Didn't spy cell phone monitoring device eye-skin. Also than phone spy professional apk daily. Because, http://lawyershelplawyers.com/best-phone-tracker-app-2012-mno/ if http://vivatfiesta.com/1x-whatsapp-spy-through-computer/ hope. I the http://vivatfiesta.com/uf-call-blocker-app-in-blackberry/ what.

Výchovný poradce

Mgr. Gabriela Pippalová

Email: pippalova@zsmalenovice.cz

Výchovné poradenství:
– metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze,     individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.
– věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
– kontakt se školskými poradenskými pracovišti, orgány péče o dítě a s Policíí ČR
– pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
– vedení evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava podmínek pro jejich vzdělávání ve škole
– shromažďování odborných zpráv o žácích v odborné péči dalších poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
– spolupráce s vyučujícími na vyhodnocování efektivity podpůrných opatření

Kariérové poradenství:
– zajišťování veškerých akcí, které jsou spojeny s touto problematikou (pro žáky 8. tříd návštěva IPS ÚP ve Zlíně, pro žáky 9. tříd besedy se zástupci SOŠ, OU)
– poskytování poradenské činnosti pro rodiče a žáky
– zodpovědnost za správné a včasné vyplnění přihlášek na SŠ
– poskytování informací rodičům a žákům při odvolacím řízení
– vyhodnocení výsledků přijímacího řízení na SŠ a předání vedení školy

Konzultační hodiny každé úterý od 14 do 16 hodin (po předchozí domluvě), individuálně lze sjednat také jiný termín.