Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

O škole

Titul Fakultní škola byl udělen Univerzitou Tomáše Bati 11. základní škole v Malenovicích. Vzdělávání na této škole probíhá podle vzdělávacího programu, zaměřeného na potřeby současné moderní doby. Výuka na počítači a s digitálními technologiemi, psaní všemi deseti na klávesnici, anglický jazyk od 1. třídy, druhý jazyk němčina, ruština, práce s informačními zdroji, logika, programování aj.
Pořádáme aktivity s důrazem na přátelské soužití a spolupráci žáků, např. zotavovací a jazykové pobyty, školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžařské a turistické kurzy atd. V některých třídách probíhá projektová výuka. Pedagogové učí klasickými i moderními metodami.

Osobnosti žáků kultivuje estetické a bohatě vybavené prostředí. Informační centrum, relaxační prostory, hudebna, počítačová pracovna aj. Využíváme velkou tělocvičnu, rozlehlou zahradu a nově vybudovaná modernizovaná sportoviště. Kromě obědů (výběr ze 2 jídel) poskytujeme i svačiny.

Rozšířená hudební výchova
Po vyučování je k dispozici široká nabídka kroužků, vč. řady sportovních. Celostátních úspěchů dosahuje tradičně škola v šachových a hudebních soutěžích, v logické olympiádě, psaní na klávesnici aj. Hudebně nadaným žákům poskytujeme rozšířenou hudební výchovu. Ve škole působí tři dětské pěvecké sbory. Hudební průpravu a zpěv ve sborech vhodně doplňuje Základní umělecká škola, která sídlí v budově školy.

Třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky
Od roku 2007 umožňujeme nadaným a bystrým dětem speciální vzdělávání (ERIN) rozvíjející jejich nadání (třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky). V menších kolektivech vyučují vyškolení učitelé. Je podporován individuální přístup a jsou rozvíjeny silné stránky dítěte.
Ve škole působí školní psycholog a speciální pedagog.  Škola je částečně bezbariérová.  

 

 

Naše škola očima Jarmily Stavjaníkové

Porozhlédneme-li se po Malenovicích, starých či po sídlišti a zvláště když jedeme od Otrokovic – jaký je to působivý pohled pro každého návštěvníka jedoucího do Zlína. Jaro nám učaruje nejvíce. Rozkvetlá alej sakur umocňuje náš prožitek. A v takto krásném přírodním prostředí bylo roku 1963 – 1. září zahájeno vyučování v nové školní budově, postavené na sídlišti.

Z historie víme, že první škola byla v Malenovicích již v roce 1805. Roku 1830 byla postavena nová budova na Jarolímkově náměstí. Až v roce 1934 byla vybudována měšťanská škola. V roce 1975 k ní byla přistavena nová jídelna a v roce 1976 nový pavilon. Tak vznikla 8. ZDŠ v Komenského ulici.

Na jméno J. A. Komenský – učitel národů – jsme obzvláště hrdí. Hluboký smysl mají tato jeho slova: „Všichni se narodili pro jeden a týž cíl, aby byli lidmi, a člověk, aby se stal opravdovým člověkem, musí dostat vzdělání.“

Od prvních dnů výuky v nové škole na sídlišti  – 11. ZDŠ – se snažili učitelé naplňovat skutky slova národa učitelů. Dlouho bychom mohli vyjmenovávat jednotlivé učitele a ředitele, kteří zde působili. Stovky bývalých žáků určitě s jistou dávkou nostalgie vzpomínají na některé z nich a na vše, co je jejich pedagogové naučili.

Je rok 2010. V posledních čtyřech letech doznala budova školy velkých změn. Podle Komenského má býti živou studnicí. Má poskytovat pastvu očím uvnitř i vně. To vše se naplnilo. Třídy mají moderní nábytek, veselými barvami hýří stěny, na nich visí výtvarné práce žáků na vysoké úrovni. Odpočinková zóna na chodbě slouží k relaxaci mezi vyučovacími hodinami. Okolí školy pak k procházkám, cvičení na novém hřišti, pohledům na kvetoucí stromy, kvítí a byliny.

Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami. Má vysoké procento úspěšnosti v přijímání žáků na gymnázia. Děti pokračují ve studiu bez problémů. Zúčastňují se olympiád, recitačních soutěží, sportovních klání a kulturních vystoupení k různým příležitostem.

Od ostatních zlínských škol tu naši odlišuje rozšířená výuka hudební výchovy, která zde byla založena v roce 1993. Žáci působí v jednom ze tří pěveckých sborů – přípravném, sboru Čamlíci na 1. stupni a sboru Carmina bona na 2. stupni. Kromě nich navštěvují mladší žáci úspěšný soubor zobcových fléten. Děti z hudebních i ostatních tříd většinou hrají i na další hudební nástroje v ZUŠ, která sídlí přímo ve školní budově. Rozšířená výuka hudební výchovy se kladně promítá do všech ostatních oblastí života našich žáků. Několikrát v roce nás potěší nádherné koncerty všech sborů. I žáci diváci mají opravdové zážitky. Rozšířená výuka HV má viditelné výsledky ve stoprocentní úspěšnosti našich žáků při talentových zkouškách na konzervatořích a v jejich dalším uměleckém růstu na těchto náročných školách. Bývalí žáci často naši školu navštěvují a vzpomínají většinou na zážitky spojené s působením v pěveckých sborech, na častou úspěšnou účast v krajských i celostátních hudebních soutěžích, na euforii, která vždy následovala po získání ocenění, na touhu dokázat ještě více.

Sdružení rodičů je velkou oporou při všech akcích školy. Také vysoká úroveň práce ve ŠD staví školu do povědomí veřejnosti. K tomu přispívá krásná a prostorná školní jídelna, která slouží nejen škole, ale i starším obyvatelům sídliště. Na vkusné výzdobě oken školy vždy poznáte, jaké roční období prožívá. Veselé barvy, čistota a zeleň krášlí její okolí. Je radost tudy procházet nebo posedět na jedné z mnoha laviček.

Komenský řekl: „Škola musí být skutečnou dílnou lidskosti. Je pobídkou vtipu, pilnosti, učí slušnému chování, vede k pozorování, vysonduje volbu povolání, je mostem z teorie k praxi.“ A dobrou školu dělají dobří učitelé. Ti vám vštěpují, abyste se stále vzdělávali, hlavně hodně četli. Vyhledávali knihy takových spisovatelů, kteří dokázali zvlášť pronikavě zachytit život své doby, kteří dovedli nejlépe porozumět lidské povaze, chování a myšlení lidí, kteří dovedou promlouvat i k dnešku.

 

V Malenovicích 1. 6. 2010                                                                                                                                                                                          Jamila Stavjaníková