téměř cokoliv, „fuškou“ bude udržet svobodu a demokracii pro další generace.

Mgr. Andrea Hobzová

Páťáci ve hvězdárně

Ve čtvrtek 7. listopadu se páťáci vydali do Brna za poznáním. Tentokrát neměřili vzdálenost své výpravy jen v kilometrech, ale i ve světelných letech. Ve Hvězdárně a planetáriu Brno totiž prozkoumávali Sluneční soustavu.
Na začátku se podívali na aktuální oblohu, sledovali, jak se rozložení souhvězdí posouvá stále více do pozic typických pro zimní období. Názorná animace pomohla porozumět tomu, proč je u nás momentálně tak málo slunečního světla.
Naučný pořad o Sluneční soustavě, který žáci sledovali z pohodlných polohovacích křesel na promítací polokouli nad hlavami, nadchl nejen ty, kteří se o astronomii více zajímají. Průlet prstenci Saturnu, prozkoumávání jeho měsíců nebo výprava do hlubin planety Jupiter a mnoho dalšího byly pro všechny velkým zážitkem.
Třeba se jednou někdo z nich vydá nekonečné hloubky vesmíru prozkoumávat na vlastní kůži…

Mgr. E. Kořenková, Mgr. L. Přílučíková, Mgr. M. Pokorná

Výstava fotografií nevinných dětí – Osvětim

Každoročně se v rámci prevence rasismu účastní žáci 9. tříd prohlídky Státního Muzea v Osvětimi –Auschwitz, Birkenau v Polsku.
Z Malenovic jsme vyjížděli v časných ranních hodinách, protože nám exkurze začínala už v 8.30. Nutno podotknout, že ve světě je o tento Památník velký zájem, takže jsme byli objednáni už před rokem a také to, že tam pracuje 250 průvodců, kteří provádějí místní i cizince v různých světových jazycích. Naše průvodkyně paní Barbara mluvila plynně česky a svůj výklad měla mimo faktů zaměřený na příběhy jednotlivých vězňů. S pietou a úctou jsme procházeli objekty s temnou minulostí, která na nás doléhala.

Názory našich žáků:
Martin: „Nejvíce na mě zapůsobily plynové komory a pece. Snažil jsem si uvědomit hrůzu a utrpení, které tam vězni prožívali.“
Dora: „Smutný dojem jsem si odnesla z vystavených fotografií dětí, které byly nevinné. Jejich jediným přečinem bylo, že byli Židé.“ Totéž zapůsobilo i na Adélu, Jarka, Elišku i Honzu.
Pepa: „Díky naší paní průvodkyně bylo všechno asi tak „v pohodě“, ale vystavené lidské vlasy mne dojaly.“
Lukáš: „Přemýšlel jsem o krutosti a nelidském zacházení s vězněnými.“
Bára: „Je hrozné a neuvěřitelné si představit, že jsme byli na místech, kde trpělo a zemřelo tolik lidí.“
Magda: „Mou pozornost přitahovala žena, která kvůli poměrům v táboře zhubla na 25 kg. Pak to byly nádoby, konvice, oblečení, boty…“
Lenka: „Už při pohledu na bránu do tábora jsem pocítila velkou sklíčenost a smutek. Celková atmosféra byla alespoň pro mě velmi nepříjemná. Asi bych se tam už nepodívala…“
Vlastimil: „Nejvíce na mě zapůsobily plynové komory a krematoria, ovšem ve špatném slova smyslu. Velmi nelidské byly tresty, které gestapáci vykonávali na zajatcích. I přes všechny hrůzy, které jsme vyslechli od naší průvodkyně, byla exkurze do Osvětimi zajímavá.“

Za žáky deváté třídy PaedDr. Ludmila Stojaníková a Mgr. Lenka Surovíková

Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu

Po několika letech se naše škola zapojila do Zlínské olympiády škol v orientačním běhu. Soutěž již řadu let připravuje Sportovní klub v orientačním běhu Zlín s pomocí velkého počtu dobrovolníků. Soutěž je prioritně určena pro žáky 3. až 6. ročníků, kteří si mohou vyzkoušet sprintový běh v městském prostředí podle mapy. Délka tratě se pohybuje mezi 1,5 km až 2,2 km.

Deset zlínských škol se v letošním školním roce přihlásilo do prvního kola, které bylo ohlášeno na čtvrtek 19. září na 15 hodin. Ve velkém stylu jsme se i my zúčastnili prvního kola v okolí Církevní základní školy na Jižních Svazích. Naši školu reprezentovalo 31 žáků, z toho 16 žáků ze  7. a 8. ročníků zařazených v kategorii OPEN. Velkým překvapením v této kategorii bylo umístění Ondřeje Zacha z 8.C na 5. místě a Ondřeje Vlčka ze 7.B na 7. místě. Z mladších kategorií nejlepších výsledků dosáhli Jan Bulíček z 5.C ERIN, který doběhl na 5. místě v kategorii 5. třída – chlapci, a Vanda Remešová z 6.A skončila na 6. místě v kategorii 6. třída – děvčata.

Druhé kolo, které bylo nahlášeno na čtvrtek 10. října v okolí Salesiánského kostela Panny Marie na Jižních Svazích, bylo ovlivněné deštivým počasím. Řada závodníků obíhala trať v lijáku, takže do cíle doběhli s rozmočeným listem kontrol. Byli vyhlášeni nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích, ale soutěž škol byla zrušena z důvodu špatných podmínek na trati. Jan Bulíček z 5. C ERIN si dokonce polepšil o jednu příčku a skončil v běhu na 4. místě. Zabojovala i Talma Vyoralová ze stejné třídy, která doběhla na 5. místě v kategorii 5. třída – děvčata. V kategorii OPEN se nejlépe umístili naši osmáci – Jaromír Novotný a Ondřej Veselý a Viktor Vroubek z 7. A.

Ráda bych pochválila všechny naše závodníky za účast v této výkonostní soutěži. Velké poděkování patří také paní asistentce Aleně Machalové a paní učitelce Haně Volné, které pomáhají s přípravou a organizací této náročné akce.

Těší nás vzrůstající zájem našich žáků, kteří chtějí v soutěži pokračovat. Další dvě kola se připravují na jarní sezónu, kdy si soutěž mohou bez obav vyzkoušet i další žáci.

Mgr. Michaela Pokorná

Zdraví z hlubin přírody

Naši prvňáčci se na konci října vydali na expedici do Luhačovic.
Zúčastnili se velice zajímavé exkurze do plnírny minerální vody Vincentka. Celou prohlídkou je provázel obchodní a finanční ředitel firmy Ing. L. Šumšal. Děti zejména obdivovaly plně automatizovanou linku na plnění lahví minerální vody. Dnešní provoz Vincentky připomíná spíše laboratoř než industriální zařízení.
V nově zrekonstruované hale Vincentka je p. Lenhartová, pracovnice informačního centra, provedla poutavou interaktivní výstavou. Žáci se dozvěděli, že Vincentka se tvoří vzájemným mísením zbytkových mořských vod, prostých podzemních vod a přírodního kysličníku uhličitého. Moře, ze kterého pochází, je třetihorní, tedy z dob pravěku, nedotčeného neduhy civilizace.
Po ochutnávce pramenů Vincentky, Aloisky, Ottovky, Jubilejního pramene a pramene Dr. Šťastného se prvňáčci radostně vydali na očekávané nákupy.
Celá expedice byla zaměřena na téma Člověk a zdraví, které je součástí výuky v předmětu Člověk a jeho svět v prvním ročníku.

Mgr. K. Tylečková

REVIKA jen pro naše šesťáky

Poprvé jsme letos připravili adaptační pobyt v Rekreačním středisku Revika ve Vizovicích pro naše šesťáky. Okolní příroda je stvořena pro podobné akce, a tak už jen stačilo, aby nám počasí přálo. Nakonec jsme strávili dva slunečné říjnové dny v kolektivech žáků, kteří věnovali velkou část energie na lepší poznání sebe i spolužáků.

Celý výjezd začal ve čtvrtek 10. října vyloženě dobrodružnou cestou vlakem a pak sice náročnou, nicméně velmi krásnou procházkou od vlaku k našemu ubytování. Žáci se s tímto, i přes velký náklad v podobě batohů, velmi dobře poprali! Abychom se opravdu soustředili na rozvíjení vztahů v jednotlivých kolektivech, každá třída měla svůj program. Nicméně volný čas trávily obě třídy společně venku hraním míčových her nebo odpočinkem na pokoji.
Žáci trávili čas převážně venku, a to jak za světla, tak i za tmy! Bylo zajímavé pozorovat spolupráci žáků v náhodně vytvořených skupinkách. Ve hře „Messnerovy vrcholy“ museli ti fyzicky silnější pomáhat slabším, domlouvat se, kdo zůstane v základním táboře, čekat na pomalejší a hlavně spolupracovat, protože bez týmového ducha by si nemohli zapamatovat názvy všech 14 osmitisícovek. Podobně v kooperativní hře „Ztraceni“ běhali v neznámém terénu po fáborcích, nesměli se rozdělit a utéct jeden druhému. Společně hledali správnou cestu, nesli závaží a dokonce táhli zraněného. Kontaktní hrou „Den Trifidů“ byl ukončen program 1. dne pobytu. Zdálo se, že žákům běhá mráz po zádech, když se dozvěděli, že budou chodit ve tmě neznámým terénem se zavázanýma očima a s pomocí vybraných pomocníků. V té chvíli vše záleželo jen na navigaci vidících spolužáků…
S paní psycholožkou Synkovou program probíhal převážně v budově. Snad by se dalo říci, že tyto aktivity byly o něco klidnější, i když rozhodně to neplatilo vždy! Obecně se však program snažil přinést situace a aktivity, které nejsou příliš běžné, a tak podpořit mezi dětmi komunikaci (verbální i neverbální) v nových situacích, což snad mohlo i napomoci zjistit o druhých něco nového či s nimi něco nového zažít. Aktivity se také snažily podpořit nalezení nových způsobů vyjádření, vzájemné naslouchání, dávání si prostoru a sdílení prožívaného. Snad největší obecný pozitivní ohlas získalo vzájemné kreslení si barvami na část těla – v našem případě na ruku, nicméně někteří žáci se do toho vložili natolik, že si v některých dvojicích vykomunikovali i kreslení na obličej. A za paní psycholožku, ona sama by snad nakonec z celého programu nejvíce ocenila část večerního programu, v rámci kterého se všichni žáci pro sebe stali poradním kruhem – zdrojem zkušeností, nápadů a inspirací ve věci, která pro ně byla osobně důležitá. Kdo měl zájem, anonymně mohl napsat otázku či myšlenku, která pro ně byla důležitá, a ostatní žáci pak měli možnost se k ní vyjádřit. To, jakým způsobem žáci tuto aktivitu přijali, jakým způsobem byli schopni a ochotni respektovat důležitost jednotlivých otázek a vyjádření, jakým způsobem si naslouchali a dokázali tuto situaci udržet klidnou, bylo opravdu obdivuhodné.

Věříme, že si žáci pobyt užili a budou na něho rádi vzpomínat.

Adaptační pobyt žáků 6. ročníků ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, je podporován statutárním městem Zlínem.

Mgr. Barbora Synková, Mgr. Michaela Pokorná

Úchvatná příroda, hotel, super jídlo a my! Carmina bona!

…takto většinou ve zkratce popisují zpěváci našeho nejstaršího sboru zážitky ze soustředění, které se konalo ve dnech 15. – 17. 10. 2019 v prostorách Hotelu Pod Šaumburkem.  Uprostřed lesů nás slunce lákalo vyběhnout mimo areál, ale my jsme odolávali. I když to tak venku zatím nevypadá, vánoční svátky se pomalu, ale jistě blíží. A my budeme určitě  připraveni na výzvy v podobě několika adventních koncertů.
Poslední dva roky se nám stává, že při našich výjezdech jsme osloveni manažery či samotnými řediteli festivalů a dostáváme pozvání na jejich „akce“. Proto už od začátku října můžete zaslechnout z oken naší školy typické koledy i vícehlasé songy nejen našich interpretů, ale také cizojazyčných písní. Kterých? To přece nemůžeme prozradit…. Těšte se. Máte na co!!!

Eliška: Na soustředění se mi nejvíc líbily zkoušky sboru, hry s Martinem a diskotéka. Pokoje byly hezké a prostorné. Dobře tam vařili. Měli jsme šanci sblížit se se staršími ročníky a s paní učitelkou.
Petr: Mně osobně se líbilo ubytování a hlavně diskotéka. Samozřejmě nové písně a hry s Martinem. Dobré řízky.
Nella: Líbilo se mi jídlo, zábava, ubytování, procházky, nová písnička, program. Nelíbil se mi brzký budíček. /pozn. sbormistryně: 7.30./
Barbora: Na soustředění se mi líbila hlavně atmosféra!
Karel: Zpívání mne tento rok nečekaně bavilo, než-li jiné aktivity. Překvapila mě nová píseň…, kterou jsme zazpívali během krátké doby dost dobře!
Barča: Na tohle soustředění budu dlouho vzpomínat určitě nejen já, ale i všichni deváťáci. Škoda, že bylo poslední!
Adéla: Letošní soustředění sboru bylo podle mě stejně skvělé a zábavné jako vždy. Kdyby to šlo, byla bych tam dýl.

Pro ty, kteří si chtějí připomenout nezapomenutelné zážitky krátké shrnutí:

Soustředění Carmina Bona 2019

Zveřejnil(a) Unie Kompas Martin-fotky dne Pondělí 21. října 2019

 

Děkuji všem zpěvákům za skvělé zpívání a dobré chování. Zvláštní poděkování patří korepetitorce paní učitelce Lucii Ševčíkové a Martinu Stavjaníkovi z Unie Kompas.
Celá akce byla finančně podpořena městem Zlín.

Dana Kozárková, sbormistryně

 

Archeopark Pavlov

Ve středu 2. 10. 2019 vyrazili žáci III.C, IV. B a V. C a jejich třídní učitelky do Pavlova.
Navštívili jsme Archeopark, kde byl pro žáky připraven interaktivní edukační program. Žáci plnili jednotlivé úkoly, a seznamovali se tak nenásilnou formou s životem pralidí a zvířat, která žila před 30 000 lety.
Viděli jsme například Věstonickou Venuši a zjistili jsme, jak se ve skutečnosti lovili mamuti. Také jsme pronikli do tajemství záhadného trojhrobu pralidí. Archeostezka nás zavedla krásnou krajinou Pavlovských vrchů na romantickou zříceninu gotického hradu Děvičky. Sotva jsme stihli prozkoumat všechna zajímavá zákoutí této zříceniny, zastihl nás prudký déšť, a proto jsme se rychlým krokem vrátili zpět k autobusu a hurá domů. Výlet se nám velmi líbil a poznatky, které jsme na něm nabyli, využijeme ve výuce.

Mgr. Pavlína Horsáková

 

Do země helvétského kříže, čokolády, sýra a alpských velehor…

…se na týden vydali žáci druhého stupně. Velmi brzy jsme se přesvědčili, že je toho mnohem více, co ve Švýcarsku lze vidět a obdivovat. Země, která pro nás není geograficky nijak vzdálená, a přitom je v mnoha ohledech odlišná.
Po nočním přejezdu ze Zlína jsme svoji cestu zahájili v Kostnici na německo-švýcarském pomezí. Navštívili jsme Husův dům, chrám, kde byl Jan Hus během koncilu souzen, a viděli jsme i Husův kámen – místo jeho upálení. Díky krásnému počasí jsme si užili příjemnou procházku u Bodamského jezera.
Další zastávkou byly Rýnské vodopády, které jsou evropským unikátem. Večer jsme se ubytovali v městečku Lauterbrunnen v typické švýcarské chatě s výhledem na nejvyšší švýcarský vodopád.
Následující den měl být ve znamení vysokohorské turistiky kolem ledovců. Počasí nám bohužel zkřížilo plány. Vyrazili jsme tedy do Bernu, jehož centrum je památkou UNESCO. Viděli jsme také medvědy, kteří dali městu jméno. Pokračovali jsme do města Thun, odkud nás loď převezla po Thunersee do Spiezu. I když se jednalo o náhradní program, určitě stál za to.
Ve čtvrtek nás čekal delší přesun autobusem do oblasti Ženevského jezera, kde byla naším hlavním cílem návštěva prestižní hotelové školy v blízkosti Lausanne. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v sýrárně a sladkou tečkou za dnem byla exkurze v čokoládovně Nestlé. Kromě nákupů tradičních švýcarských produktů jsme se tady také dozvěděli, jak se čokoláda dostala do Evropy a jakou roli měli právě Švýcaři v procesu zdokonalování výroby čokolády. Zpáteční cesta serpentinami přes hory nabídla překrásné výhledy na horské velikány v kontrastu se začínajícím podzimem v údolích.
Poslední den jsme se ještě vydali na procházku k Trümmelbachfälle – systému skalních vodopádů, který nás opravdu nadchl. Následovala tři města – Interlaken, Luzern a lichtenštejský Vaduz. Každé jiné, ale všechna krásná a zajímavá.
Pak už jen noční cesta zpět a v sobotu ráno nás přivítali rodiče před školou.
Viděli jsme toho spoustu, hodně jsme se dozvěděli. Věříme tedy, že tento zájezd byl opravdu dobrým způsobem, jak se využít týden mimo školu. 🙂 Děkujeme žákům za ukázněnost a dochvilnost, CK Markéta za organizaci zájezdu a panu průvodci za vyčerpávající informace. V neposlední řadě také paním učitelkám vykonávajícím na této akci pedagogický dohled.

Mgr. E. Kořenková, Mgr. G. Pippalová, Mgr. V. Švehlíková

FOTOGALERIE

Den za obnovu lesa – Revír Malenovice, Pod Tlustou horou „Na plácku“

Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví. Hlavním viníkem je probíhající klimatická změna a s ní související sucho. Rozsah ploch, které je nutno nově osázet, je tak obrovský, že tvoříme novou krajinu. Každý z nás se může zapojit. Lesy ČR vyhlásily akci: „Sázíme lesy pro budoucnost“. V našem regionu se nejbližší akce uskuteční 19. října od 10.00 hod. do 16.00 hod. Více informaci najdete na stránkách: https://www.sazimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa/#zlinsky-kraj
Akce se koná o víkendu, ale věříme, že se najdou dobrovolníci z řad rodičů i žáků naší školy, kterým jejich okolí není lhostejné.
O sázení s žáky projevily původně zájem paní učitelky z prvního stupně, ale sazenice stojí peníze a je potřeba stromky vysázet dle požadavku odborníků. Škoda každého stromku, který by se neujal. Proto odborníci chtějí, aby se akce zúčastnily děti v doprovodu zákonných zástupců. Mladší osoby 15 let mohou sázet a další práce v lese provádět jen se souhlasem zákonného zástupce. Z tohoto důvodu zprostředkováváme prozatím tuto první informaci Lesů a necháváme na vlastním uvážení, zda se přidáte, či ne.
Věříme, že se budeme podílet na výsadbě našeho okolí v tomto školním roce i ve výuce.

Mgr. Libuše Přílučíková

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020

Vážení rodiče,
do středy 4. 9. 2019 je stále možné přihlásit dítě do školní družiny. Přihlášku naleznete zde: přihláška ŠD 2019.
Můžete si ji také vyžádat u učitelů či vychovatelů.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte kterékoliv paní vychovatelce, panu vychovateli nebo vedoucí vychovatelce. Poplatek za družinu pro letošní školní rok činí 150 Kč/měsíc. Aktuálně příjímáme platby na září – prosinec 2019 ve výši 600 Kč.

Číslo účtu: 30189-1422344369/0800
částka: 600 Kč
Do zprávy příjmence uveďte, prosím, celé jméno dítěte a třídu.

Je možné uhradit „družinkovné“ na celý školní rok najednou – tj. 1 500 Kč

Ing. J. Kafková, vedoucí vychovatelka

Organizace prvního týdne šk. roku 2019/2020

Pondělí 2. 9.
Žáky 1. třídy přivítáme v 7:30 před vstupem do pavilonu I. stupně a odvedeme je do tříd. Na slavnostní zahájení školní docházky zveme rodiče a rodinné příslušníky prvňáčků.
Ostatní žáci budou vstupovat do budovy od 7:40. Žáci si vezmou přezůvky, psací potřeby a zámek k šatně, výuka končí v 9:00. Již první den mohou jít žáci na oběd a do školní družiny.

Srdečně Vás zveme jako každý školní rok na Burzu zájmových kroužku ASTRA, která proběhne ve školní jídelně v čase od 13:00 do 15:00.

Úterý 3. 9.
Třídnické hodiny – žáci si přinesou – psací potřeby, aktovku. Budeme vypisovat ŽK, seznámíme se školním řádem, probereme pravidla pro bezpečnost (BOZ) a  budeme se věnovat dalším třídnickým záležitostem.
Ukončení vyučování 2. stupně ve 12:35 hodin, I. stupně do 11:40.

Od středy 4. 9.  je vyučování dle rozvrhu.

Svačiny se vydávají od čtvrtka 5. 9. 2019.

Odpolední vyučování je v týdnu od 2. 9. do 6. 9. zrušeno.

Sportovní den pro žáky 2. stupně byl napínavý od začátku do konce

Po dvou letech mohli žáci poměřit svou výkonnost, vytrvalost, sílu a rychlost v atletických závodech, které se konaly v pátek 21. června na školním hřišti a nadchly závodníky i jejich fanoušky.
Do atletických disciplín byli vybráni závodníci z jednotlivých tříd, kteří závodili v těchto disciplínách: 60 m překážek, vrh koulí, skok do dálky, štafeta 4×100 m, běh 800 m, běh 200 m. Díky patří žákům 9. ročníku, kteří obsluhovali hudební mixážní pult a měřili výkony závodníků. Svoji práci zvládli na výbornou.

Kompletní výsledky všech disciplín: Výsledky sportovní den II. stupeň

Odměny pro žáky věnovalo Sdružení rodičů. Děkujeme!

Mgr. Michaela Pokorná

Olympiáda netradičních her a disciplín naše žáky nadchla

V úterý 25. června více než 200 dětí z 1. stupně změřilo svoje síly v olympiádě netradičních her a disciplín. Školní hřiště se proměnilo v závodní terén s 12 stanovišti, která děti obíhaly s kartičkou.
Nejdříve si však společně zatančily zumbu s paní učitelkou Sovjákovou. Poté se rozběhly na stanoviště plnit úkoly. Jsme rádi, že si děti mohly vyzkoušet chůzi po slackline a stříkání hasičskou hadicí na cíl. Nejvíce času s radostí trávily u vodní střelnice, protože zde voda občas stříkala do vzduchu i na děti. Na všech stanovištích pomáhali žáci 9. ročníku, kteří se naposled aktivně zapojili do školní akce. Také se celé dopoledne starali o hudební mixážní pult. Tímto jim děkujeme za jejich obětavou pomoc.
Velké díky také patří všem paním učitelkám, které pomáhaly s přípravou této sportovní akce a dohlížely na děti a jejich bezpečnost.
Chtěli bychom pochválit všechny žáky 1. stupně za to, že tento den sportem opravdu „žili“ a zapojili se v nejvyšší možné míře. Úžasná atmosféra byla umocněna slunečným počasím a příjemnou hudbou.

Nakonec bychom rádi poděkovali Sdružení rodičů, které věnovalo odměny pro děti.

                                                        Mgr. Michaela Pokorná

Florbalový turnaj 4. a 5. ročníku

V rámci sportovního dne 25. června měli žáci 4. a 5. tříd naší školy možnost se zúčastnit školního turnaje ve florbalu. Po přihlášení 6 týmů byl turnaj odehrán kombinací „všichni proti všem“.
Ani v jednom utkání nebylo potřeba odpískat nic, co by vedlo hráče na trestnou lavici. Celý školní turnaj se nesl v duchu fair play, za což patří velké díky i žákům 9. ročníku, kteří dohlíželi na hladký průběh hry. I v tomto turnaji jsme se samozřejmě dočkali vítězů a poražených:
1.    místo – třída V.A ( 15 bodů)
2.    místo – třída V.B (10 bodů)
3.    místo – třída V.B – erin (7 bodů)
4.    místo – třída IV.A  (6 bodů)
5.    místo – třída IV.C – erin (6 bodů)
6.    místo – třída IV.A – holky (0 bodů)

Všichni žáci dostali sladkou odměnu, kterou věnovalo Sdružení rodičů.

Mgr. Hana Volná

 

 

 

 

Stříbrný věnec 2019

Už 49 let jsou ve Zlíně pořádány plavecké závody třetích tříd základních škol. Soutěží v nich žáci zlínských i mimozlínských škol. Každá třetí třída z našeho okresu má možnost vyslat tři dívky a tři chlapce do závodů jednotlivců (znak, prsa a kraul) a pak tým do společné štafety. Ve finále je hodnocena nejlepší třída – to je ta, která nasbírá nejvíce bodů v celkovém hodnocení disciplín jednotlivců (kromě štafet).
Ve čtvrtek 20. června se do tohoto tradičního zápolení zapojily i tří dívky z 3.A-E. A nevedly si vůbec špatně – Veronika Velčovská (znak) a Beáta Nedvědová (kraul) získaly mezi zlínskými konkurentkami stříbro, Andrea Jarošová (prsa) přemožitelku nenašla a vybojovala cenné zlato. Ve štafetě pak naše děvčata zaostala jen za třídou ze sportovky, takže nás jejich společné stříbro těší o to víc. Nejcennějším úspěchem je to, že ve třech dokázaly získat více bodů než jiné týmy v šesti lidech a obsadily druhé místo mezi týmy zlínských škol.
K vynikajícím výkonům děvčatům samozřejmě gratulujeme. Ale kdybyste seděli mezi diváky tohoto závodu, více než zaplavané časy a získané medaile by vás potěšilo to, jak si děvčata celou soutěž užívala, jak si vzájemně fandila a jak se opravdu soustředila na štafetu tak, ,,abych to holkám nepokazila, aby se za mě nemusely stydět‘‘.
Holky, za své výkony se opravdu stydět nemusíte!

Mgr. Jiří Velčovský

 

Toulky Prahou

Právě tak se nazývá druhý projekt, na kterém pracovali žáci třídy IV. B. V týdnu od 17. – 21. června probíhaly závěrečné výstupy. Žáci z prvního stupně i rodiče žáků, kteří se na výstupy přišli podívat, procházeli s cestovkou „Bleskovkou“ historicky zajímavá místa Prahy. Postupně navštívili Václavské náměstí, Staré Město, Josefov, Karlův most, Malou Stranu, Hradčany a Pražský hrad. Průvodci cestovní kanceláře je vždy seznámili s historií daného místa a žáci přidali i zdramatizovanou pověst. Součástí byly i písně skupiny Šlapeto (My jsme ti Pražáci, Bramborová placka, Ručičky nebojte se).
Věříme, že jsme všechny účastníky naladili na prázdniny. Až budou žáci s rodiči procházet Prahou, třeba si naše informace vybaví. Pěkné prázdniny všem přejí žáci třídy IV. B a pan asistent Mgr. Jiří Velčovský.

                                                                                                   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Budapešť – dunajská perla

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili dějepisné exkurze, tentokrát byla naším cílem Budapešť, hlavní město Maďarska.  Vyjížděli jsme velmi brzy ráno, už v 4.30, protože náš cíl byl dosti vzdálený. Po příjezdu autobusu se všichni nedočkavci pohodlně usadili a vyrazili jsme směr Bratislava, Rusovce a vysněná Budapešť. V klimatizovaném autobusu jsme se dověděli mnoho poznatků z historie Maďarska. Některé údaje nám byly známy, protože naši předkové bývali obyvateli Rakousko – Uherska, s jinými jsme se seznámili.
V Budapešti jsme nejprve navštívili část Budín a zúčastnili jsme se komentované prohlídky středověké části města. To znamená, že jsme si prohlédli Královský palác, kde jsme se zúčastnili slavnostního ceremoniálu střídání stráží, Prezidentský palác, Matyášovu fontánu, chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty a sochu sv. Štěpána.

Po občerstvení zmrzlinou z hotelu Hillton jsme pokračovali do části Pešť, kde pokračovala komentovaná prohlídka památek z 19. století – Náměstí hrdinů, Památník Milénia, Anonymus, kterému jsme pohladili brko (pero na psaní), abychom lépe uměli matematiku. Velkou senzací byla kopie Vajdahunyádského hradu. I když bylo teplo, povíval vlahý větřík, takže celá prohlídka nebyla pro nás únavná. Závěrem jsme ještě obdivovali chrám svatého Štěpána, v němž je uložena relikvie – předloktí svatého Štěpána. Naše putování jsme skončili na ulici Váci utca, kde jsme si dokoupili pití a drobné dárky našim blízkým doma.
Do Malenovic jsme se vrátili unaveni, ale spokojeni s tím, že jsme zase poznali kousek z historie našich sousedů.

PaedDr. Ludmila Stojaníková

 

Toulky Prahou

Žáci třídy IV. B pracují ve druhém pololetí tohoto školního roku také na projektu „Toulky Prahou“. V hodinách matematiky objevovali Prahu v číslech, v českém jazyce pracovali s texty od autorů Aleny Ježkové a Jana Zvolského. Postupně si připomínali historické objekty a jména panovníků, za jejichž vlády byly postaveny. Začínali samozřejmě pověstmi. Do Prahy jezdí žáci každým rokem v rámci svých projektů. V minulosti navštívili již 3x areál Pražského hradu. Proto při poslední exkurzi v Praze 11. června se vydali do Židovského muzea, na Vyšehrad a do Muzea Pražských pověstí na Malé Straně. Vyšehrad se rozkládá něco málo přes 3 km jihovýchodně od Pražského hradu na pravém břehu Vltavy.  Asi každý zná pověst o rytíři Horymírovi, jenž byl na Vyšehradě vězněn za knížete Křesomysla, protože ničil stříbrné doly. Jako poslední přání se před smrtí chtěl naposledy projet na svém věrném koni Šemíkovi.  Křesomysl nechal zavřít všechny brány, ale nebylo to dle pověsti nic platné. Šemík přeskočil i s Horymírem hradby a skočil rovnou do Vltavy. Horymír se zachránil, ale statečný Šemík na následky skoku uhynul. Tuto i další pověsti si žáci mohli připomenout na nově zbudovaném dětském hřišti v areálu, kde se  to postavy ze starých českých pověstí jen hemží.  Vzhledem ke vzdálenosti zvolených míst využili žáci hned 3x k přesunům pražské metro. A samozřejmě si prošli i historickou část Prahy od Václavského náměstí na Malou Stranu.
Po návratu do školy si sdělovali své zážitky a vyměňovali si navzájem informace, které jim utkvěly v hlavě. Shodli se, že exkurze byla velmi zdařilá a že získali nové poznatky. S velkou chutí se pustili do nacvičování vybraných pověstí a připravují výstupy pro žáky naší školy i pro rodiče. Výstupy budou probíhat od úterý 18. června do pátku 21. června. Doufáme, že se budou všem „divákům“ líbit.

     Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

ŽA-BA-KO 2019

29. května se v zámku ve Vsetíně konal již 8. ročník  Žákovské badatelské konference ŽA-BA-KO. Cílem této konference je nabídnout prostředí, kde mohou žáci základních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy (přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii), představit své vlastní projekty a bádání veřejně, před publikem svých vrstevníků, ale i odborníků z oboru. Konference je určena  pro žáky 5.–9. ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázií. Stalo se již dobrou tradicí, že naši školu na této konferenci reprezentují žáci letošní třídy IV. B. Pravidelně se konference zúčastňují a zahajují ji jako hosté. V letošním roce zde prezentovali svůj projekt „Po Šternberské stezce“. Příspěvek všichni účastníci ocenili velkým potleskem. Žáci obdrželi ocenění od předsedkyně environmentální organizace Líska Vsetína paní Ivy Koutné i od pořadatelky konference Mgr. Ševčíkové. Za muzeum je ocenil Honza Husák. Velkou pochvalu sklidili i od pana doktora Martina Jáče, který učí na Pedagogické fakultě v Olomouci biologii. Moc se mu líbila myšlenka, že žáci propojili už existující polní cesty ve svém okolí regionální historií a přírodou. Žákům patří velká pochvala nejen za prezentaci svého projektu, ale také za slušné chování během celého programu.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Sportovně-turistický kurz Pálava

Ve dnech 27. 5. – 29. 5. se žáci IX. A a 8. ročníku zúčastnili Sportovně-turistického kurzu na Pálavě. V pondělí v 8:30 pro nás přijel autobus ke škole, který nás odvezl do Lednicko–valtického areálu. Podívali jsme se na zámek, Minaret a navštívili jsme výstavu Soch z písku zaměřenou na ekologickou výchovu. Kolem čtvrté hodiny jsme dorazili na ubytovnu ve Velkých Pavlovicích. Do večeře jsme si stihli ještě zahrát fotbal, zaházet si s frisbee nebo s volejbalovým míčem.
V úterý jsme se probudili do pochmurného počasí. I přesto jsme se vydali na výšlap na Sluneční rozhlednu. Bohužel název rozhledny vůbec neodpovídal skutečnému počasí. Déšť nás doprovázel cestou tam i zpět. Ani na odpolední program, prohlídku města Mikulova, pršet nepřestalo. Na večer byla pro žáky přichystána hra Riskuj!, kterou si všichni velmi užili.
Poslední den jsme se po snídani vydali na Modrou do Živé vody, kde jsme se v podvodním tunelu seznámili s vodními živočichy řeky Moravy. Všechny zaujal jeseter – vyza velká o velikosti až 2 metrů. Výlet jsme zakončili procházkou z Modré na Velehrad k bazilice sv. Cyrila a Metoděje.

Doufáme, že i přes nepříliš dobré počasí si žáci kurz užili stejně jako my a budou na něj dlouho vzpomínat.

Mgr. Hana Březinová, Mgr. Dana Kozárková, Alena Machalová

 

 

Poděkování za hlasy v soutěži Zacíleno na udržitelný rozvoj

Soutěž Zacíleno na udržitelný rozvoj již zná své vítěze. Členové poroty se shodli na tom, že určit nejlepší videa nebylo lehké, jelikož všechna videa do jednoho byla velmi hezky zpracovaná a přinesla originální nápady a řešení, jak se chovat udržitelněji v běžném životě.

Porota nakonec vyhodnotila jako nejlepší videa tato:
Kategorie 1
1. místo: O igelitovém království (42 bodů)
2. místo: Spotřební kocovina (35 bodů)
3. místo: (Ne)přemýšlím (34 bodů)

Kategorie 2
1. místo: Mikroplast (46 bodů)
2. místo: Lightbulb – Žárovka v kostce (42 bodů)
3. místo: Skutečně to chceme? (28 bodů)

Divácké hlasování
Po Šternberské stezce

Děkujeme všem, kteří na Facebooku během soutěže hlasovali pro video naší IV.B!

Mgr. Libuše Přílučíková

IV. kolo olympiády zlínských škol v orientačním běhu proběhlo za účasti našich žáků

Poslední kolo olympiády zlínských škol v orientačním běhu nás překvapilo velkou účastí závodníků. Na start tratě se ve čtvrtek 30. 5. 2019 postavilo více než 200 závodníků z 10 zlínských škol.

Naši žáci ze 4., 5., 6. a 7. ročníků si vyzkoušeli sprintový běh po sídlišti na Jižních Svazích. Ačkoliv počasí nepřálo, nikdo z našich 24 žáků závod nevzdal. Při startu začalo pršet a lilo až do večera. Naši závodníci doběhli do cíle celí, bohužel 1 dívka si podvrtla kotník, ale závod ještě dokončila.
Naše účast byla pro organizátory překvapením, protože několik ročníků jsme vynechali, ale rádi bychom začali od příštího školního roku zase „běhat“. Celkem se ve školním roce konají 4 závody a žáci sbírají body, které se v posledním kole sečtou a první tři školy dostanou dort.

Ráda bych pochválila všechny naše žáky, kteří nás reprezentovali, a popřála jim hodně úspěchu v dalších závodech.

                                                                                       Mgr. Michaela Pokorná

Carmina bona na Arkádách 2019

Náš nejstarší sbor měl v měsíci květnu dost práce…Nejenže jsme vyjeli na začátku měsíce do slovenského Trenčína, ale také jsme se chtěli pochlubit rozsáhlým repertoárem na dvoudenním festivalu Moravskotřebovské arkády o víkendu 25. – 26. 5. 2019.
Již při akustické zkoušce v Kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme zaujali přicházející návštěvníky i čekající smíšené sbory známou písní „Ameno“. Ebenova Truvérská mše už se pak celým prostorem nesla za skvělého flétnového doprovodu sester Večeřových.
Další naše vystoupení přilákala jednak dynamickými lidovými písněmi v úpravě Miroslava Raichla, ale také umělé songy nezůstaly nepovšimnuty. Rozhodně oblíbená francouzská „Vois sur ton chemin“ z filmu Slavíci v kleci nenechala „žádné oko suché“. Naše africká novinka „The Lion Sleeps Tonight“ jen předznamenávala bombastický konec s přáním „Oh, happy day“.
Velké poděkování patří všem zpěvákům, kteří zaujali na této akci opět nejen svým vynikajícím zpěvem a energií, s jakou vše zvládli, ale také disciplínou a příkladnou kázní…

Za doprovod a organizační pomoc děkuji paní Aleně Machalové.
V neposlední řadě děkujeme také za finanční spoluúčast městu Zlín.

Dana Kozárková, sbormistryně

Do Štramberka za zážitky i poznáním

Letošní chladný a deštivý květen výletům příliš nepřál. Přesto se žáci IV. A a V. A 29. května vydali vybaveni pláštěnkami a deštníky na školní výlet do Štramberka. Každá třída měla svůj program.
Čvrťáky přivítal u jeskyně Šipka pračlověk Bertík. Dozvěděli se, že v těchto místech byla nalezena čelist pravěkého dítěte. V Muzeu Zdeňka Buriana žáci zjistili, jak velkou inspirací Šipka pro tohoto českého malíře byla a jak se jeho tvorba promítla i do známých zahraničních filmů – např. Jurského parku.
Během dne čvrťáci také zdolali všechny schody štramberské Trúby, aby se mohli rozhlédnout do širokého okolí. Nakrmili želvu a hady v Aqua-Terra expozici a řádili na skákacím hradu. Na závěr nesměly chybět štramberské uši, které žáci si sami stočili, a pak si na nich také náležitě pochutnali.
Páťáci samozřejmě také nevynechali dominantu městečka – Trúbu, nakoukli pod ruce pekařům štramberských uší, navštívili i právem oblíbenou Aqua-Terra expozici. Vyzkoušeli si, jak se pracuje na hrnčířském kruhu. Program zakončili dlouho očekávaným překvapením… 🙂
Výlet se vydařil nad očekávání, dokonce ani ty deštníky a pláštěnky nebyly potřeba.
Děkujeme agentuře Rikitan za skvěle připravený program, ve kterém si každý našel něco, co ho zaujalo, a všichni tak odjížděli plní zážitků a s novými poznatky.

Mgr. P. Horsáková, Mgr. E. Kořenková

Výlet IV.B

Na závěr školního roku se i třída IV. B vydala na školní výlet. V úterý 28. května vyrazili žáci vlakem do Bratislavy, hlavního města Slovenska. Nejdříve se vydali k sídlu prezidenta, kde mohli srovnat hradní stráž s naší v Praze. Nejvíce všechny překvapilo, že se sídlo nachází uprostřed města a rušné křižovatky. Poté se žáci vydali na Bratislavský hrad, který je symbolem Bratislavy. Byl opraven v letech 1953 – 1968 v barokním stylu a jsou pro něho typické čtyři věžičky v rozích. Z nádvoří mohli žáci pozorovat výhled na Bratislavu, které dominoval most SNP vybudovaný ve 2. pol. 20. století.
Přestože se Bratislava nachází v severozápadní části Podunajské nížiny a patří k místům s nejteplejší podnebím, nebyl tento den slunečný. Měli jsme však štěstí, při prohlídce města nepršelo, jen občas spadlo pár kapek. V době naší návštěvy Národního muzea se spustil opravdový liják. Všichni byli rádi, že jsme dešti unikli. V muzeu je unikátní expozice přírodovědná. Jsou zde hezky a srozumitelně rozdělena zvířata do podnebných pásů. Velká část expozice je samozřejmě věnována i domácí fauně a flóře. V dalším patře jsme si zopakovali učivo dějepisné části vlastivědy. Nejvíce žáky nadchlo období pravěku a museli jsme se samozřejmě vyfotit s mamutem. V muzeu žáci objevili i vyzu, rybu kterou lovili Slované. Poté jsme pluli lodí Bratislavský okruh, a mohli si tak Bratislavu prohlédnout ze všech stran. V centru města se žáci občerstvili, prohlédli si Národní divadlo, historické jádro města a Michalskou bránu.

Příští školní rok se budou věnovat státům a hlavním městům v Evropě. Určitě si snáze vybaví naše sousedy. Výlet si žáci za celoroční práci zasloužili.

                                                                                                                               Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Zajímavá fyzika

Ve středu 22.5.2019  proběhla přednáška Ing. Jiřího Mařánka „Zajímavá fyzika.“
Žákům 6. a 7. ročníku přednášející poutavou formou přiblížil v těchto ročnících probírané učivo – fyzikální veličiny jejich měření a historické souvislosti, vlastnosti kapalin a plynů, Archimédův zákon pro plyny a kapaliny, konstrukce lodí, fungování plavebních komor atd.
Žákům se přednáška velmi líbila, o čemž svědčí i to, že během celé přednášky velmi pozorně naslouchali. Doufám, že v nich zase o něco víc vzbudila zájem o fyziku.
V příštím školním roce se můžeme těšit na další zajímavá témata z fyziky.

Ing. Věra Benkovičová

Experimentarium s fyzikou

V průběhu tří pondělků žáci 7. a 8. tříd navštívili Experimentarium v Otrokovicích, kde měli možnost prakticky si vyzkoušet probírané učivo z fyziky. Zapojovali elektrické obvody, měřili velikost elektrického proudu a napětí.  Sestrojili si ze stavebnice Merkur páku či kladku a vyzkoušeli si v praxi světelné jevy.
Žáky velmi zaujal elektronový mikroskop. Princip fungování a použití tohoto mikroskopu jim poutavě vysvětlil jeden ze studentů SPŠ Otrokovice.
Na závěr vždy k danému tématu zhlédli film v 3D projekci.
Žákům nadšení z fyziky  přetrvalo i do dalšího dne, kdy ve škole diskutovali nad svými zážitky z Experimentaria.

Ing. Věra Benkovičová 

 

 

 

 

Budoucnost pro všechny – jak chceme žít my i ti, kteří přijdou po nás

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na projektu „Po Šternberské stezce“. V rámci projektu natočili krátký videofilm. Zapojili se tak do 1. ročníku soutěže Zacíleno na udržitelný rozvoj. Soutěž vyhlásilo ministerstvo životního prostředí. Video je nyní uveřejněno zde.
Oborná porota během prvního červnového týdne vyhodnotí vítěze. Od 1.6. do 9.6. bude video zveřejněno také na facebooku Udržitelný rozvoj , kde bude veřejnost vybírat pomocí lajků vítěze divácké ceny.
 
A co je to vlastně udržitelný rozvoj?
Každý dobrý hospodář ví, že se o svůj statek má starat tak, aby z něj mohly žít i jeho děti. A to je přesně podstatou myšlenky udržitelného rozvoje – snaha spravovat naše „přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství“ tak, aby se ho přinejmenším ve stejné míře dostávalo i těm, kteří přijdou po nás. Cílem této filosofie není nesmyslné utahování opasků, ale naopak zajištění blahobytu.

Na filmu se podíleli žáci Pánek Vojtěch, Večerka Robert, Tomíčková Natálie, Vavrušová Johana, Pospíšil Ondřej, Vránová Anna, Klímek Lukáš. První dva jsou autory filmu. Patří jim velké poděkování a obdiv.

Pokud i Vy myslíte na budoucí generace, podpořte nás. Děkujeme                 

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

„Oh, happy day“ dozpívala Carmina bona a…

… přestalo pršet…
I přes celodenní rozmary počasí se náš nejstarší sbor vydal v pátek 3. května do Trenčína. Pozvání, jež jsme obdrželi už na začátku letošního školního roku, jsme nemohli nechat nepovšimnuto. Není to poprvé, kdy slovenský sbor ze Základní školy Dĺhé Hony nás navnadil ke společnému koncertu. Proto jsme již odpoledne dorazili na zkoušku do prostor evangelického kostela, kde jsme se opět setkali s našimi kolegy ze sboru Vážky.
V 17.00 to vypuklo. První polovina patřila našim. Po úvodním Gloria se rozezněla Ebenova Truvérská mše za výtečného flétnového doprovodu Anety a Kláry Večeřových. Pak následovaly lidové písně v úpravě Miroslava Raichla. Největší ohlas měla samozřejmě slovenská „A čo koho do toho“. Ovšem také kytarové trio v podání našich osmáků (Martin Otrusina, Vlastimil Mozga a Ondřej Joch) spolu s příčnou flétnou Elišky Opršalové nenechalo publikum chladným. Jemná „Pastýřova jarní písnička“ zase utlumila předešlé svižné tempo. Závěr našeho vystoupení patřil naší novince „Oh, happy day“. Opět jsme se přesvědčili, že nestačí jen výborně intonovat, ale je třeba přítomné zaujmout nejen výrazem, ale též pohybovým doprovodem! To se nám rozhodně podařilo.
Vážky svůj repertoár vystavěly na umělých písních zejména 20. století. Toto pěvecké těleso, skládající se ze zpěváků od třetí třídy až po studenty středních škol, pravidelně vídáme na předních místech celostátního kola ve sborovém zpívání. O jejich kvalitě jsme byli přesvědčeni od prvních tónů.
Závěrečnou lahůdkou pro každého z přítomných byly dvě společné písně, přičemž slovenská „Aká si mi krásna…“ opravdu dotvořila nádhernou atmosféru celého koncertu. Publikum odměnilo oba sbory několikaminutovým potleskem vestoje.

Velkou pochvalu zaslouží naši zpěváci ze sboru Carmina bona, kteří skvěle reprezentovali nejen školu, ale i město Zlín.  Za korepetici děkujeme paní učitelce Lucii Juříčkové a za pedagogický doprovod patří poděkování paní učitelce Kláře Bartoníkové.

Děkujeme také za finanční podporu této akce městu Zlín.

Dana Kozárková, sbormistryně

 

Naši žáci si zaběhali v závodě škol v orientačním běhu v Malenovicích

Ve středu 15. května proběhl v Malenovicích závod škol v orientačním běhu, který pořádal Sportovní klub orientačního běhu Zlín. Ačkoliv zájem o účast byl velký, musely jsme podle prospěchu a sportovních výsledků vybrat pouze třetinu z přihlášených žáků. Naši školu reprezentovalo 26 žáků, kteří navštěvují 4. až 8. ročník. Závod prověřil nejen jejich fyzickou zdatnost, tak také orientaci v cizím prostředí a vyhledávání vyznačených míst podle mapy. Největším úspěchem bylo umístění T. Vyoralové na 1. místě v kategorii 4. až 5. ročníků.
Celkové výsledky jsou vyvěšené na sportovní nástěnce u vrátnice na 2. stupni.

Všem závodníkům blahopřejeme. Jsme rádi, že zabojovali a překonali sami sebe.

                                                               Mgr. Michaela Pokorná, Mgr. Hana Březinová

 

 

Do florbalového turnaje se zapojilo velké množství žáků II. stupně

Florbalového turnaje, který probíhal v naší škole od čtvrtka 9. května do pátku 10. května, se zúčastnilo kolem 70 žáků 2. stupně. Rozhodčími turnajů byli Tomáš Matula a Pavel Štěpánek.
Vítězství získalo družstvo dívek 6. ročníku, ke kterým přibyly na poslední chvíli 2 dívky z 5. ročníku.
Turnaj chlapců jsme rozdělili do 2 kategorií. V mladší kategorii vyhráli žáci 7. ročníku a ve starší žáci 9. ročníku. Oba dva dny byla v tělocvičně skvělá atmosféra, týmy si fandily a podporovaly se navzájem. Během dne dorazili i fanoušci z řad nehrajících žáků, aby podpořili své spolužáky.

Ceny na turnaj věnovalo Sdružení rodičů. Děkujeme!

Blahopřejeme všem družstvům, jsme rádi, že se žáci v takové míře zapojili.

Těšíme se na další ročník!

 

VÝSLEDKY TURNAJE – DÍVKY

1.       Zlatá medaile
Burková G., Hynčicová N., Matyášová M., Svobodová K., Remešová V.

2.       Stříbrná medaile
Miklášová D., Šišková D., Garguláková A., Bednaříková S., Bezeková D.

3.       Bronzová medaile
Horáčková K., Zelingerová M., Slováčková N., Vodárková A., Macháčková N.

 

VÝSLEDKY TURNAJE – CHLAPCI

6. + 7. ročník

1.                   Zlatá medaile
Polášek J., Haluza J., Holík P., Otépka L., Punčochář J.

2.                   Stříbrná medaile
Keňo P., Mička T., Soják P., Řiháček V.

3.                   Bronzová medaile
Machů P., Opravil K., Kopsa J., Vlček O., Zaoral

 

8. – 9. ročník

1.                   Zlatá medaile
Lojčík T., Konečný  M., Matula T., Kalivoda T., Mašláň T.

2.                   Stříbrná medaile
Dlapa M., Julina A., Buršík R., Mozga V., Gajdoš T.

3.                   Bronzová medaile
Otrusina M., Štěpánek P., Kotásek M., Konečný M., Remeš V.

 

Mgr. Hana Březinová, Mgr. Michaela Pokorná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na exkurzi v Častolovicích

   V úterý 7. května se žáci třídy IV. B vydali v rámci svého projektu „Po Šternberské stezce“ na exkurzi do zámku v Častolovicích. Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Později patřily Častolovice několika různým majitelům. Nejznámnější z nich byl Jiří z Poděbrad, jehož první ženou byla Kunhuta ze Sternberga. Z dalších významných majitelů připomeňme alespoň  Rudolfa II.
   Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království Adolf Vratislav ze Sternberga. V roce 1940 přešel zámek pod německou nucenou správu, která v roce 1942 donutila rodinu Sternbergových sídlo opustit. Po II. světové válce bylo častolovické panství navráceno Leopoldovi Sternbergovi, ale pouze do roku 1948, kdy bylo panství zkonfiskováno státem. V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové. Ta byla blízkou přítelkyní první manželky Václava Havla Olgy. Diana je známá bytová architektka a pomáhala upravovat např. prezidentský zámek v Lánech.
   Leopold Sternberg byl bratr posledního majitele hradu v Malenovicích a zámku v Pohořelicích Jaroslava Šternberka.

Žáci během exkurze získali nové informace ke svému projektu. V rámci exkurze navštívili krásný renesanční zámek spravovaný paní Dianou. V oboře pozorovali daňky, jeleny, divoké prase, u vody vodní ptactvo. Zámek obklopuje nádherný, původně anglický park.
Zámek Častolovice se nachází v Královehradeckém kraji. Počasí nám přálo, a tak si žáci užili hezký slunečný den.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Naši cyklisté bojovali v Dopravní soutěži mladých cyklistů

Nemohli jsme si nechat ujít Dopravní soutěž mladých cyklistů, která se konala ve čtvrtek 25. dubna hned za humny školy na dopravním hřišti. Oblastní kolo pořádal DDM Astra Zlín ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy, Českým červeným křížem a Městkou policií Zlín. Konkurence byla velká, kromě naší školy soutěžili také žáci z 12. ZŠ Zlín, Církevní školy Zlín a ZŠ Fryšták.
„Jezdíte rádi a často na kole?“ Tak zněla otázka při hledání závodníků v naší škole. Zájem dětí nás mile překvapil, ale protože ve stejný den probíhal Den her s Astrou a anglické divadlo, tak jsme vybrali pouze 4 čtyřčlenná družstva.
Většina závodníků přijela ráno do školy na svém kole, samozřejmostí byla helma a oblečení přes lokty a kolena. Během soutěže nás udivilo, že nefungovaly semafory a další signální značení (např. výjezd hasičů, přejezd vlaku atd.). Jízdu na dopravním hřišti sledovali policisté, které nejvíce pobavili naši žáci, když při časově omezené jízdě na kole zastavili u benzínové pumpy a nabírali benzín. Testy probíhaly pod dohledem pana Patíka z BESIPU, v první pomoci nám nejvíc dalo zabrat správné přivolání záchranné služby a masáž srdce.
Nejvíc všechny pobavila jízda zručnosti. Strach z obávané „houpačky“ všichni překonali, naopak se nám nedařila jízda mezi kužely. Trestné body se udělovaly za jakékoliv šlápnutí na zem a nezvládnutí překážky. Zábavná byla jízda v kruhu, kdy závodníci jednou rukou drželi řídítka a druhou řetěz natažený ze středu kruhu.

Nejúspěšnější dívkou ve starší kategorii (od 11 do 16 let) se stala Nikol Hynčicová z 5. B, která nasbírala celkem 19 trestných bodů. Soutěžní tým z 6. B skončil na 2. nepostupovém místě, pouze 6 bodů ho dělilo od 1. místa. Na třetím místě skončil tým složený z žáků 5. a 6. ročníků. Rádi bychom také pochválili za účast vybrané žáky 4.B a 4.C ERIN.

Akce nás nadchla, pěkné počasí umocnilo dobrou náladu a sportovní nasazení. Soutěže bychom se rádi zúčastnili i příští rok.

 Mgr. Michaela Pokorná

 

Družinou letí na koštěti…

Kdo? Je-li 30. dubna, je odpověď jasná. Přece čarodějnice! Odpoledne před filipojakubskou nocí se děti rozdělily do věkově různorodých skupinek a daly se do luštění čarodějnického kvízu. Bohužel počasí nepřálo poletování venku, a tak musely postačit vnitřní prostory našich družinek – v nich děti luštily všechno, co nějak souvisí se světem čar a kouzel. Kdo si nevěděl rady, mohl se poohlédnout po nápovědách ukrytých ve všech odděleních družiny. Odměnou nebyl pro děti jen dobrý pocit z úspěšného vyřešení všech rébusů, hádanek, šifer či přesmyček, ale také kotlík, který čarodějnice naplnila spoustou dobrot.

 Erika Saxana Salkim a Jiří Vigo Velčovský

Ptáci žijí tady s námi

Již čtvrtým rokem se žáci třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868, zapojují do kampaně ekologické organizace Lísky Vsetín „Ptáci žijí tady s námi“. Třetím rokem se zapojují současně do kampaně ornitologů NE/ZABEZPEČENÁ ZASTÁVKA. Miliarda ptáků ročně hyne zbytečně a právě projekt Bezpečné zastávky to má zastavit. Ornitologové oslovují školy a spolky, aby se zapojily. Oceňuje se nápad a také správné zabezpečení, kdy má být zastávka zabezpečena obrázky ve vzdálenosti cca 10 cm od sebe. V praxi je to však trochu problém. Ve Zlíně mají zastávky speciální skla a proto už nemá smysl zastávky zabezpečovat. K zabezpečení zastávky je totiž potřeba písemný souhlas majitele zastávky. V minulosti se nám podařilo získat souhlas např. v obci Oldřichovice a v loňském roce v Otrokovicích (Náves a na ul. Objízdná). Jsme moc rádi, že nám souhlas se zabezpečením zastávky dali i v letošním roce na Městském úřadu v Otrokovicích. I když zvítězily opět motivy „drobných ptáků“ a město si přálo omezit počet ptačích siluet.
Žáci se tak vydali dne 30. dubna na Trávníky (u fotbalového hřiště FC VIKTORIA na ul. Zlínská) a zastávku zabezpečili. Jak se jim dílo podařilo si můžete prohlédnout, až tudy pojedete. Doufáme, že počet ptáků, kteří by mohli narazit do skleněné plochy bude menší. A také, že se zastávka bude líbit vlastníkovi i cestujícím.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Krajské kolo „Poznej a chraň“

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo krajské kolo soutěže „Poznej  chraň“. Z druhého místa v okresním kole do něho postoupila také tři děvčata ze třídy IV. B. Letošním tématem byly „Bylinky“. Nepovinným úkolem do krajského kola byla výroba herbáře bylin, které právě ve Zlínském kraji kvetou. Děvčatům pomáhali žáci celé třídy IV. B. Bohužel první bylinky se nám nepodařilo dobře usušit, a tak celá třídy sbírala byliny na Šternberské stezce 12. dubna. Dívky si vše zapisovaly a také kašírovaly desky herbáře. Dokonce všechny tři a ještě dvě jejich kamarádky přišly do školy ve čtvrtek o Velikonočních prázdninách. Dívkám se herbář opravdu podařil a na soutěži byl oceněn jako nejlepší.
Ve vědomostní části byli soupeři lepší. Dívky obsadily 8. místo v této krajské soutěži. Někdo může být zklamán, ale je to hezké umístění. Získaly nové zkušenosti a už nyní se těší na další výzvu v příštím školním roce.
Já bych jim chtěla poděkovat za čas, který soutěži věnovaly. Po celou dobu přípravy chodily do třídy před sedmou hodinou ranní před výukou. Doufám, že jim jejich snaha vydrží a získané znalosti o bylinách v životě ještě využijí.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Academia Film Olomouc a Pevnost poznání

Nelehké úkoly čekaly dva hlavní hrdiny dokumentu BBC Earth Pidiobři 3D (Tiny Giants) čipmanka a křečka prériového. První z nich se připravoval na  zimu a druhý se poprvé samostatně musel popasovat s nástrahami pouště. Unikátní záběry pořízené vysokorychlostními kamerami nás nechaly autenticky nahlédnout do života takto malých živočichů.  Mohli jsme tak alespoň trochu poznat ekosystémy, které u nás nenajdeme – severský les a poušť.
Příběh, který, ačkoliv jde o dokument, okamžitě vtáhl do děje, při němž všichni v sále ani nedutali a drželi pěsti oběma hlavním protagonistům, zhlédla IV.A v rámci festivalu Academia Film Olomouc Junior.
Po projekci filmu jsme se přesunuli do Pevnosti poznání, kde pro nás byl připravený výukový program o středověkém městě. Nakonec jsme si celou historickou expozici prošli, vyzkoušeli si nabít dělo a v náslechovém tunelu odhanout, odkud se blíží nepřítel.
Cestu na nádraží jsme spojili s malou prohlídkou města, které v minulosti bylo významným moravským centrem a je spojeno také s rodem Přemyslovců, o němž se právě učíme ve vlastivědě.

Chtěli bychom moc poděkovat týmu organizátorů AFO Junior, kteří na nás počkali i přes značné zpoždění vlaku a posunuli začátek projekce o celých dvacet minut – DĚKUJEME!

IV.A a E. Kořenková

 

Den Země

První stupeň se zapojil do ekologického svátku s názvem Den Země, který je podle kalendáře stanoven na 22.4. Tímto dnem poukazujeme na ničivé dopady lidské činnosti, které tíží naši planetu. Každá třída si zvolila svůj plán, jak se s touto tematikou seznámit a pomoci naší matičce Zemi.
Třída I. A podnikla jarní vycházku do přírody a I. B sadila duby.
Žáci z II. A i C zkoumali koloběh vody, kde se voda bere a jak můžeme vodou šetřit.
Třída II. B vytvářela plakáty, jak správně třídit odpad, a také vytvářela do své třídy popelnici na plast a papír.
Třetí a páté třídy vytvářely plakát a vlastní popelnice na tříděný odpad.
IV. A. zjišťovala, co je Den Země, seznámila se s pojmem re-use a navrhovala, jak omezit produkci odpadu na naší škole. Třída IV. B zabezpečila zastávku siluetami ptáků, zúčastnila se ekologické soutěže – Poznej a chraň a také se vydala po Šternberské stezce. IV. C vytvářela popelnice na tříděný odpad do své třídy.

Mgr. Markéta Homolová

 

Den Země na Lukově

Den Země připadá na 22. dubna a jeho smyslem je upozornit na ochranu životního prostředí.
Žáci třídy IV. B ZŠ Zlín, třída Svobody 868, jsou již čtvrtým rokem partnerskou organizací hradu Lukova, proto se na Den Země vydávají tradičně právě sem. V letošním roce s malým jednodenním zpožděním 23. dubna. Již po cestě sbírali žáci odpadky, které zde v přírodě zanechali po velikonočních svátcích návštěvníci hradu. Musíme je ale pochválit, nebylo jich tentokrát mnoho. Po cestě žáci určovali kvetoucí rostliny a poslouchali zpěv ptactva. Před hradem odevzdali vyrobené čarodějnice panu Holíkovi, předsedovi Spolku přátel hradu Lukova. Čarodějnice budou spáleny v sobotu právě při akci „Pálení čarodějnic“. Žáci je vyráběli ve skupinkách ve škole a užili si při nich hodně legrace.
Poté se žáci vydali na ptačí pozorovatelnu vybudovanou za hradem. Pan Holík si žáky vyzkoušel, zda poznají ptáky na obrázcích, a potom už žáci poslouchali a sledovali, zda se některý z těchto druhů v jejich blízkosti objeví. Vycházka a pozorování byly  součástí akcí ekologické organizace Líska Vsetín a jejich kampaně „Ptáci žijí tady s námi“.
Poté žáci posbírali klestí na „Pálení čarodějnic“, zkontrolovali studánku na Prádlech a studánku Rudolfa Petrly. Z dnešního dne si odnášeli plno dojmů a také obdivu ke členům Spolku přátel hradu Lukova, kteří zde odvádějí úžasnou práci. Každý rok vidíme, kolik toho opět zbudovali.
Nezbývá než doufat, že takových ochotných dobrovolníků a ochránců historie i přírody bude přibývat. Žáci se na hrad Lukov vždy rádi vrací a třeba i z jejich řad se v budoucnu přidají noví nadšenci.

                                                                                                                           Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Kavárnička pro rodiče žáků ze tříd s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka

Vážení rodiče,
přijměte pozvání na jarní Kavárničku, tedy na další společné setkání, které se uskuteční v pondělí 15. dubna 2019 v 16:30 na I. stupni v místnosti č. 234.
Připravili jsme pro Vás několik zajímavých prezentací a informací o průběhu nadstandardního vzdělávání Vašich dětí.

Vážíme si Vaší spolupráce a těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Jana Kafková
Hrát si, poznávat a sportovat, z. s. 

 

Den Země se blíží

Každoročně připadá 22. duben na oslavy Dne Země. Žáci třídy IV. B se do této kampaně zapojují již čtvrtým rokem. V letošním roce nás v měsíci dubnu čeká hned několik akcí. Jako první jsme se vydali 12. dubna po naší Šternberské stezce. Žáci po cestě sbírali jarní byliny do herbáře, zapisovali časy a km mezi jednotlivými zajímavými místy. Někteří měli dokonce krokoměr. Po cestě jsme vyhlíželi ptáka roku hrdličku divokou, ale tu jsme bohužel nespatřili. Za to nás svým zpěvem odměnili další ptáci v lese i nad poli.
Žáci vše pečlivě fotografovali, zapisovali, nahrávali na videa. V každém ekosystému jsme hledali typické živočichy i rostliny. Žáci byli odměněni pohledem na srnky, zajíce, sýkory,… Kachen divokých jsme tentokrát tolik neviděli, protože většina živočichů se stará o potomstvo. Směli jsme však nahlédnout do opravených prostor dvoru Leopoldov. V Pohořelicích jsme se zastavili v jírovcové aleji a také u naší lípy republiky. Zde nás mile překvapila naše žákyně Natálka. U lípy stál velký kámen, který sem přivezli její tatínek a dědeček. Tatínek také vyrobil novou cedulku označující naši lípu jako LÍPU REPUBLIKY. Natálka tuto cedulku předvedla a nainstalovala. Na pevno ji přijde upevnit ještě její tatínek, kterému moc děkujeme.
Jsem moc ráda, že mám ve třídě takové ochotné a nápadité rodiče. Panu Tomíčkovi i Natálce moc děkuji. Poděkování patří i žákům, kteří se na stezku vydali přes studené počasí. A samozřejmě také jejich rodičům za důvěru a vybavení žáků na cestu. Doufám, že žáci si uvědomí význam všech našich aktivit a budou přírodě a regionu, ve kterém žijí, pomáhat i v budoucnu.

Už teď se těší na další hezké akce.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Družina si sviští na dopravním hřišti

Zpestřením pobytu ve školní družině pro děti ze IV. a VI. oddělení byla v tomto týdnu návštěva dopravního hřiště. Děti si mohly prakticky vyzkoušet dodržování základních pravidel silničního provozu a zopakovaly si dopravní značky, ať už jako řidiči, nebo jako chodci. V některých situacích samy poznaly, že je potřeba velké opatrnosti a předvídavosti, aby nedošlo k dopravní nehodě.

Těšíme se na další společnou akci, příště snad za lepších povětrnostních podmínek.

Erika Salkim a Jiří Velčovský

Vyznamenání Zlínského kraje p. učitelce Přílučíkové

Ve Sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě 2. 4. 2019 při slavnostním aktu obdržela naše paní učitelka I. stupně Mgr. Libuše Přílučíková vyznamenání, které jí bylo uděleno Zlínským krajem. Z rukou představitelů kraje převzala medaili, diplom a krásnou skleněnou sošku sovy, která je symbolem vzdělanosti.
Je to hodnotné a mimořádné ocenění její dlouhodobé kvalitní pedagogické činnosti. Medaile nese kromě znaku Zlínského kraje i sdělení, že její nositelka má vysoké zásluhy a její práce je přínosem k rozvoji vzdělanosti ve Zlínském kraji.

NAŠÍ MILÉ KOLEGYNI ZE SRDCE BLAHOPŘEJEME, VÁŽÍME SI TOHOTO ÚSPĚCHU!

PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

Přečtěte si, jak o této události píší jinde na internetu:
Ocenění učitelů (zkola.cz)


Ocenění učitelů (kr-zlinsky.cz)

 

První ročník turnaje v ping pongu

Historicky první předvelikonoční turnaj v ping pongu se hrál na naší škole v pátek 29.3. Přípravné zápasy chlapců i dívek probíhaly po celý týden o přestávkách na školních stolech, kdy často chlapci učili dívky základním dovednostem při hře ping pongu. Pořadatele mile překvapil velký počet přihlášených závodníků z 6. – 9. tříd.
Během turnaje se sedm desítek chlapců a dívek postupně vystřídalo u 9 hracích stolů. V základním kole změřili své síly žáci systémem každý s každým, do 2. kola postupovali vždy dva nejlepší závodníci, kteří si výhrou ve 2. kole zajistili postup do finále.
Ve dvouhře kategorie dívek se do finále probojovaly žákyně šestého ročníku A. L. Mikošková a B. Čížková, která s přehledem zvítězila nad soupeřkou 2:0. Třetí místo získala K. Šidlíková ze sedmého ročníku.
V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník) se z vítězství ve dvouhrách radoval F. Zívalík, který ve finále porazil A. Václavíka těsně 1:2. Na třetím místě skončil P. Stuchlík. Všichni tři jmenovaní jsou reprezentanti třídy 7.C.
Dvouhra starších žáků se nesla v duchu souboje hráčů 8. a 9. ročníku, mezi nimiž se do finále probojovali M. Konečný a T. Kalivoda, který podlehl soupeři 1:2. Třetí místo vybojoval M. Dlapa.
Sportovní nasazení všech hráčů bylo nad očekávání velké, emoce při výhře či prohře překvapily nejednoho diváka z řad učitelů i žáků.
Blahopřejeme všem vítězům i poraženým.

Mgr. H. Březinová, Mgr. M. Pokorná

NATÁČENÍ VÝUKY VE DRUHÉ TŘÍDĚ

Poděkování patří třídě II. C Erin, kde bylo pracovníky Národního ústavu vzdělávání v Praze (organizace přímo řízená Ministerstvem školství) uskutečněno 3. dubna natáčení výuky, tzv. videohospitace. Pracovnice vysoce ocenily kvalitu výuky, za což děkujeme p. uč. Sovjákové. Video, které bude na internetu asi za dva měsíce, je určeno pro inspiraci pedagogické veřejnosti.

Informace k úhradám stravného

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace

1. Platby je potřeba hradit předem na účet školní jídelny č. 40184-1422344369/0800 a vždy uvádět variabilní symbol a konstantní symbol 2222. (Variabilní symbol je číslo, přidělené vedoucí šk. jídelny, slouží také k internetovému objednávání obědů. Pro každého strávníka individuální).

2.  Výše zasílaných plateb je na Vašem uvážení.  V průměru má měsíc 20 pracovních dnů, výjimečně může mít až 22 pracovních dnů. Proto doporučujme výši měsíční úhrady vynásobit počtem dnů a cenou stravného dle kategorie dětí, svačinky 13Kč/den. V případě, že na strav. účtech vašich dětí nebude dostatečný kredit, nebude možné TECHNICKY objednat si obědy a svačiny.

3. FORMY ÚHRADY:
BEZHOTOVOSTNĚ:
–  formou trvalého příkazu, kde částka bude každý měsíc vždy ve stejné výši, dle vašeho uvážení
–  nebo zasílat měsíčně částky dle aktuální výše zůstatku kreditu na stravovacím účtu vašich dětí (nutno sledovat výši kreditu)
–  zasílat platbu nepravidelně, kdy zašlete vyšší částku, která pokryje více měsíců

HOTOVOSTNĚ:
Lze provést v kanceláří vedoucí školní jídelny vždy první tři pracovní dny v měsíci, od 7:00 – 15:00.

4. Ceny obědů v aktuálním školním roce 2018/2019 dle věkové kategorie u dětí:
7-10 let                25,–Kč
11-14 let              27,–Kč
15 a více              31,–Kč
Svačiny                13,–Kč

5.  V případě přebytků financí na stravovacích účtech na konci šk. roku: (Neodebrané obědy z důvodu nemoci, prázdniny, řed. volno atd.)
– zákonní zástupci žáka mohou zažádat emailem vedoucí  šk. jídelny (jidelna@zsmalenovice.cz) o vrácení přeplatku na stravovacím účtu  na účet rodičů. (Uvést číslo účtu rodičů).
– v případě nepožádání o vrácení přebytku se částka převede do následujícího šk. roku
– žákům, kteří v daném šk. roce končí, (9. ročník, přestup na jinou školu apod.) budou přeplatky automaticky bez vyžádání rodičů vráceny bankovním převodem na účty rodičů.

6. Výši aktuálního stavu kreditu vašeho dítěte zjistíte kdykoliv při přihlášení do objednávkového systému jídelny na www.zsmalenovice.cz.

  Vedení ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, přísp. org.

 

 

Přihlašování a odhlašování školních svačin

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU: Žák se přihlásí k odběru svačin vyplněním a odevzdáním Přihlášky k odběru školních svačin. (podpis zákonného zástupce žáka).
Přihláška se odevzdá v kanceláři vedoucí školní jídelny.

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU SVAČIN: Přihlášený žák se může odhlásit z odebírání svačin písemnou formou (podpis zákonného zástupce) s účinností od prvního dne následujícího měsíce. (např. během měsíce února lze písemně odhlásit svačiny s účinností od 1.března).

FORMULÁŘE přihlášení a odhlášení svačin jsou k dispozici ke stažení na www.zsmalenovice.cz  nebo je lze vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Odhlášení je nutno předat v kanceláři školní jídelny v listinné podobě.

V případě nemoci či delší nepřítomnosti žáka lze PŘECHODNĚ odhlásit svačiny telefonicky nebo emailem v kanceláři šk. jídelny. ( tel.775 564 055  email: jidelna@zsmalenovice.cz). Uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, délku očekávané nepřítomnosti ve škole. Po návratu do školy žák nebo zák. zástupce žáka ohlásí tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny, svačiny začne žák opět odebírat následující den po ohlášení.

JÍDELNÍČEK svačin na daný měsíc je vyvěšen u školní jídelny a na internetových stránkách školy.

M. Bartončíková                                                                                       PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
vedoucí šk. jídelny                                                                                       ředitelka školy

Poznej a chraň 2019

I v letošním školním roce Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek ekologickou soutěž „POZNEJ A CHRAŇ pro žáky 4. – 7. tříd základních škol a primy a sekundy víceletých gymnázií. V letošním roce se do okresního kola vydala dvě družstva žáků třídy IV. B. Soutěž se konala 28. března na Den učitelů pro oblast Zlínska na ZŠ Zlín Mostní. Letošním tématem jsou „Byliny – zvláště bylinky“. Nepovinným úkolem pro oblastní kolo bylo vypracovat plakát na téma „Byliny“ na formátu A2. Úkol byl zvláště oceněn a nás těší dvojitý úspěch žáků naší školy.
Družstvo ve složení: Večerka, Pospíšil, Vránová se s plakátem umístilo na 3. místě a práce postupuje do dalšího kola a družstvo ve složení: Tomíčková, Vavrušová, Hájková se s plakátem umístilo na 2. místě a také jejich práce postupuje do dalšího krajského kola.
Největší radost žáci ale měli z umístění na krásném 2. místě za vědomostní část soutěže, které obdržela děvčata ve složení: Tomíčková, Vavrušová, Hájková. Tato děvčata budou školu reprezentovat i v krajském kole soutěže, které se uskuteční 25. dubna na ZŠ Zlín Mostní. Všem účastníkům soutěže děkuji za čas, který věnovali přípravě, a samozřejmě jim také gratulujeme a postupujícím přejeme hodně zdaru v krajském kole soutěže.

   Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva

Letošní lyžařský kurz proběhl 21.1. – 25.1. 2019 v areálu Rališka v Horní Bečvě.
Od školy jsme odjeli v 9 hodin ráno. Vzhledem k velkému počtu účastníků jsme potřebovali kromě autobusu i doprovodné vozidlo, které nám vezlo zavazadla. Kolem jedenácté hodiny jsme dorazili do Horní Bečvy a autobus nás vyložil na parkovišti pod chatou Cherry. Lyže jsme si odnesli z parkoviště sami, zavazadla nám dovezli až k chatě. Ubytovali jsme se, poobědvali a vydali se pěšky s lyžemi na ramenou ke sjezdovce. Následovalo rozřazení do tří družstev a byl zahájen výcvik. Po ukončení odpoledního lyžování jsme si lyže uložili do garáže pod sjezdovkou a nemuseli jsme je každý den nosit dvakrát nahoru a dolů.
Po večeři jsme se seznámili s řádem chaty, pravidly chování a s denním režimem. Ten byl dost pravidelný. Budíček v 7.15, snídaně v 7.45, odchod na dopolední program v 8.30. Dopolední výcvik trval do 11.00, následoval návrat do chaty, oběd, polední klid a ve 13.30 nástup na odpolední program. Návrat do chaty byl v 16.30, osobní volno a hygiena, v 18.00 večeře a v 19.30 začínal večerní program. O ten se každý večer postaralo jedno družstvo. Celý den členové družstva vymýšleli zajímavý program pro ostatní. Střídaly se hry, soutěže, došlo i na karaoke.
Lyžovali jsme každý den kromě středečního odpoledne, kdy jsme se vydali na průzkum okolí a prohlédli si i další sjezdovky, které ale nebyly v provozu.
Všichni se určitě za tento týden naučili něco nového a zdokonalili se v lyžování. Největší posun byl znát na třetím družstvu, které na konci týdne zvládlo jezdit na vleku i na lanovce a všichni jeho členové byli schopni sjet celou sjezdovku.
Naposledy jsme lyžovali v pátek dopoledne a po obědě jsme vyrazili na cestu domů.
Celý týden jsme měli ideální sněhové podmínky, počasí nám přálo a všichni se vrátili domů unavení, ale zdraví a spokojení.

I. Bělíková

Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
s rozšířenou výukou hudební výchovy
ve Zlíně – Malenovicích

 

CO O NÁS MOŽNÁ (NE)VÍTE?!

 

11. základní škola v Malenovicích na tř. Svobody je jedinou školou ve Zlínském kraji, na které probíhá od roku 1990 projekt rozšířené výuky hudební výchovy. Otevíráme vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv). Dítě je zařazeno do 1. třídy s RvHv na základě talentové zkoušky v mateřské škole, na žádost rodičů i při zápisu do 1. tříd.
Základním kritériem pro zařazení dítěte do této třídy je smysl pro rytmus, dobrá koordinace motoriky a čistá intonace. Děti jsou vybírány našimi zkušenými sbormistryněmi a vyučujícími hudební výchovy.
Komplexní hudební průprava je vhodně doplňována v ZUŠ Zlín – Malenovice, která sídlí ve stejné budově – děti nemusí nikam docházet. Těší nás, že náš projekt rozšířené hudební výchovy i dnes stále oslovuje desítky dětí, které k nám přijíždějí nejen z Malenovic, ale i širokého okolí. Máme také 100% úspěšnost při přijímacím řízení na konzervatoři – mnozí naši absolventi si hudbu vybrali za svou budoucí profesi.
V průběhu školní docházky se děti postupně stávají členy tří školních dětských pěveckých sborů – přípravného sboru (žáci 1. a 2. třídy), DPS Čamlíci (3. – 5. ročník) a DPS Carmina bona, jehož členy jsou žáci II. stupně. Cílem sbormistrů je, aby děti poznaly hudební díla nejrůznějších slohových období a hudebních stylů, aby pocítily pocit radosti a uspokojení ze společné práce a z jejich výsledků.

Děti pravidelně vystupují na akcích školy (Jarmark, koncert pro maminky,..), připravují tradiční adventní, novoroční a letní koncerty, které jsou širokou veřejností hojně navštěvovány , mají za sebou nahrávání CD (jmenujme poslední „Z mých snů a přání“, „Hudba je můj život“), nejstarší zpěváci vystoupili jako hosté na koncertě k 30. výročí založení folkrockové skupiny Fleret, spolupracovali na vánočním koncertě Martina Chodúra či na koncertech komorního souboru Collegium Classic, zpívali s Markétou Konvičkovou. Sbory vystupují také na prestižních akcích města Zlína, zúčastňují se festivalů, soutěžních přehlídek a vystoupení vždy s velmi dobrým umístěním např. krajská soutěžní přehlídka školních dětských pěveckých sborů v Uherském Hradišti a Chropyni, soutěžní přehlídka v Uničově, celostátní přehlídka DPS v Rychnově nad Kněžnou, mezinárodní přehlídka v Sušici, celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby v Bratislavě,  Perníkový festiválek v Pardubicích, Loučenská vločka v Loučné nad Desnou, Zpívání s Choltickým vodníkem, vystoupení v Českých Budějovicích, Trenčíně, Českém Krumlově,…

Zpěv činí potěšení na duši, vznikají krásná přátelství a kultivuje se hudební vkus a názor.

 

 

Dopis rodičům předškoláků

Vážení rodiče předškolních dětí,

přiblížily se jarní měsíce a s nimi se v pátek 5. dubna 2019 bude konat zápis do I. ročníku základní školy.

Zápis proběhne 5. 4. v době od 13 do 18 hodin v pavilonu I. stupně, v I. patře, tj. levý vstup do školy. (Bude označeno šipkami a poutačem před budovou).  Pro přípravu k zápisu Vašeho dítěte je pro Vás připravena internetová aplikace www.zapisdozszlin.cz, která bude spuštěna 16.3.2019.

V naší škole budeme zapisovat ne třech pracovištích. Abyste nemuseli čekat, můžete si prostřednictvím rezervačního systému zadat konkrétní hodinu, kdy se dostavíte.

K zápisu přijďte i s dítětem, v případě jeho akutní nemoci v daný den je možné se telefonicky omluvit a dohodnout náhradní termín. (tel. 577 104 411).

Rodiče mají podle školského zákona povinnost zapsat k povinné školní docházce dítě, které v tomto roce do 31. 8. 2019 dovrší věk šesti let. K zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz.

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, sdělte nám to při zápisu.

 

Milí rodiče,

nabízíme Vám možnost blíže poznat, jak v naší škole pracujeme a zároveň se seznámit s prostředím školy, informovat se o všech našich vzdělávacích programech.  (Rozšířená hudební výchova, Základní škola, Třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka).  Můžete také konzultovat s naší školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou.

Pro předškolní děti a jejich rodiče se budou konat akce:

Dne 21. 3. 2019 v 16 hodin „Škola nanečisto“

Dne 14. 3. 2019 Den otevřených dveří 14:00 – 17:00 a v 16 hodin „Zvídaví předškoláci“.

Bližší informace naleznete na plakátku.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Vedení 11. ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, Zlín – Malenovice

 

 

Dějepisná olympiáda

Žáci třídy IV. B se zúčastnili prvního kola Dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj. Tři nejlepší v prvním kole, které se uskutečnilo ve škole, se vydali v pátek 22. února do Mikulčic. Zde proběhlo 2. kolo. V první kategorii 4. – 6. tříd soutěžilo celkem 29 žáků ze ZŠ a gymnázií. Žáci naší školy sice neobsadili první pozice, ale velmi pěkně školu reprezentovali. Nejlépe se umístila J. Vavrušová, která obsadila 8. místo. V soutěži šlo o každý bod i doslova sekundu. Rozdíly mezi žáky byly totiž velmi malé. Porota na prvním místě vždy ohodnotila body a v případě stejného bodového ohodnocení volila pořadí podle rychlejšího času. Na 13. místě se umístila N. Tomíčková a R. Večerka obsadil 20. místo. Žáci reprezentovali školu nejen svými znalostmi, ale také slušným chováním. Odměnou jim byla procházka po areálu v Mikulčicích a vyhlídka z nové rozhledny.

A co vlastně víme o Mikulčicích? Jde o národní kulturní památku. V 8. a 9. století zde stál velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím  na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha.  Jde o jedno z míst možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Archeologové zde objevili základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů.

Pořadatelé připravili i krásný závěr typický pro Slovácko.  Žáci tak měli jedinečnou možnost vyslechnout si filmové melodie a melodie skupiny Beatles v netradičním pojetí – hře na cimbál (K. Osičková) doprovázený houslemi (P. Holinek). Velké poděkování určitě patří organizátorce soutěže paní Haně Novotné. Na památku dostali žáci i tašky s materiály týkající se historického období Velká Morava. Pro všechny tři účastníky za naší školu to byl moc hezky prožitý den a určitě si z Mikulčic odnesli nové poznatky i zážitky.

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

 

Prevence chřipky

Obecná preventivní hygienická opatření
Informace Státního zdravotního ústavu, oddělení epidemiologie infekčních nemocí

8. 2. 2019

Obecná preventivní hygienická opatření, která mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění v kolektivu.

1.      Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
2.      Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
3.      Myjte si často a opakovaně ruce: mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění, pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
4.      Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.
5.      Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
6.      Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
7.      Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.
8.      Zvyšujte svojí individuální odolnost správnou životosprávou, zejména:
                         jezte pestrou stravu
                         zvyšte přísun přirozených vitamínů – ovoce, zelenina
                         otužujte se
                         dodržujte přiměřenou fyzickou aktivitu, choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu
                         často větrejte místnosti, kde pobýváte
                         dbejte na kvalitní a dostatečný spánek
9.      Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále!

Soutěž v recitaci a mluveném projevu

Ve středu 6. února 2019 se na 2. stupni uskutečnila recitační soutěž a soutěž v mluveném projevu. Své síly mezi sebou měřili žáci šestých a sedmých tříd a poté osmáci a deváťáci. Přehlídka básní byla rozmanitá, dokonce jsme slyšeli i umělecky zpracovanou prózu. Vyhrát však mohli jen ti nejlepší:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                                                                       2. kategorie (8. a 9. ročník)

1. místo K. Šidlíková                                                                                          1. místo L. Dirbáková
2. místo V. Dotti                                                                                                 2. místo M. Zatloukal
3. místo A. Vodárková                                                                                       3. místo E. Přikrylová 

Do soutěže v mluveném projevu se zapojilo 12 žáků. Jejich úkolem bylo po krátké přípravě plynule a smysluplně mluvit o tématu, které si vylosovali. Odvážlivci zapojili svoji fantazii a řečnické dovednosti, jak nejlépe mohli, a zde máme výsledky:

1. kategorie (6. a 7. ročník)                                                                       2. kategorie (8. a 9. ročník)

1. místo E. Opršalová                                                                                       1. místo K. J. Pospíšil
2. místo D.Družbík                                                                                           2. místo J. Mašláň
3. místo E. Pavlíček                                                                                          3. místo H. Škarpová
                                                                                                                            čestné uznání – D.  Beljajeva 

Všem soutěžícím i porotě děkujeme a postupujícím recitátorům přejeme hodně štěstí a pevný hlas v kole okrskovém.

Mgr. Lucie Juříčková

Carmina bona v Praze, Moritzburgu a Drážďanech

Ve dnech 14. 12. – 16. 12. 2018 se Carmina bona vydala na dlouho očekávanou cestu, jejímž hlavním cílem bylo vystoupení na adventních trzích na Staroměstském náměstí v Praze.
Vyrazili jsme v pátek ráno autobusem do Prahy. Autobus zaparkoval na parkovišti u Hlavního nádraží a odtud jsme se vypravili pěšky přes Václavské náměstí, Národní třídou a kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí. Měli jsme dost času, a tak jsme si prohlédli adventní výzdobu náměstí, vydali se na Karlův most, postáli před Orlojem a připravili se na vystoupení. Naše duhové sborové peleríny vyvolávaly velký zájem návštěvníků Prahy a často jsme se stávali objektem fotografování. Vystoupení sledovali početní diváci a sklidili jsme zasloužený potlesk.
Po vystoupení nastal čas na zpáteční cestu směrem k Hlavnímu nádraží. Autobus nás dovezl na místo ubytování do Mělníka.

V sobotu ráno jsme vyrazili za poznáním. Prvním cílem byl Moritzburg – místo natáčení pohádky Tři oříšky pro Popelku, dále jsme pokračovali do Drážďan, kde jsme si prošli Staré město, navštívili Nové a Staré náměstí a s chutí si zazpívali české koledy u kostela Frauenkirche. Po návratu do Mělníka a chutné večeři jsme ještě prošli večerní Mělník.  

V neděli ráno po snídani jsme se sbalili, šli se podívat na blízký soutok Labe s Vltavou a potom už následovala cesta domů.

I tato sborová akce byla spolufinancována městem Zlín, za což velmi děkujeme.

Irena Bělíková

Budapešť – dunajská perla

Mezi zdařilé aktivity naší školy patří také bezesporu dějepisné exkurze do zahraničí pro žáky II. stupně, které pořádáme v rámci vzdělávacích programů. V loňském roce jsme navštívili v doprovodu skvělého průvodce PhDr. Pavla Kočího hlavní město Rakouska Vídeň.
V letošním roce se chystáme do Budapešti. V části Buda nás čeká komentovaná prohlídka středověké části města, a to: Královský palác, Prezidentský palác, Matyášova fontána, chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty, socha sv. Štěpána. Dále budeme pokračovat v části Pešť opět s komentovanou prohlídkou památek 19. století. Jedná se o náměstí Hrdinů, Památník Milénia, Anonymus, historické metro, Vajdahunyádský hrad, chrám sv. Štěpána, Parlament, Váci utca.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zvláště vedení naší školy, které tyto aktivity plně podporuje.

PaedDr. Ludmila Stojaníková

 

Po Šternberské stezce

Žáci třídy IV. B pracují v letošním roce na celoročním projektu Po Šternberské stezce. V úterý 22. ledna byli pozváni na výroční schůzi členů Klubu českých turistů na Jižní Svahy, kde svůj projekt prezentovali. Mimo to zde prezentovali i průvodce, který navrhli a který by mohl vyjít tiskem pro zájemce.
V rámci projektu nominovali žáci se svou třídní učitelkou také jírovcovou alej u kapličky v Pohořelicích do kampaně ALEJ ROKU 2018. Z nominovaných 92 alejí se naše umístila na krásném 12. místě  v celkovém pořadí. Za Zlínský kraj soutěžily jen dvě aleje a zde se alej v Pohořelicích umístila na prvním místě. Celkem získala 163 hlasů. Kompletní výsledky najdete na odkazu: https://www.alejroku.cz/2018/ vysledky-2018  
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se hlasování zúčastnili, a doufáme, že myšlenka naší Šternberské stezky nezůstane jen na papíře, ale časem ji budou využívat všichni, kteří se zajímají o regionální přírodu a historii.

  Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Příprava občanů k obraně státu

Žáci třídy IV. B se ve škole věnují také tématu „Příprava občanů k obraně státu“. Proto velmi uvítali, že se pravidelně každý měsíc mohou dobrovolně zapojit do soutěže POKOSU. Každý měsíc zasíláme odpovědi na otázky od několika žáků. Za měsíc prosinec byl ze správných odpovědí vybrán žák naší třídy Vojtěch Pánek a v těchto dnech obdržel ceny za výhru.
Vojta měl velkou radost, že jeho úsilí, které vynakládá při vyhledávání a zpracování odpovědí na zadané otázky, bylo oceněno. Výhra potěšila i ostatní žáky a motivuje je k dalšímu zájmu o tuto soutěž. Žáci se tak dozví nejen nové informace, ale zejména se je naučí vyhledávat a zpracovávat, což je nelehká a dlouhotrvající úloha. Kdo ji zvládne, bude se v budoucnu snadněji učit, orientovat se v textech, rozezná to podstatné.
Vojtovi gratuluji a doufám, že řady dobrovolníků se zvětší. Vždyť i ceny z výhry od POKOSU stojí určitě za tuto námahu.

 Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka IV. B

Soutěž ve spelování

Ještě před vánočními prázdninami se žáci 4. a 5. ročníků a třídy III.A.E utkali v anglickém hláskování. I když by se mohlo zdát, že jde o jednoduchou záležitost, žáci se na soutěž pečlivě připravovali. Jejich snaha a píle nepřišla v niveč. Prokázali výbornou znalost anglické abecedy při diktátu hlásek i celých slov. Ti nejlepší pak soutěžili o nejvyšší příčky při spelování slov zadaných obrázkem.
V mladší kategorii se na 3. místě umístil R. Večerka, na 2. místě V. Velčovská a zvítězil A. Batěk.
Mezi páťáky byla třetí A. Urbánková, druhý byl V. Peprníček. První místo obsadil V. Jašík. Gratulujeme!
Děkujeme všem žákům za účast a chuť věnovat svůj volný čas takovéto soutěži.

-kk-

Vánoce v muzeu

Ve středu 19. 12. navštívila třída I.A Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Docestovali jsme do starého Zlína před více než sto lety a vydali jsme se na oslavu Štědrého dne podle zápisu Františka Bartoše. Jak štědrý to byl den, co se jedlo a jak se slavilo narození Ježíška jsme si prohlédli na výstavě malovaného nábytku. V dílničce si pak děti vyrobily koledníky a postavily městečko. S krásnými výtvory jsme se všichni spokojeně a vánočně naladěni vraceli domů.

Mgr. Jana Svozilová

Čamlíci v adventu

Rozsvícení vánočního stromu symbolizuje začátek adventního času. V neděli 2. prosince byl v 16 hod. na prostranství před poštou v Malenovicích již tradičně rozsvícen vánoční stromeček. Tuto slavnostní chvíli doplnil i kulturní program, v rámci kterého vystoupil i náš mladší školní sbor Čamlíci. Děti pod vedením své sbormistryně Mgr. Dany Kozárkové zazpívaly pásmo koled a vánočních písní. Poděkování patří jak dětem za pěkné vystoupení, tak i jejich rodičům, kteří své ratolesti na náměstíčko v Malenovicích i přes nepřízeň počasí doprovodili.

Mgr. Klára Bartoníková

Mikulášské závody ve skoku vysokém

Velká pochvala za odvahu a osobní nasazení patří žákům, kteří ve středu 5. prosince reprezentovali naši školu na závodech ve skoku vysokém ve zlínské základní škole Emila Zátopka. Na závod dorazil i Mikuláš s čertem a andělem a vítězům závodu rozdával ceny a medaile.
Žáci změřili své síly s atlety, kteří se věnují tomuto sportu systematicky celý rok. Za účast bych ráda pochválila: K. Šidlíkovou a E. Juruškovou, V. Romankovou a K. Janíkovou, B. Skácelovou, A. Martiniho (skočil 147 cm), D. Polhoše (skočil 140 cm a umístil se v mladších žácích na 3. místě) a M. Otrusinu  (skočil 152 cm a umístil se ve starších žácích na 3. místě).
Dále chválím všechny žáky, kteří na závod trénovali, ale nakonec se ho nezúčastnili.

Mgr. Michaela Pokorná

Adaptační pobyt IV.A

3. 12. 2018 jsme s žáky třídy IV.A vyrazili na třídenní adaptační pobyt do vizovické Reviky. Do Vizovic jsme se dopravili vlakem a z nádraží se pěšky vydali k penzionu Revika. Přes nepříznivou předpověď nám počasí přálo a dorazili jsme bez větších potíží. Ubytovali jsme se v útulných 3-4 lůžkových pokojích a po krátkém povídání o pravidlech našeho pobytu nás k obědu příjemně překvapila vynikající svíčková. Popřáli jsme si dobrou chuť jako obři a trpaslíci, což nás hodně rozveselilo. Po poledním klidu jsme se opět sešli ve velkých prostorách restaurace, která byla vyhrazena pouze pro nás, a začal program prvního dne plný zajímavých her a povídání.
Když se deštivé počasí umoudřilo, vyběhli jsme na chvíli ven a zahráli si běhavou hru Předávání vzkazu. Děti byly asi nejvíce nadšené z noční hry Upír, kterou nás spolužáci naučili, líbila se nám hra Na Kevina a Bobeš, napsali jsme si ve dvojicích přání k vánočnímu času. Večeře v podobě špaget s boloňskou omáčkou nám všem také chutnala, ale po svačině jsme ještě měli bříška plná, takže se nám většinou nepodařilo vyprázdnit talíře. Užili jsme si i večerku a paní učitelka s paní psycholožkou si pochvalovaly, že všechny děti dodržely noční klid. Skřítci na Revice, které někteří z nás v noci slyšeli chodit po chodbách, nás zřejmě přijali, možná i proto, že jim některé z dětí nachystaly dobroty.
Druhý den ráno nás po snídani čekala výuková část programu, kdy si děti procvičily češtinu a matematiku formou her a pracovních listů. Po svačině jsme využili příznivého počasí a vydali se na procházku k Janovu hradu. Cesta nám rychle ubíhala i díky hře Klíště, která nás všechny moc bavila. U Janova hradu se nám také líbilo, přestože výhled nebyl kvůli mlze nejlepší. Spolek Janův hrad vytvořil pro návštěvníky zajímavé atrakce (houpačku a přechod po laně mezi dvěma stromy). Všichni jsme se podepsali pod vzkaz, který děti nadiktovaly, abychom ocenili práci dobrovolníků, kteří se o toto místo tak krásně starají. Na zpáteční cestě jsme se již těšili na oběd. Tentokrát nám na Revice uvařili kuřecí prsíčka s omáčkou a rýží. Po obědové pauze jsme si zase hráli, povídali, kreslili nejlepší zážitky z adapťáku. Legrační byly hry Mumie, mafiánská hra Špagety, špagety, špagety a Zlý kouzelník. Na oblíbeného Upíra se nedostalo, protože se nám při některých aktivitách nepodařilo dodržet domluvená pravidla. Na druhou stranu tak alespoň dostaly příležitost hry Roboti a podlézání překážek poslepu za pomoci navigátora, kterou nás naučila jedna spolužačka. Večerka se nám trochu prodloužila, po náročném programu jsme si tak jako předchozí večer v kruhu namasírovali záda s vyprávěním podle našich nápadů (např. příprava pizzy, psaní babičce, příprava buchet, koláčů, horké zmrzliny aj.).
Poslední den ráno na nás již byla znát únava. Po snídani jsme si sbalili kufry, tašky a batohy a čekala nás poslední část programu a poslední hry, tentokrát s padákem a míčky. Jedna spolužačka nám nachystala báječnou hru s pojídáním čokolády, kdy si ten, komu padla šestka na kostce, měl rychle obléct šálu, čepici a rukavice a ukrojit si kousek čokolády příborem. Někomu moc štěstí ve hře nepřálo, jiní si docela dost pochutnali. Aby to ale nikomu nebylo líto, dostali všichni účastníci od paní učitelky sladkou odměnu, za níž děkujeme rodičům. Sladkou tečkou byl i oběd – plněné borůvkové knedlíky s kakaem nebo mákem. Pak už jsme se jen rozloučili a naložili naše zavazadla do dodávky.
Na cestu nám pak paní učitelka rozdala Mikulášskou nadílku a pak jsme se svižně vydali zpátky do Vizovic na vlak. Protože jsme se neloudali, měli jsme i chvilku čas si v krámku po cestě nakoupit ještě nějaké dobroty. Na vlak jsme dlouho nečekali, cesta rychle uběhla a před školou nás již vítali rodiče.

Děkujeme ochotným rodičům za pomoc při převozu zavazadel a veškerou další podporu při přípravě této akce. Dále děkujeme zaměstnancům penzionu Revika za nadstandardní péči o všechny účastníky pobytu a Oddělení prevence kriminality a sportovišť Magistrátu města Zlín, díky jehož finanční podpoře jsme mohli částečně pokrýt náklady na ubytování dětí.

Mgr. Lenka Pavlová

Za starých časů

V úterý 20. 11. se žáci druhých tříd ocitli v minulosti prostřednictvím paní učitelky Kenšové. Paní učitelka poutavě vyprávěla druháčkům, jak vypadala naše škola a celkově Malenovice. Vzpomínala na hasičskou zbrojnici, na tehdejší dopravu, kupy sněhu, své učitele a také na skromné vybavení školy. Přinesla žákům také ukázat obrazy, odznaky a učebnice.

Mgr. Markéta Homolová

Bobřík informatiky

Již čtyři roky se naše škola účastní této krásné soutěže podporované Ministerstvem školství. Letos jsme soutěžili v průběhu dvou týdnu od 6. do 16. listopadu.
Soutěž je zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Cílem této soutěže je ukázat žákům, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědi nebo přemísťují objekty na obrazovce. Naše škola soutěží ve třech kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet.
Kategorii Mini (4. – 5. ročník) maximální počet bodů 192, úspěšným řešitelem je každý žák, který získá 120 bodů. V této kategorií máme 19 úspěšných řešitelů, kterým gratulujeme. Úžasné první místo s maximálním počtem bodů 192 obsadil A. Batěk a my můžeme jen říci: „Adame, klobouk dolů!“ Druhé místo  se stejným bodovým ziskem 172 bodů obsadili V. Šimek a A. Kratochvílová.

Kategorie Benjamin (6.  – 7. ročník) maximální počet bodů 240, úspěšným řešitelem je každý žák, který  získá 150 bodů. V této kategorii máme 7 úspěšných řešitelů, kterým gratulujeme. První místo:  P. Stuchlík  – 172 bodů, druhé místo: L. Pešková  – 168 bodů, třetí místo: E. Svobodová – 160 bodů.

Kategorie Kadet (8. – 9. ročník) maximální počet bodů 240, úspěšným řešitelem je každý žák, který získá 150 bodů. V této kategorii máme 5 úspěšných řešitelů, kterým gratulujeme. Skvělé první místo s velkým bodovým náskokem:  V. Remeš  – 228 bodů, druhé místo: M. Konečný – 188 bodů, třetí místo: S. Bednaříková – 166 bodů.

Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, a již teď se těšíme na příští soutěžní klání.

Mgr. Zuzana Hynčicová

Slavnostní akademie 11. ZŠ

Ve středu 14. 11. 2018 se konala v sále Besedy v Otrokovicích slavnostní akademie k 55. výročí založení 11. ZŠ v Malenovicích.
Velkolepý program zahájila svým proslovem paní ředitelka PaedDr. Zdeňka Jančíková, a tím otevřela přehlídku jednotlivých vystoupení.
Nejstarší pěvecký sbor Carmina bona se předvedl anglickou písní Believer v choreografii Martiny Lerlové. Dokonalým kontrastem se stalo roztomilé vystoupení prvňáčků, kteří zazpívali a zatancovali. Veselou rytmickou písničkou s názvem If You´re Happy pak druháci vyjádřili, že jsou neustále v pohybu a v dobré náladě. S velkou pozorností sledovali všichni přítomní pantomimu a recitaci chlapců a děvčat z pátých tříd. Sami si vytvořili verše a k tomu také rekvizity. Vše věnovali škole k jejímu jubileu. O zajímavostech naší země jsme se dozvěděli z úst žáků VI. A. Charleston, rokenrol, hip-hop, pop – to jsou části tanečního vystoupení třeťáků. Poetické pásmo „Tak šel čas…“ zaujalo diváky nejen obsahem, ale i formou předvedení VI. B.
Po těchto vystoupeních byla na pódium pozvána paní ředitelka, která vyslovila poděkování těm, kteří naší škole nezištně pomáhají. Je to: paní Věra Kenšová, bývalá dlouholetá učitelka, paní Lucie Picková, která ušila pro 40 členů Čamlíků nové kostýmy. Paní Jana Terazová a paní Lenka Hyklová byly odměněny za aktivní práci ve Sdružení rodičů. Za zřizovatele školy pozvání přijal pan vedoucí odboru školství Milan Smola a paní Hana Hráčková, zástupkyně vedoucího.
Po velkém potlesku opět pokračoval program neobvyklou formou dětí ze 4. ročníku. Ti ztvárnili aktuální problémy světa pomocí stínohry. Opět se představili naše Čamlíci s několika pohádkovými písněmi. Následovalo taneční vystoupení sedmáků „Waka, waka“, při němž nejen chlapci předvedli své fyzické dovednosti. Spolehlivě nostalgicky jsme s 8. ročníkem zavzpomínali na spartakiádu. Deváťáci se rozhodli nastudovat v choreografii Davida Voráče slavnostní polonézu. Carmina bona svým zpěvem oslnila přítomné posluchače. Oba pěvecké sbory uzavřely celý večer pohádkovou písní „Láska a pravda“ z filmu Tajemství staré bambitky.

Velké poděkování patří celému učitelskému sboru v čele s paní ředitelkou PaedDr. Zdeňkou Jančíkovou za jejich práci s dětmi při přípravách programu výroční akademie. Obrovský dík patří však všem dětem, které po několik týdnů poctivě trénovaly, vymýšlely a všechny nás mile překvapily. Za režijní práci děkujeme paní Ivě Janálové.  

PaedDr. Ludmila Stojaníková

FOTOGALERIE  

Zahraniční studenti UTB v hodinách angličtiny

Jedinečnou příležitost procvičit si angličtinu v konverzaci s někým jiným než s paní učitelkou nebo spolužáky měli žáci II. stupně v pátek 16.11.2018.
Na návštěvu k nám přišli zahraniční studenti, kteří tráví část svého studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během prezentací představili země, odkud pocházejí – žáci se tak dozvěděli zajímavosti o Rusku, Litvě a Španělsku. Studenti si také připravili aktivity, díky kterým se žáci museli aktivně zapojovat a používat angličtinu. Takováto zkušenost, kdy žáci musí bezprostředně reagovat a popasovat se třeba i s výrazným přízvukem mluvčího, je velmi cenná a žákům bezesporu pomáhá posunout se dál v praktickém využití cizího jazyka.
Děkujeme všem studentům, kteří svůj čas věnovali našim žákům, a také jejich vyučující PhDr. Barboře Petrů Puhrové, která nám tuto akci již podruhé pomohla zorganizovat.

E. Kořenková

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE

Vážení rodiče,
přiblížil se den, kdy Vám naši žáci předvedou na SLAVNOSTNÍ ŠKOLNÍ AKADEMII to, co pro tuto výjimečnou příležitost se svými učiteli připravili.
Velmi se těšíme, že se setkáme již tuto středu 14. listopadu v sále Besedy v Otrokovicích. A to při dopoledním představení v 10:00 (zatím jsou ještě volné lístky za 70 Kč) nebo při odpoledním představení (již vyprodáno).
Informace na tel. 577 104 411 nebo osobně v recepci u paní Janštové.
Věříme, že společně s našimi dětmi prožijeme další hezké kulturní setkání, těšíme se na Vás!

Současně si dovolujeme pozvat Vás i na závěrečnou akci letošních oslav 55. výročí založení školy: V pátek 23. 11. 2018 v 15:30 zasadíme před školou LÍPU REPUBLIKY a budeme instalovat LAVIČKU PŘÁTELSTVÍ. I na tuto akci Vás již nyní srdečně zveme.

Z. Jančíková, řed.š.

Čamlíci rozezpívali Jarolímkovo náměstí

V pátek 26. října 2018 byla u příležitosti 100. výročí vzniku Československa odhalena žulová pamětní deska, která byla umístěna v blízkosti památné lípy na Jarolímkově náměstí. Právě tady žáci místní školy 27. dubna 1019 vysadili lípu – tzv. Masarykovu lípu svobody. Tento slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti zástupce SMZ RNDr. Bedřicha Landsfelda, který také tuto pamětní desku odhalil. Součástí kulturního programu bylo i vystoupení našeho školního DPS Čamlíci. Pod vedením své sbormistryně Mgr. Dany Kozárkové si připravili pásmo lidových písní. Na závěr jejich vystoupení zazněla píseň Ach synku, synku, která údajně měla být nejoblíbenější písní prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. A právě tuto píseň si společně s dětmi zazpívalo celé Jarolímkovo náměstí.

Mgr. Klára Bartoníková

ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Co se dělo tento měsíc ve školní družině? S dětmi jsme si všímali změn v přírodě: jak se nám podzimem zbarvuje listí, padají kaštany a žaludy, dozrávají jablka, ořechy…
S většími dětmi jsme si uvařili voňavý a lahodný jablkový kompot, na jehož výrobě se děti podílely. Kompot s velkou chutí jedly. Roznesly svůj výtvor svým třídním učitelkám. Každý vzal domů ochutnat i rodičům. Věřím, že každý rodič dobrotu ocenil.
Připomněli jsme si den pošty. Děti navrhovaly vlastní poštovní známky, psaly si vzájemně dopisy a také jsme si hravou formou zopakovali,  jak se správně píše adresa.
V rámci environmentální výchovy a ekologie jsme s většími dětmi posbírali papír z prostor I. stupně a odnesli jej do kontejnerů na sběr. Zopakovali jsme si, jak se vyrábí papír, a připomněli si důležitost třídění odpadu.
Na toto téma nám krásně navázal 22. října Den stromů, kdy jsme se bavili o důležitosti stromů na planetě. Vyjmenovávali jsme si známější druhy a dřevin a poznávali stromy podle listů.
Průběžně jsme si připomínali, že se blíží sté výročí naší republiky. Vyrábíme věnce z lipových listů, které dekorujme trikolorou. Seznamujeme se se symboly naší země, posloucháme hymnu, opakujeme si reálie a připomínáme si významné osobnosti České republiky.
Využíváme slunečného počasí k procházkám a pobytu na školním hřišti.
S heslem „Ve zdravém těle, zdravý duch“, vám přejeme krásný podzim.

Erika Salkim

ADAPTAČNÍ POBYTY 6. TŘÍD

Žáci tříd VI. A a VI. B se v září zúčastnili dvoudenních adaptačních pobytů na Svatém Hostýně, které byly realizovány za finanční podpory Magistrátu města Zlína (Oddělení prevence kriminality a sportovišť). Pobyt VI. A proběhl ve dnech 11. – 12. 9., VI. B pak na pobyt vyjela v termínu 19. – 20. 9. Cílem pobytů bylo především uvedení nových žáků, kteří do tříd od začátku školního roku nastoupili, a jejich bližší seznámení s ostatními žáky, ale také stmelení celé třídy jako kolektivu, podpora přátelských vztahů ve třídě a získání společných zážitků.
Z Bystřice pod Hostýnem, kam jsme přijeli vlakem, jsme se vydali pěšky lesem na Hostýn, žáci obou tříd zvládli tento výšlap skvěle, chlapci z VI. B se dokonce rozhodli udělat dobrý skutek pro místní přírodu a cestou na Hostýn čistili les od věcí, které zde po sobě zanechali turisté. Za to jim patří velká pochvala.
Kromě aktivit a her zaměřených na komunikaci a vzájemnou spolupráci žáků jsme si pobyt na Hostýně zpestřili také seznámením se s místní historií a památkami, pro žáky zde byla připravena prohlídka baziliky, rozhledny a Jurkovičova domu.
Doufáme, že si žáci z pobytů přivezli spoustu skvělých zážitků, a že dobrou náladu, která nás provázela oběma pobyty, si přenesou i do svých tříd a že jim vydrží po celou dobu, kdy budou fungovat jako třídní  kolektiv.

Irena Bělíková, třídní učitelka VI. A
Ing. Věra Benkovičová, třídní učitelka VI. B
Mgr. Lenka Pavlová – školní psycholožka
Mgr. Kristýna Kubějová – školní speciální pedagožka

 

 

Nejen anglické Believer znělo Roštínem aneb Soustředění CARMINY BONY

V úterý 16. 10. odpoledne vyjel nás nejstarší sbor na tradiční soustředění do Roštína. Po ubytování v pokojích proběhl večer plný zpěvu – soustředili jsme se hlavně na píseň pro vystoupení na podzimní školní akademii. Středa byla pro všechny náročná. Celé dopoledne jsme usilovně pracovali na repertoáru na vánoční vystoupení. Jednotlivé hlasy se střídaly ve svém pěveckém projevu a ti, kteří zrovna nezpívali, trávili čas relaxačními aktivitami a hrami. Po obědě jsme vyrazili na chvilku ven, abychom si užili slunečného počasí. Po návratu jsme se opět soustředili na naši práci. Za odměnu jsme mohli v podvečerních hodinách relaxovat ve vířivce. Večerní program již tradičně patřil diskotéce, na které jsme si všichni vyzkoušeli různé taneční kreace J Do čtvrtečního rána jsme se probudili všichni značně unaveni, ale i přesto jsme se po vydatné snídani pustili do procvičování našich písní. Dopoledne nás navštívila místní mateřská školka, pro kterou jsme měli připravené krátké vystoupení – alespoň jsme si „nanečisto“ vyzkoušeli náš repertoár. A po obědě už hurá domů!
Děkujeme paní učitelce Kozárkové za zorganizování celé akce a pracovníkovi Unie Kompas panu Martinu Stavjaníkovi za pomoc při organizaci volnočasových aktivit.

Za Carminu bonu Mgr. Lucie Mudráková

Kdo nevěří, ať se podívá…
https://youtu.be/IRDHcAM3e3o

Lípy republiky

Žáci tří­dy IV. B ZŠ Zlín, tří­da Svo­bo­dy 868, pra­cu­jí v letoš­ním škol­ním roce na pro­jek­tu “Po Šternber­ské stez­ce”. Pro­jekt při­po­mí­ná spo­leč­nou his­to­rii Male­no­vic (dnes část Zlí­na) a obce Poho­ře­li­ce. Posled­ní­mi maji­te­li panství byli Šternber­ko­vé. Ti si za své síd­lo zvo­li­li obec Poho­ře­li­ce na Zlín­sku. Tam­ní zámek je obklo­pen par­kem. Stro­my odchá­zí stá­řím a býva­jí pod­sa­zo­vá­ny. Žáci tří­dy IV.B se roz­hod­li vysa­dit před zám­kem “lípu repub­li­ky”. Saze­ni­ci obdr­že­li od envi­ron­men­tál­ní orga­ni­za­ce ORNIS Pře­rov na Den stro­mů v pátek 19. října. V ORNISU si žáci prohlédli výukový program Ze života hmyzu a poté v parku Michalov plnili úkoly v rámci Dne stromů. Za odměnu obdrželi právě lípu k vysazení v rámci oslav vzniku republiky. Cesta z Přerova do Otrokovic s Českými dráhami nebyla vůbec snadná. Žáci k lípě obdrželi i zpevňovací kůl. Chlapci se střídali v přenášení „stromku“, děvčata zase měla na starost kůl. Po cestě jsme si tak užili hodně legrace. Strom si opravdu zasloužili. Největší problém byl dostat lípu do vlaku a v Otrokovicích zase z vlaku ven. Pomáhali nám oba páni asistenti, paní průvodčí i cestující.
Obec Poho­ře­li­ce nám dala svo­le­ní a její pra­cov­ní­ci nám dnes, tj. 22. 10. 2018, pomoh­li strom nasa­dit. Strom najde­te na lou­ce před míst­ním zám­kem, kte­rý je pro­po­jen s kos­te­lem sv. Jana Nepo­muc­ké­ho.  Žáci si při prá­ci na pro­jek­tu při­po­mí­na­jí nejen his­to­rii, ale věnu­jí se také pří­ro­dě.
Dou­fá­me, že se naše lípa ujme a bude okra­sou míst­ní­ho par­ku. Všem návštěv­ní­kům bude při­po­mí­nat sté výro­čí vzni­ku repub­li­ky.

https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-republiky-v-pohorelicich/

Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy IV. B

Projektový den na II. stupni

Netradiční úterý zažili žáci II. stupně v rámci projektového dne k výročí 100 let vzniku republiky. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, soutěžní pořad Riskuj. Nejúspěšnější řešitelé školního kvízu se probojovali do čtyř čtyřčlenných soutěžních týmů, každý tým reprezentoval žák z 6., 7., 8, a 9. ročníku. Soutěžní týmy se utkaly se svými znalostmi v napínavém klání z oblasti jazyka českého, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Náročnost otázek byla hodnocena od 1 000 Kč do 5 000 Kč.  V první soutěžní hře bojovaly mezi sebou tým žlutý a zelený, znalosti obou týmů byly vynikající, ale nakonec zvítězil tým žlutý, který postoupil do finále. Druhou soutěžní hru vyhrál tým červených, který svými znalostmi předčil tým modrý. Ve finále proběhl souboj titánů červeného a žlutého týmu, celou dobu bylo klání vyrovnané, ale nakonec zvítězil červený tým.
Během programu také vystoupila třída VIII. A s paní učitelkou Kozárkovou, kteří zazpívali 5 charismatických písní  – Ach synku, Proti větru, Kaťuša, Milenci v texaskách a Modlitba. Třída VII. A si připravila prezentaci o „baťovských“ památkách, jejich podobě v 30. letech a dnešním stavu. Třída VII.B prezentovala reprezentativní osobnosti Československa a třída VII.C popsala hodnotu peněz v 1. polovině 20. stol. a 21. století.
Sál byl vyzdoben jak naučnými panely tříd 2. stupně, tak výtvarnými pracemi tříd 1. stupně, které si starší žáci mohli prohlédnout. Věříme, že také žáci v publiku, kteří nesoutěžili, se příjemně bavili, dozvěděli se nové informace a něco se i přiučili.
Děkujeme všem paním učitelkám a panu učiteli za pomoc s přípravou nejen tohoto dne, ale celého projektu „100 let vzniku republiky“.

 Mgr. Z. Hynčicová, Mgr. M. Pokorná

Prázdniny s vojenskou historií

Žáci třídy IV. B se zapojili do soutěže „Prázdniny s vojenskou historií“, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany, sekce obranné politiky a strategie Pokos (Příprava občanů k obraně státu). Hned první týden školy se žáci vydali vyhledat a navštívit místa spojená s první a druhou světovou válkou v našem okolí. Pomník vojákům a padlým ve druhé světové válce objevili žáci pod hradem v Malenovicích. Další týden se žáci vydali v rámci svého projektu do okolních obcí. Na místním hřbitově v Pohořelicích objevili pomník padlým v první světové válce a pod místním zámkem pomník obětem druhé světové války. Žáci o místech, která navštívili, napsali krátké zprávy. Ty nejlepší jsme spolu s fotografiemi z místa zaslali na adresu pořadatelů soutěže. Naše příspěvky měly úspěch a žáci za odměnu obdrželi  ceny. Informace o této soutěži si můžete přečíst na stránkách Pokosu: http://www.pokos.army.cz/aktuality/blahoprejeme-vyhercum-souteze-prazdniny-s-vojenskou-historii

                                                                                      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka třídy IV. B